Pyhäjärvi, Teatteri KesäHeinä

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Evakko

Kesäteatterit 2024 - tiedot tulossa pian
Liput

Alkaen 18€

Mak­su­ta­pa­na kätei­nen, pank­ki­kort­ti, Smar­tum, Tyky+ jaE-pas­si.

Pää­sy­li­put myy­dään tun­tia ennen esi­tys­tä por­til­ta, ennak­koon yli 10h ryh­mät. Lip­pu­ja voi vara­ta ennak­koon teatterikesaheina@gmail.com ja p. 041 588 4080, ja ostaa pai­kal­li­ses­ta liik­kees­tä - seu­raa mai­non­taa teat­te­rin kotisivuilla.

Lämminhenkinen, sukupolvia yhdistävä komedia 80-vuotiaasta Martasta sijoittuu tämän päivän Suomeen

Aikoi­naan Kar­ja­lan Sor­ta­va­las­ta evak­koon läh­te­nyt Mart­ta jou­tuu nyt tyt­tä­ren suos­tut­te­le­ma­na, vas­ta­ha­koi­ses­ti hyväs­te­le­mään kotin­sa ja muut­ta­maan Lux­lux Senio­ri­ko­ti Man­sik­kaan. Luk­sus­lai­tok­sen joh­to tavoit­te­lee kor­kea­ta­sois­ta pal­ve­lua mut­ta kipui­lee kulis­sien taka­na sekä talous­huo­lis­sa että hen­ki­lö­kun­nan ja asiak­kai­den ongel­mien kanssa. 

Iloi­sen Kar­ja­lai­sen luon­teen säi­lyt­tä­nyt suo­ra­pu­hei­sen Mar­tan maa­lais­jär­ki rat­koo pul­mia ja takoo suh­teel­li­suu­den­ta­jua kans­sa­mat­kus­ta­jien kal­loi­hin, sil­lä asioil­la on tapa­na järjestyä.

Esitykset

Ensi-ilta To 27.6. klo 19.00

Su 30.6. klo 15.00
Ti 2.7. klo 19.00
La 6.7. klo 15.00
Su 7.7. klo 15.00
Ti 9.7. klo 19.00
To 11.7. klo 19.00
Su 14.7. klo 15.00

Kesä­Hei­nä on vuon­na 2002 perus­tet­tu perin­tei­käs kesä­teat­te­ri. Teat­te­ri on Pyhä­jär­ven Nuo­ri­so­seu­ran ja Pyhä­jär­ven Kol­mi­Kan­ta kyläyh­dis­tyk­sen
yhtei­nen han­ke. Kau­den val­mis­te­lu­ja pää­see seu­raa­maan Kesä­Hei­nän sivuil­la Face­boo­kis­sa, Ins­ta­gra­mis­sa ja TikTokissa.

Teat­te­ri sijait­see Pyhä­jär­ven kir­kon­ky­län kau­niis­sa perin­ne­mai­se­mis­sa, kate­tus­ta kat­so­mos­ta auke­aa jär­vi­nä­kö­ala. Pysä­köin­ti samas­sa osoit­tees­sa. Ennen näy­tök­sen alkua ja välia­jal­la pal­ve­lee teat­te­ri­kah­vio - pul­laa ja kah­via, jää­te­löä, lim­saa, makkaraa.