Oulu, Teatteri Neliapila

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Vuoden 2024 esitystiedot julkaistaan pian!

Kesäteatterit 2024 - tiedot tulossa pian
Liput

Tie­dot tulossa..

Tiedustelut

Teat­te­ri Nelia­pi­la on Oulun seu­dul­la toi­mi­va har­ras­ta­ja­teat­te­ri, joka on perus­tet­tu vuon­na 1991.

Teat­te­ri on ollut toi­min­nas­sa jo yli 30 vuot­ta. Aktii­vi­sia jäse­niä meil­lä on muka­na vuo­sit­tain n. 20-30 hen­ki­löä. Nelia­pi­la on tuot­ta­nut his­to­rial­li­sia draa­mo­ja sekä eri­lai­sia kome­dia­näy­tel­miä muun muas­sa Poh­jois-Suo­meen liit­ty­vis­tä aiheista.

Kesän 2024 esi­tys­tie­dot jul­kais­taan pian!