Mikkelin Teatteri | Naisvuori -näyttämö

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Helppo Ero

Mikkelin Teatteri 2024

Kesäl­lä 2024 Mik­ke­lin Teat­te­rin Nais­vuo­ri -näyt­tä­möl­lä nau­re­taan Help­po ero -kome­dial­le, jos­sa koe­tuk­sel­le jou­tuu koko elä­män­hal­lin­ta, kun tava­ra ei taan­nut­kaan onnea.

Liput 36 €

Nauruhermoja kutkuttava komedia

Mik­ke­lin Nais­vuo­ren val­loit­taa kesäl­lä 2024 koo­mi­sen kova kvar­tet­ti: Mika Nuo­jua, Juk­ka Rasi­la, Pau­lii­na Huk­ka­nen ja Joo­nas Kää­riäi­nen. Näy­tel­män ohjaa Pek­ka Laa­so­nen. Kvar­tet­ti esit­tää nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­van kome­dian Help­po ero.

Help­po ero on näy­tel­mä Mika Laak­sos­ta, ammat­ti­tai­toi­ses­ta ero­te­ra­peu­tis­ta, jol­la on kui­ten­kin yksi perus­ta­van­laa­tui­nen ongel­ma. Vaik­ka hän aut­taa työk­seen ihmi­siä pää­se­mään eroon, jos jon­kin­moi­sis­ta asiois­ta, Mika itse ei tun­nu pää­se­vän eroon yhtään mis­tään. ­­Arkeen­sa lei­piin­ty­nyt tera­peut­ti päät­tää kui­ten­kin ottaa itse­ään nis­kas­ta kiin­ni ja hank­kiu­tua ker­ral­la eroon aivan kai­kes­ta. Luvas­sa on siis koo­mi­sin kohel­lus, joka ei sääs­te­le kat­so­jan nauruhermoja.

Kome­dial­li­sia elkei­tä on luvas­sa myös käy­tän­nön tasol­la, kun vain nel­jä näyt­te­li­jää otta­vat hal­tuun näy­tel­män kaik­ki yli kol­me­kym­men­tä roo­lia. Jot­ta moi­ses­ta ura­kas­ta sel­vi­tään kun­nial­la, on Nais­vuo­rel­le pal­kat­tu kesäk­si 2024 todel­li­nen suo­ma­lai­sen kome­dian kär­ki­kvar­tet­ti, jot­ka kir­maa­vat näyt­tä­möl­lä aidos­sa Itä-Länsi-hengessä.