Siilinjärvi, Siilinjärven Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

LAULU TULIPUNAISESTA KUKASTA

Siilinjärven teatteri 2024
Liput

lipunmyynti@siilinjarventeatteri.fi tai www.lippu.fi

Ryh­mä­va­rauk­set: lipunmyynti@siilinjarventeatteri.fi tai 046 921 9378

Mak­su­vä­li­nei­nä teat­te­ril­la käy pank­ki-/luot­to­kort­ti ja käteinen.

LAULU TULIPUNAISESTA KUKASTA –ikivihreä klassikko tuodaan vuoteen 2024!

Sii­lin­jär­ven teat­te­ris­sa näh­tiin ensim­mäi­se­nä näy­tel­mä­nä vuon­na 1964 Johan­nes Lin­nan­kos­ken Lau­lu tuli­pu­nai­ses­ta kukas­ta Rau­ni Moll­ber­gin ohjaa­ma­na. Nyt 60v. juh­la­vuo­den kun­niak­si on teat­te­ril­la ilo tuo­da laval­le uudel­leen tämä iki­vih­reä klas­sik­ko dra­ma­ti­soi­tu­na vuo­teen 2024. 

Lau­lu tuli­pu­nai­ses­ta kukas­ta kuvaa pari­kymp­pi­sen Ola­vi Kos­ke­lan mat­kaa koh­ti aikui­suut­ta, unel­mia, rak­kaut­ta ja oman näköis­tä elä­mää. Ola­vin mat­kal­la koh­taa­mien ihmis­ten kans­sa poh­di­taan elä­mää ja inhi­mil­li­syyt­tä; kuin­ka tul­la hyväk­sy­tyk­si, rakas­te­tuk­si ja näh­dyk­si juu­ri sel­lai­se­na kuin on. Ola­vin mat­kaa hal­ki Suo­men vauh­dit­taa upeat lau­lut ja tans­sit suo­mi­roc­kis­ta vals­siin ja räpis­tä bal­la­diin. Nuor­ta ener­gi­aa vyö­ryt­tää laval­le vajaa kak­si­kym­men­tä hen­ki­nen näyt­te­li­jä­kaar­ti. Ola­vi Kos­ke­lan roo­lis­sa näh­dään nuo­ri lah­jak­kuus Vil­le-Mar­kus Laitinen. 

Näy­tel­män on dra­ma­ti­soi­nut Jan­ne Puus­ti­nen, ohjaa­ja­na toi­mii Tii­na Nau­ma­nen ja musii­kin sävel­lyk­ses­tä vas­taa Ant­ti Janka-Murros. 

Roo­leis­sa: Lyy­ti Lin­ja­ma, Eve­lii­na Paus­soi, Ulla Anti­kai­nen, Pet­ri Lai­ti­nen, Tero Rönk­kö, Nan­na Timo­nen, Ali­na Raja­ta­lo, Johan­na Rau­ta­vir­ta, Mai­ja Mul­ta­la, Anni Jääs­ke­läi­nen, Jiro Palo­saa­ri, Tuo­mas Näre­sal­mi, Sara Heik­ki­nen, Noo­ra Nis­si­nen ja Mil­la Ollikainen. 

Näy­tel­män ikä­suo­si­tus: 12+ 

Kes­to: n. 2,5h (sisäl­tää väliajan) 

Män­ty­ran­nas­sa on katet­tu katsomo!

Esitykset 2024

la 29.6. klo 18
ti 2.7. klo 18
ke 3.7. klo 18
to 4.7. klo 15
su 7.7. klo 18
ti 9.7. klo 18
ke 10.7. klo 18
to 11.7. klo 15
su 14.7. klo 18
ti 16.7. klo 18
ke 17.7. klo 18
to 18.7. klo 15
su 21.7. klo 18
ti 23.7. klo 18
ke 24.7. klo 18

Kai­ku­kort­ti:

Sii­lin­jär­ven teat­te­ri on muka­na Kai­ku­kort­ti-kokei­lus­sa vuon­na -24. Jos sinul­le on myön­net­ty Kai­ku­kort­ti, pää­set kor­til­la esi­tyk­seen mak­sut­ta. Pyy­däm­me kui­ten­kin varaa­maan lipun etu­kä­teen lipunmyynti@siilinjarventeatteri.fi. Varaus on sito­va ja ennak­koon varat­tu lip­pu on mah­dol­lis­ta lunas­taa ½ h ennen esi­tys­tä. Kai­ku­kor­teil­la lunas­tet­ta­vien lip­pu­jen mää­rä on rajat­tu 5 %:iin esi­tyk­sen koko­nais­kat­so­ja­mää­räs­tä. Lip­pua vara­tes­sa ja lunas­taes­sa varau­du esit­tä­mään Kai­ku­kort­ti­si ja hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus. Lisä­tie­to­ja kai­ku­kor­tis­ta: https://www.siilinjarvi.fi/kaikukortti-kokemuksia-kulttuurista/