Ristiina, Ristiinan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Populäärimusiikkia Vittulajänkältä

Liput

Ennak­koon: Nor­maa­li 18 €, opis­ke­li­jat, lap­set 10 €.

Liput por­til­ta: Nor­maa­li 20 €, opis­ke­li­jat, lap­set 12 €.

Ryh­mät: 17 € (yli 15 henk.).

Populäärimusiikkia Vittulajänkältä nähdään Ristiinan kesäteatterissa heinäkuussa 2023

Hei­nä­kuus­sa 2023 Ris­tii­na muut­tuu Vit­tu­la­jän­käk­si, kun Ris­tii­naan kesä­teat­te­ri tekee Mikael Nie­men romaa­niin perus­tu­van näy­tel­män Popu­lää­ri­musiik­kia Vit­tu­la­jän­käl­tä. Kir­ja on saa­nut lukui­sia tun­nus­tuk­sia ja se on ollut poh­jois­mais­sa myyn­ti­me­nes­tys. Kir­ja oli Mikael Nie­men läpi­mur­to­teos ja se jul­kais­tiin vuon­na 2000. Popu­lää­ri­musiik­kia Vit­tu­la­jän­käl­tä elo­ku­va­ver­sio jul­kais­tiin vuon­na 2004.

Näy­tel­mä on kah­den nuo­ren, Matin ja Nii­lan kos­ket­ta­va kas­vu­ta­ri­na ja ker­to­mus elä­mäs­tä pie­nes­sä kyläyh­tei­sös­sä 1960–1970-luvulla. Popu­lää­ri­musiik­kia Vit­tu­la­jän­käl­tä on hur­ja, humo­ris­ti­nen ja hil­li­tön näy­tel­mä, jos­sa musiik­ki herät­tää hen­kiin unel­mat jos­tain suu­rem­mas­ta. Musiik­ki tulee poi­kien elä­mään Nii­lan saa­tua Ame­ri­kan ser­kuil­taan lah­jak­si Beat­le­sin singlen Rock ‘n’ Roll Music. Tämän levyn kuul­tu­aan he ymmär­tä­vät, että jotain heis­sä on peruut­ta­mat­to­mas­ti muut­tu­nut, eikä paluu­ta enti­seen ole. Kou­luun tul­lut uusi musii­kin­opet­ta­ja onnis­tuu jalos­ta­maan Matis­sa ja Nii­las­sa pii­le­vät kyvyt bän­dik­si, ja hei­dän itse­luot­ta­muk­sen­sa saa lujitusta.

Näy­tel­mäs­sä käsi­tel­lään jokai­sen ihmi­sen elä­mää kos­ke­via asioi­ta; per­hei­tä, ihmis­suh­tei­ta, työ­tä, kult­tuu­ria, kuo­le­maa, avio­liit­toa sekä elä­män moni­muo­toi­suut­ta lap­suut­taan muis­te­le­van nuo­ren mie­hen sil­min. Musiik­ki kul­jet­taa tari­naa poi­kien kyp­syes­sä mie­hik­si, ja lopul­ta pojat tule­vat tien­ris­teyk­seen. Musii­kis­ta tulee ase, jon­ka avul­la tais­tel­laan itse­näi­syy­des­tä, vapau­des­ta ja rak­kau­des­ta. Hui­pul­le pää­see, jos on riit­tä­vän roh­kea ja nou­dat­taa sydä­men­sä ään­tä. Jopa Vittulassa.

Näy­tel­mä: Popu­lää­ri­musiik­kia Vit­tu­la­jän­käl­tä
Käsi­kir­joi­tus: Mikael Nie­mi
Näyt­tä­mö­so­vi­tus: Pent­ti Kot­ka­nie­mi
Teki­jä­noi­keu­det: Agency North / Nor­dic Dra­macor­ner Cor­ner Oy
Ohjaus ja visua­li­soin­ti: Jani Las­tu­nie­mi
Musiik­kioh­jaus: Juho Puik­ko­nen
Ääni­tek­niik­ka: Juk­ka Repo

Esi­tys esi­te­tään Lin­nan­kor­van näyt­tä­möl­lä, Lin­nan­tie 1-3, 52300 Ristiina.

Katet­tuun kat­so­moon mah­tuu 300 kat­so­jaa / esi­tys. Esi­tyk­ses­tä vas­taa Ris­tii­nan nuo­ri­so­seu­ra ry.

Esi­tyk­sen kes­to on n. 2 h väliaikoineen.