Iisalmi, Koljonvirta Teatteri

Ohjelmisto 2020:

ISO-IITAN PERINTÖ

Kol­jon­vir­ta­teat­te­rin seu­raa­va tuo­tan­to on Heik­ki Kujan­pään kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma musiik­ki­ko­me­dia ISO-IITAN PERIN­TÖ. Teat­te­rin uudis­te­tus­sa kat­so­mos­sa pää­see 11.6. alkaen aika­mat­kal­le 1970-luvul­le ja erää­seen tutun oloi­seen savo­lai­seen pik­ku­kau­pun­kiin, jos­sa rak­kaus roi­hu­aa, kyt­tää­mi­nen on kun­nias­saan ja perin­tö­ra­hoil­la on sek­sik­kyyt­tä lisää­vä vai­ku­tus.

Pää­roo­lis­sa kil­hak­ka­na savo­lais­lyy­li­nä näh­dään monis­ta tv-ja elo­ku­va­roo­leis­taan tut­tu Anna-Lee­na Sipi­lä. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään mm. Putouk­ses­ta tut­tu Mik­ko Vir­ta­nen, sekä Hala­va­tun Papat yhtyeen enti­nen keu­la­ku­va­hah­mo Jamp­pa Kää­riäi­nen.

”Olen innois­sa­ni tilai­suu­des­ta pääs­tä ohjaa­maan lap­suu­te­ni koti­kau­pun­kiin näy­tel­mää, jos­sa voin vih­doin toteut­taa vinoa savo­lais­ta puol­ta itses­sä­ni”, iloit­see Heik­ki Kujan­pää.

Iisal­mes­sa lap­suu­ten­sa elä­nyt Heik­ki Kujan­pää tun­ne­taan teat­te­ri-, elo­ku­va- ja tv-töis­tään, jois­sa hän kyke­nee usein yhtä aikaa sekä nau­rat­ta­maan että lii­kut­ta­maan ylei­söä. Teat­te­ria hän on ohjan­nut Q-teat­te­ris­sa ja useis­sa eri kau­pun­gin­teat­te­reis­sa, kuten Hel­sin­gis­sä ja Kuo­pios­sa, jos­sa hän toi­mi myös teat­te­rin­joh­ta­ja­na 2000-luvul­la.

Vii­mek­si Kujan­pää on ohjan­nut pal­ki­tut SUO­MEN HAUS­KIN MIES elo­ku­van ja DON­NA –kome­dia­sar­jan.

ESITYSPÄIVÄT 11.6.-31.7.2020
 • Ensi-ilta 11.6. klo 19
 • 12.6. ei näy­tös­tä
 • 13.6. klo 15
 • 14.6. klo 15
 • Juhan­nus­tau­ko 15.6.-29.6.
 • 30.6. klo 19
 • 1.7. klo 19
 • 2.7. klo 19
 • 3.7. ei näy­tös­tä
 • 4.7. ei näy­tös­tä
 • 5.7. klo 15
 • 8.7. klo 19
 • 9.7. klo 19
 • 10.7. klo 19
 • 11.7. klo 15
 • 12.7. klo 15
 • 15.7. klo 19
 • 16.7. klo 19
 • 17.7. klo 19
 • 18.7.  klo 15
 • 19.7. klo 15
 • 22.7. klo 19
 • 23.7. klo 19
 • 24.7. klo 19
 • 25.7. klo 15
 • 26.7. klo 15
 • 29.7. klo 19
 • 30.7. klo 19
 • 31.7. klo 19

Yhteys­tie­dot ja tie­dus­te­lut:
Tuo­tan­to: iidaliina.apell@hotmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.koljonvirta.fi