Hirvensalmi, Tuukkalan Tempauksen teatteriryhmä

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Maalaisunelmia

Tuukkalan Teatteriryhmä 2024
Liput

Ennak­ko­li­put (Nettilippu.fi) 20 €, lap­set alle 15 v. 10 €

Ovel­ta 22 € /12 €

”Maa­seu­dul­la ihmi­nen onnis­tuu irtau­tu­maan työ­elä­män kulut­ta­vas­ta ora­van­pyö­räs­tä ja kau­pun­gin hek­ti­ses­tä elä­män­ryt­mis­tä. Maal­la asu­mi­nen on sees­teis­tä, tar­jo­aa luon­non­rau­haa ja kir­kas­ta tähtitaivasta”.

Täs­tä haa­vei­le­va nuo­ri kau­pun­ki­lais­pa­ri muut­taa maal­le luo­mu­yrit­tä­jik­si. Mis­tä unel­moi­vat kar­jas­ta luo­pu­neet maa­ti­lay­rit­tä­jät, aika­mies­poi­ka ja anop­pi, kesä­lo­mal­le suloi­sen suven viet­toon saa­pu­neet mök­ki­vuo­kra­lai­set, baa­rin pitä­jä, naa­pu­rin Aino sekä yllä­tyk­sel­li­nen evp-kirkkoherra?

Näh­tä­väk­si jää, toteu­tu­vat­ko unel­mat, vai valu­vat­ko ne unho­laan syys­sa­tei­den myötä.

Tuuk­ka­lan Teat­te­ri­ryh­mä on toi­mi­nut pie­ni­muo­toi­ses­ti Tuuk­ka­lan kyläl­lä Hir­ven­sal­mel­la jo kym­me­niä vuo­sia Tuuk­ka­lan urhei­lu-ja kylä­seu­ran toi­mes­ta. Kevääl­lä 2023 pää­tim­me laa­jen­taa toi­min­taam­me lähi­seu­dul­le. Käsi­kir­joi­tim­me ja val­mis­te­lim­me näy­tel­män Vir­kis­tys­te­ra­pi­aa, joka oli yleisömenestys.

Jat­kam­me tänä­kin kesä­nä omal­la käsi­kir­joi­tuk­sel­la (Ulla Hir­vo­nen ja Eija Hasa) ja ohjauk­sel­la (Jere Lunt­ta). Toi­vom­me että pie­ni inno­kas teat­te­rim­me jat­kaa myös täs­tä eteen­päin luo­mal­la lähi­seu­dun asuk­kail­le ja mök­ki­läi­sil­le haus­ko­ja ja iloi­sia kesäteatterikokemuksia.