fbpx

Iisalmi, Koljonvirta Teatteri

Ohjelmisto 2021:

SIIVOTON JUTTU

Sii­vo­ton Jut­tu - her­sy­vä kome­dia 14.7.-14.8.2021

Kesäl­lä 2021 Kol­jon­vir­ral­la näh­dään LEGEN­DAA­RI­SEN elo­ku­van teat­te­ri­ver­sio SII­VO­TON JUT­TU, joka on her­sy­vä kome­dia yrit­tä­mi­ses­tä lama-ajan Suo­mes­sa. Rane (Kai Leh­ti­nen) ja Kok­ki (Ari-Kyös­ti Sep­po) ovat kak­si ikuis­ta opti­mis­tia, jot­ka päät­tä­vät perus­taa sii­vous­fir­man kes­kel­lä pahin­ta 90-luvun lamaa. 

Ruo­ka­jo­nos­ta aloit­ta­vien mies­ten osaa­mi­nen tai ymmär­rys ei pää­tä hui­maa, mut­ta he eivät anna tämän olla hidas­tee­na mat­kal­la koh­ti unel­maa ässä-mer­sus­ta. Spe­sial-Sii­vous Oy hoi­taa hom­man kun hom­man, sil­lä työ teki­jään­sä opettaa.

Näy­tel­mä perus­tuu Tapio Pii­rai­sen ohjaa­maan saman­ni­mi­seen elo­ku­vaan. Kysees­sä on elä­män­ma­kui­nen tari­na ihmi­sis­tä vai­kei­den aiko­jen kes­kel­lä. Vauh­di­kas kome­dia käsit­te­lee vaka­via­kin aihei­ta hyvän­tah­toi­sel­la huu­mo­ril­la ja kes­ki­öön nouse­vat sym­paat­ti­set henkilöt.

Kai Leh­ti­nen palaa kol­men­kym­me­nen vuo­den jäl­keen legen­daa­ri­sim­paan roo­liin­sa toi­mi­tus­joh­ta­ja Rau­no Vek­ki­lä­nä. Aisa­pa­rik­seen Leh­ti­nen saa toi­sen Suo­men etu­ri­vin näyt­te­li­jän Ari-Kyös­ti Sepon, joka oli kaa­vail­tu Sulo Kokin roo­liin jo alku­pe­räi­ses­sä elokuvassa. 

Sii­vo­ton jut­tu on monia teat­te­ri­me­nes­tyk­siä teh­neen Tuo­tan­to­ta­lo Tur­pa­tal­lin tuo­tan­toa ja ohjauk­ses­ta vas­taa Iisal­men oma poi­ka Juk­ka Vidgren, joka toi­mii elo­ku­vaoh­jaa­ja­na ja käsi­kir­joit­ta­ja­na, tun­ne­tuim­pa­na teok­se­naan kome­diae­lo­ku­va Hevi­reis­su.. Dra­ma­ti­soin­nin teke­vät yhdes­sä teat­te­rin joh­ta­ja Ismo Apell ja Juk­ka Vidgren.

Kat­so ajan­koh­tai­set tie­dot sivuil­tam­me www.koljonvirtateatteri.fi

Huom. 15.7. ei ole näy­tös­tä! Muu­ten näy­tök­set kau­del­la aina ke-pe klo 19, la-su klo 15

Liput 24€-31€

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.koljonvirta.fi