fbpx

Kuopio, Kesäteatteri Tammenranta

Ohjelmisto 2022:

MAKSETTU RAKKAUS

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta tar­jo­aa ainut­laa­tui­sia ja iki­muis­toi­sia teat­te­rie­lä­myk­siä luon­non­kau­niis­sa ja idyl­li­ses­sä maa­lais­mai­se­mas­sa. Kesäl­lä 2022 Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta esit­tää näy­tel­män Mak­set­tu Rak­kaus, jon­ka on kir­joit­ta­nut Mark­ku Hat­tu­la. Näy­tel­mää esi­te­tään 10 ker­taa ajal­la 5.7.-30.7 2022. Kokoa ryh­mä­si ja läh­de tutus­tu­maan Poh­jois-Savon suu­rim­paan harrastajakesäteatteriin.

Mark­ku Hat­tu­lan kir­joit­ta­ma näy­tel­mä on tähän päi­vään sovi­tet­tu, ja se tai­puu upeal­le Tam­men­ran­nan laval­le kuin kesä­koi­vun not­keat oksat ran­ta­ve­den päälle.

Ylei­söl­le on luvas­sa ilot­te­lua ja nau­rua takuu­var­mas­ti, sil­lä näy­tel­mä on täyn­nä toi­nen tois­taan hie­nom­pia kom­mel­luk­sia ja tapah­tu­mia, kuten hyvän kesä­teat­te­ri esi­tyk­sen tulee­kin tar­jo­ta. Näy­tel­mä ker­too, kuin­ka unel­mat näyt­täi­si­vät ole­van Pur­ta­mon kyläs­sä toteu­tet­ta­vis­sa yhdel­lä puhelinsoitolla.

Mut­ta onko todel­la näin? Vaik­ka ele­tään­kin nyky­ai­kaa, voi­ko rak­kaut­ta­kin tila­ta samal­la taval­la kuin hevo­sia? Kyl­lä, aina­kin Nai­ma­kon­sul­tit Oy lupaa.

Miten käy, kun samas­ta yri­tyk­ses­tä yri­te­tään pal­vel­la kaik­kia per­heen jäse­niä ja vie­lä samaan paik­kaan? Miten Saa­ran rak­kaus ja rahat riit­tä­vät lipe­vän nais­ten­mie­hen Lon­kun mat­kas­sa? Löy­tää­kö Herk­ko tilaa­man­sa rak­kau­den netis­tä, kun vapaa poi­ka­mies Aapo onkin puhe­mie­he­nä? Mitä yksi­näi­sen muo­rin mie­leen tulee Her­kon nais­ti­lauk­sis­ta, ja mitä toi­vei­ta Her­kon lap­sil­la oli­si, jos ne sai­si toteu­tet­tua netin kautta?

Voi­ko mak­set­tu rak­kaus hevo­si­neen löy­tää oike­aan osoit­tee­seen? Tätä kaik­kea kan­nat­taa tul­la kat­so­maan ensi­ke­sä­nä Kesä­teat­te­ri Tammenrantaan.

LIPUT

Aikui­set 20€, lap­set 8€, elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat 16€
Ryh­mät 16€ (vähin­tään 20 hlö:ä)

ESI­TYK­SET

Ti 05.07. klo 19.
To 07.07. klo 19.
To 14.07. klo 19.
Su 17.07. klo 14.
Ti 19.07. klo 19.
To 21.07. klo 19.
Su 24.07. klo 14.
Ti 26.07. klo 19.
To 28.07. klo 19.
La 30.07. klo 14.

Varauk­set ja muut tiedustelut 

044 362 3565 / Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry
kesateatteritammenranta@gmail.com

Voit vara­ta väliai­ka­kah­vi­tuk­set ryh­mäl­le­si etu­kä­teen:
kahvi/tee 2€/hlö, mehu 2€/hlö, kah­vi­lei­pä 2€/hlö.

Huom! Esi­tys­ten yhtey­des­sä kesäteatteriarpajaiset!

Yhteys­tie­dot:

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta
Lil­jan­tie, 70870 Hil­tu­lan­lah­ti
kesateatteritammenranta@gmail.com

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Veh­mas­mäes­sä, n. 19km Kuo­pion kes­kus­tas­ta ete­lään. Pysä­köin­ti osoit­teis­sa Kur­ki­mäen­tie 12 ja 13. Kat­so­mo osit­tain katettu.

Toi­min­nas­ta vas­taa:
Veh­mas­mäen nuo­ri­so­seu­ra ry
Kur­ki­mäen­tie 12
70870 Hil­tu­lan­lah­ti
vehmasmaennuorisoseura@gmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
www.tammenranta.fi