fbpx

Iisalmi, Koljonvirta Teatteri

Ohjelmisto 2020:

ISO-IITAN PERINTÖ

Valitettavasti kesän 2020 esitykset on jouduttu perumaan.
Kesän 2021 produktioista ilmoitamme myöhemmin!

 

Kol­jon­vir­ta­teat­te­rin seu­raa­va tuo­tan­to on Heik­ki Kujan­pään kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma musiik­ki­ko­me­dia ISO-IITAN PERIN­TÖ. Teat­te­rin uudis­te­tus­sa kat­so­mos­sa pää­see 11.6. alkaen aika­mat­kal­le 1970-luvul­le ja erää­seen tutun oloi­seen savo­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin, jos­sa rak­kaus roi­hu­aa, kyt­tää­mi­nen on kun­nias­saan ja perin­tö­ra­hoil­la on sek­sik­kyyt­tä lisää­vä vaikutus.

Pää­roo­lis­sa kil­hak­ka­na savo­lais­lyy­li­nä näh­dään monis­ta tv-ja elo­ku­va­roo­leis­taan tut­tu Anna-Lee­na Sipi­lä. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään mm. Putouk­ses­ta tut­tu Mik­ko Vir­ta­nen, sekä Hala­va­tun Papat yhtyeen enti­nen keu­la­ku­va­hah­mo Jamp­pa Kää­riäi­nen.

”Olen innois­sa­ni tilai­suu­des­ta pääs­tä ohjaa­maan lap­suu­te­ni koti­kau­pun­kiin näy­tel­mää, jos­sa voin vih­doin toteut­taa vinoa savo­lais­ta puol­ta itses­sä­ni”, iloit­see Heik­ki Kujanpää.

Iisal­mes­sa lap­suu­ten­sa elä­nyt Heik­ki Kujan­pää tun­ne­taan teat­te­ri-, elo­ku­va- ja tv-töis­tään, jois­sa hän kyke­nee usein yhtä aikaa sekä nau­rat­ta­maan että lii­kut­ta­maan ylei­söä. Teat­te­ria hän on ohjan­nut Q-teat­te­ris­sa ja useis­sa eri kau­pun­gin­teat­te­reis­sa, kuten Hel­sin­gis­sä ja Kuo­pios­sa, jos­sa hän toi­mi myös teat­te­rin­joh­ta­ja­na 2000-luvulla.

Vii­mek­si Kujan­pää on ohjan­nut pal­ki­tut SUO­MEN HAUS­KIN MIES elo­ku­van ja DON­NA –kome­dia­sar­jan.

Yhteys­tie­dot ja tie­dus­te­lut:
Tuo­tan­to: iidaliina.apell@hotmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.koljonvirta.fi