Oulu, Teatteri Neliapila

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Asessorin naishuolet

teatteri neliapila 2024
Liput

Lipun hin­ta 25 €

Tiedustelut
Teatteri Neliapila tuo 2024 kesällä Oulun Hupisaarten lavalle vauhdikkaan komedian Asessorin naishuolet

Aga­pe­tuk­sen saman­ni­mi­ses­tä romaa­nis­ta dra­ma­ti­soi­tu näy­tel­mä sijoit­tuu 1950-luvun lop­puun. Ylei­sö pää­see naut­ti­maan 50-luvun värik­kääs­tä maa­il­mas­ta ja kai­kil­le tutuis­ta aika­kau­den hit­ti­kap­pa­leis­ta. Tapah­tu­ma­paik­koi­na toi­mi­vat kesäi­nen Oulu ja Rovaniemi.

Ases­so­ri on hyvä­sy­dä­mi­nen kyp­sään ikään ehti­nyt poi­ka­mies, joka tulee vahin­gos­sa kosi­neek­si van­haa nuo­ruu­den hei­laan­sa. Tilan­tees­ta säi­käh­tä­nyt Ases­so­ri päät­tää säi­lyt­tää vapau­ten­sa ja ottaa jalat alleen. Nai­sia hän ei kui­ten­kaan pää­se pakoon, vaan pää­tyy pako­mat­kal­laan vah­vo­jen nais­ten pyö­ri­tyk­seen. Ases­so­rin sis­ko, tuo­ma­ri Pak­ko­la, läh­tee vel­je­ään pelas­ta­maan. Asiat tun­tu­vat kui­ten­kin mene­vän enti­ses­tään sol­muun, kun rahat lop­pu­vat ja vaat­teet­kin varas­te­taan. Ases­so­rin koto­na­kin nai­sia vain tun­tuu vili­se­vän entis­tä enemmän. 

Teat­te­ri Nelia­pi­la on Oulun seu­dul­la toi­mi­va har­ras­ta­ja­teat­te­ri, joka on perus­tet­tu vuon­na 1991.

Teat­te­ri on ollut toi­min­nas­sa jo yli 30 vuot­ta. Aktii­vi­sia jäse­niä meil­lä on muka­na vuo­sit­tain n. 20-30 hen­ki­löä. Nelia­pi­la on tuot­ta­nut his­to­rial­li­sia draa­mo­ja sekä eri­lai­sia kome­dia­näy­tel­miä muun muas­sa Poh­jois-Suo­meen liit­ty­vis­tä aiheista.