Kuopio, Kesäteatteri Tammenranta

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

MAKSETTU RAKKAUS

LIPUT

Aikui­set 20€, lap­set 8€, elä­ke­läi­set ja opis­ke­li­jat 16€
Ryh­mät 16€ (vähin­tään 20 hlö:ä)

Varauk­set ja muut tiedustelut

044 362 3565 / Veh­mas­mäen Nuo­ri­so­seu­ra ry
kesateatteritammenranta@gmail.com

Voit vara­ta väliai­ka­kah­vi­tuk­set ryh­mäl­le­si etu­kä­teen:
kahvi/tee 2€/hlö, mehu 2€/hlö, kah­vi­lei­pä 2€/hlö.

Huom! Esi­tys­ten yhtey­des­sä kesäteatteriarpajaiset!

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta tar­jo­aa ainut­laa­tui­sia ja iki­muis­toi­sia teat­te­rie­lä­myk­siä luon­non­kau­niis­sa ja idyl­li­ses­sä maa­lais­mai­se­mas­sa. Kesäl­lä 2022 Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta esit­tää näy­tel­män Mak­set­tu Rak­kaus, jon­ka on kir­joit­ta­nut Mark­ku Hat­tu­la. Näy­tel­mää esi­te­tään 10 ker­taa ajal­la 5.7.-30.7 2022. Kokoa ryh­mä­si ja läh­de tutus­tu­maan Poh­jois-Savon suu­rim­paan harrastajakesäteatteriin.

Mark­ku Hat­tu­lan kir­joit­ta­ma näy­tel­mä on tähän päi­vään sovi­tet­tu, ja se tai­puu upeal­le Tam­men­ran­nan laval­le kuin kesä­koi­vun not­keat oksat ran­ta­ve­den päälle.

Ylei­söl­le on luvas­sa ilot­te­lua ja nau­rua takuu­var­mas­ti, sil­lä näy­tel­mä on täyn­nä toi­nen tois­taan hie­nom­pia kom­mel­luk­sia ja tapah­tu­mia, kuten hyvän kesä­teat­te­ri esi­tyk­sen tulee­kin tar­jo­ta. Näy­tel­mä ker­too, kuin­ka unel­mat näyt­täi­si­vät ole­van Pur­ta­mon kyläs­sä toteu­tet­ta­vis­sa yhdel­lä puhelinsoitolla.

Mut­ta onko todel­la näin? Vaik­ka ele­tään­kin nyky­ai­kaa, voi­ko rak­kaut­ta­kin tila­ta samal­la taval­la kuin hevo­sia? Kyl­lä, aina­kin Nai­ma­kon­sul­tit Oy lupaa.

Miten käy, kun samas­ta yri­tyk­ses­tä yri­te­tään pal­vel­la kaik­kia per­heen jäse­niä ja vie­lä samaan paik­kaan? Miten Saa­ran rak­kaus ja rahat riit­tä­vät lipe­vän nais­ten­mie­hen Lon­kun mat­kas­sa? Löy­tää­kö Herk­ko tilaa­man­sa rak­kau­den netis­tä, kun vapaa poi­ka­mies Aapo onkin puhe­mie­he­nä? Mitä yksi­näi­sen muo­rin mie­leen tulee Her­kon nais­ti­lauk­sis­ta, ja mitä toi­vei­ta Her­kon lap­sil­la oli­si, jos ne sai­si toteu­tet­tua netin kautta?

Voi­ko mak­set­tu rak­kaus hevo­si­neen löy­tää oike­aan osoit­tee­seen? Tätä kaik­kea kan­nat­taa tul­la kat­so­maan ensi­ke­sä­nä Kesä­teat­te­ri Tammenrantaan.

Yhteys­tie­dot:

Kesä­teat­te­ri Tam­men­ran­ta
Lil­jan­tie, 70870 Hil­tu­lan­lah­ti
kesateatteritammenranta@gmail.com

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Veh­mas­mäes­sä, n. 19km Kuo­pion kes­kus­tas­ta ete­lään. Pysä­köin­ti osoit­teis­sa Kur­ki­mäen­tie 12 ja 13. Kat­so­mo osit­tain katettu.

Toi­min­nas­ta vas­taa:
Veh­mas­mäen nuo­ri­so­seu­ra ry
Kur­ki­mäen­tie 12
70870 Hil­tu­lan­lah­ti
vehmasmaennuorisoseura@gmail.com