Ristiina, Ristiinan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kulkurin valssi

Ristiinan kesäteatteri 2024

LIPUT ENNAK­KOON NETIS­TÄ
Aikui­nen: 20,00 €
Opiskelija/nuoret/lapset: 10,00 €
Lap­set alle 7 v. ilmaiseksi

LIPUT POR­TIL­TA
Aikui­nen: 23,00 €
Opiskelija/nuoret/lapset: 12,00 €

Lipun­myyn­ti pai­kan­pääl­lä auke­aa tun­tia ennen näytöstä.

Lap­set alle 7 v. ilmaiseksi

RYH­MÄT
Ryh­mät (yli 15 hen­ki­löä): 19,00 € / henkilö

Ristiinan kesäteatterissa nähdään kesällä 2024 klassikkonäytelmä Kulkurin valssi

Kul­ku­rin vals­si näy­tel­mä poh­jau­tuu Toi­vo Sär­kän ohjaa­maan elo­ku­vaan vuo­del­ta 1941. Kul­ku­rin vals­si perus­tuu van­haan suo­sit­tuun ruot­sa­lais­sä­vel­mään Van­dra­re­val­sen (Kul­ku­rin vals­si), jon­ka poh­jal­ta Mika Wal­ta­ri kir­joit­ti elo­ku­val­le käsikirjoituksen.

Näy­tel­mä on romant­ti­nen seik­kai­lu vuo­si­sa­dan vaih­tees­sa Koi­vusaa­ren suu­res­sa kar­ta­nos­sa, mis­sä val­mis­tel­laan krei­vi Pon­tus Möbiuk­sen tyt­tä­ren Kris­tii­nan ja Kuusi­saa­ren ainoa peril­li­sen Wil­le­har­tin häi­tä. Suun­ni­tel­mat mene­vät sol­muun, kun taloon saa­puu tai­de­muo­to­ku­va­maa­la­ri Rik­hard Haa­vis­to, johon Kris­tii­na rakas­tuu. Tun­ne on molemminpuolinen.

Ris­tii­nan kesä­teat­te­ri tart­tuu teks­tiin kun­nioit­taen alku­pe­räis­tä teos­ta, mut­ta tuo­den tans­sil­li­ses­ti ja musii­kil­li­ses­ti Kul­ku­rin vals­sin lähem­mäs tätä päi­vää. Kol­me hen­ki­nen livebän­di tai­puu niin Jär­ne­fel­tin Keh­to­lau­luun kuin gip­sy jazziin roo­lit­taen myös osal­taan ren­toa kul­ku­rien jouk­koa. Huu­mo­ri, nau­ru, vauh­dik­kaat tans­si­nu­me­rot sekä into­hi­moi­nen rak­kaus­ta­ri­na teke­vät Kul­ku­rin vals­sis­ta kat­so­mi­sen ja koke­mi­sen arvoisen.

Jokai­sel­le löy­tyy var­mas­ti jotain täs­tä kesä­teat­te­ri kappaleesta.

Ter­ve­tu­loa Ris­tii­nan kesä­teat­te­riin kesäl­lä 2024!