fbpx

Kuopio, Kesäteatteri Tammenranta

Ohjelmisto kesällä 2021:

LEKAA JA LEIVOKSIA

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta tar­jo­aa ainut­laa­tui­sia ja iki­muis­toi­sia teat­te­rie­lä­myk­siä luon­non­kau­niis­sa ja idyl­li­ses­sä maalaismaisemassa.

Kesäl­lä 2021 Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta esit­tää näy­tel­män Lekaa ja lei­vok­sia, jon­ka on kir­joit­ta­nut Rau­li Joke­lin ja Panu Rai­pia. Näy­tel­mää esi­te­tään 11 ker­taa ajal­la 7.7.-1.8.2021. Kokoa ryh­mä­si ja läh­de tutus­tu­maan Poh­jois-Savon suu­rim­paan harrastajakesäteatteriin.

Hen­na ja Hel­mer ovat men­neet nai­mi­siin. Raha­pu­la on kova eikä hau­taus­toi­mis­ton bis­nek­set suju. Kuin tai­vaan lähet­tä­mä­nä tulee gryn­de­ri sisään ja tekee tar­jouk­sen, jos­ta nuor­ten on vai­kea kiel­täy­tyä. Fir­man oikeat omis­ta­jat Camil­la ja Auro­ra palaa­vat pit­käl­tä lomal­ta ja rahat ovat hum­pu­tel­tu. Kuin tai­vaan lähet­tä­mä­nä sisään astuu museoa­ma­nuens­si ja tar­jou­tuu osta­maan koko kiin­teis­tön. Täs­tä alkaa sen päi­väi­nen vää­ri­nym­mär­rys­ten ja juo­nit­te­lu­jen seka­mels­ka. Oman lusik­kan­sa sop­paan tun­kee vie­lä kun­nan­joh­ta­ja, mut­ta mitä ihmet­tä pai­kal­le osu­nut Aja­tol­lah Kamel halu­aa? Jää­kö yrit­tä­jäl­le luu käteen? Kuka saa lekaa ja kuka leivoksia?

Lekaa ja lei­vok­sia on fars­si­ko­me­dia, joka on rie­mu­kas tais­te­lu rahas­ta, rak­kau­des­ta ja hautaustoimistosta. 

Näy­tel­män ohjaa Las­se Aho ja puvus­tuk­ses­ta vas­taa Kir­si Robert­son. Näy­tel­män tuot­taa Veh­mas­mäen Nuorisoseura.

LIPUT

Aikui­set 20€, lap­set 8€, elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat 16€
Ryh­mät 16€ (vähin­tään 20 hlö:ä)

ESI­TYK­SET

ke 7.7.  klo 19 (ensi-ilta)
to 8.7. klo 19
su 11.7. klo 14
ti  13.7.  klo 19
to 15.7. klo 19
su 18.7. klo 14
ti 20.7. klo 19
to 22.7.  klo 19
ti 27.7. klo 19
to 29.7. klo 19
su 1.8. klo 14

Varauk­set ja muut tiedustelut 

044 362 3565 / Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry
kesateatteritammenranta@gmail.com

Voit vara­ta väliai­ka­kah­vi­tuk­set ryh­mäl­le­si etu­kä­teen:
kahvi/tee 2€/hlö, mehu 2€/hlö, kah­vi­lei­pä 2€/hlö.

Huom! Esi­tys­ten yhtey­des­sä kesäteatteriarpajaiset!

Yhteys­tie­dot:

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta
Lil­jan­tie, 70870 Hil­tu­lan­lah­ti
kesateatteritammenranta@gmail.com

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Veh­mas­mäes­sä, n. 19km Kuo­pion kes­kus­tas­ta ete­lään. Pysä­köin­ti osoit­teis­sa Kur­ki­mäen­tie 12 ja 13. Kat­so­mo osit­tain katettu.

Toi­min­nas­ta vas­taa:
Veh­mas­mäen nuo­ri­so­seu­ra ry
Kur­ki­mäen­tie 12
70870 Hil­tu­lan­lah­ti
vehmasmaennuorisoseura@gmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
www.tammenranta.fi