Mäntyharju, Mäntyharjun Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

LÄHTÖRUUTUUN

Ete­lä-Savoon, Män­ty­har­juun sijoit­tu­va tari­na avau­tuu kat­so­jil­le Kake Ran­de­li­nin musii­kin ja lau­la­mien
kap­pa­lei­den kaut­ta.  Avaa hakas ja istu katet­tuun kat­so­moom­me. Kaik­ki tun­teet ovat sal­lit­tu­ja ja nii­tä pää­set tun­te­maan, oli eilen ollut tili­päi­vä tai sit­ten ei.

Tari­nas­sa artis­ti päät­tää pitää keik­ka­tauon, pala­ta läh­tö­ruu­tuun ja pes­tau­tua remont­ti­mie­hek­si. Onko näy­tel­män äkki­ri­kas­tu­nut, vit­se­jä lau­ko­va Urho Lands­man hen­ki­lö, jota kun­ta­kin on kai­van­nut? Hämä­läi­set, Savo­lai­set ja Lands­man­nit huo­maa­vat ole­van­sa naa­pu­rei­ta ja Lands­man­nien remont­ti­mies Keke jou­tuu monen­lai­seen mukaan.

Keke, remon­toi, kor­jaa ja lau­laa, mut­ta toi­mii myös  men­to­ri­na nuo­rel­le uraan­sa etsi­väl­le  naa­pu­ris­sa asu­val­le Val­mal­le. Oman maus­teen­sa kaik­keen tuo myös Arhip­pa ja Turu­nen, jot­ka joten­kin liit­ty­vät Män­ty­har­juun muut­ta­nei­siin Hämä­läi­siin.

Teki­jät:
Käsi­kir­joi­tus: Las­se Wik­man ja Mark­ku Huo­vi­nen
Ohjaus: Pert­ti Lah­ti
Musii­kin sovi­tus : Juha Heik­ki­lä

Näy­tel­män kes­to väliai­koi­neen 2,5 h

Esi­tyk­set:
27.6-12.7 ark 19, la-su klo 14

Yönäy­tös
17.8. KLO 21

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:
Lisä­tie­to­ja nume­ros­ta:
040 777 9868
Liput kan­nat­taa hank­kia ennak­koon: https://www.nettilippu.fi/

Osoi­te kesä­teat­te­riin: Iso-pap­pi­lan­tie 3, 52700 Män­ty­har­ju. Män­ty­har­jun toril­ta kir­kon­ky­län suun­taan 2,5 km. Viit­ta oikeal­le ”Kesä­teat­te­ri”. Iso­pap­pi­la, museo.
Toi­ses­ta suun­nas­ta tul­taes­sa:
Tai­de­kes­kus Sal­me­las­ta 0,5 km kes­kus­tan suun­taan. Viit­ta vasem­mal­le.
Istu­ma­paik­ko­ja kate­tus­sa kat­so­mos­sa on yli 600:lle kat­so­jal­le. Lisäk­si lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le kat­so­jil­le on raken­net­tu hel­pos­ti saa­vu­tet­ta­va aitio.
Alu­eel­la pal­ve­lee ”Tal­li­kah­vio Kane­liäs­sä” sekä kou­lu­luok­kien väliai­ka­puf­fet­ti. Ryh­mien on mah­dol­lis­ta tila­ta väliai­ka­tar­joi­lu ennak­koon.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.mantyharjunkesateatteri.net/