fbpx

Kuopio, Rauhalahti Teatteri

Ohjelmisto 2021:

TOIVO RYYNÄSEN ELÄMÄ JA TEOT 

JAAK­KO TEPON menes­tys­musi­kaa­li saa­puu Kuo­pioon - UPEA esiin­ty­jä­kaar­ti, LIVEBÄN­DI, huu­mo­ria, tai­kuut­ta ja hyvän mie­len MUSIIKKIA.

Kesän 2021 pro­duk­tio­na Rau­ha­lah­ti Teat­te­ris­sa näh­dään siis TOI­VO RYY­NÄ­SEN ELÄ­MÄ JA TEOT 1.7.-14.8.2021.

Uuden ver­sion ohjauk­ses­ta vas­taa teat­te­rin joh­ta­ja Ismo Apell, on tun­net­tu monis­ta menes­tyk­sek­käis­tä musi­kaa­li- ja kome­diaoh­jauk­sis­ta. Vii­mei­sim­pä­nä kesän 2019 ’Vuon­na 85 - Kuo­pio Remix’, joka kerä­si Rau­ha­lah­des­sa yli 17 000 katsojaa!

Toi­vo Ryy­nä­sen, eli Topin roo­liin nousee kan­san­tai­tei­li­ja ja humo­ris­ti Jamp­pa Kää­riäi­nen. Toi­vo Ryy­nä­nen oli Jam­pan hyvä ystä­vä ja vaki­tui­nen kas­vo hänen omis­ta­mal­laan Kol­jon­vir­ran kar­ta­nol­la. Jamp­pa on esit­tä­nyt Topia ennen­kin, Jaak­ko Tep­po goes to Mal­lorca -musi­kaa­lis­sa 10 vuot­ta sit­ten. Laval­la näh­dään myös usei­ta mui­ta suo­sit­tu­ja ammat­ti­näyt­te­li­jöi­tä kuten Saka­ri Kuos­ma­nen, Ilk­ka Pent­ti, Pau­lii­na Huk­ka­nen ja Mik­ko Paa­na­nen. Eli lava­ka­ris­maa ja upei­ta ääniä tarjolla.

Pää­vii­si­kon lisäk­si laval­la tul­laan näke­mään iso mää­rä näyt­te­li­jöi­tä, tans­si­joi­ta ja kuu­den hen­gen livebän­di. Eri­koi­se­le­ment­ti­nä ripauk­sen tai­kuut­ta tari­naan tulee lisää­mään tai­ku­ri­le­gen­da Jor­ma Airak­si­sen opit. 

Eli mis­tään pie­nes­tä pro­duk­tios­ta ei ole kyse, vaan lai­te­taan ”kaik­ki pau­kut” laval­le yhtä aikaa, kuten ohjaa­ja Ismo Apel­lil­la on tapa­na teh­dä - jäl­leen siis yksi mah­ti­pon­ti­nen musi­kaa­li luvassa.

Kos­ka Toi­vo Ryy­nä­nen on vast ikään pois­tu­nut kes­kuu­des­tam­me, kesän pro­duk­tioon liit­tyy myös tie­tyn­lais­ta hai­keut­ta. Tämä tul­laan huo­mioi­maan musi­kaa­lin dramatisoinnissakin.

Suo­sit­te­lem­me osta­maan liput ennak­koon, kos­ka kat­so­mon kapa­si­teet­tia on rajoi­tet­tua tur­val­li­suu­den vuoksi.

Kat­so ajan­koh­tai­set tie­dot sivuil­tam­me www.rauhalahtiteatteri.fi

Huom! 2.7. ei ole näy­tös­tä! Muu­ten näy­tök­set kau­del­la aina ti-to klo 19, la-su klo 15

Liput 27€-35€

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.rauhalahtiteatteri.fi