Kiuruvesi, Kesäteatteri Eerola

Ohjelmisto 2020:

ELÄMÄ JANOTTAA

Kesäl­lä 2020 Tapio Lii­no­jan ja Mik­ko Kivi­sen käsi­kir­joit­ta­ma sekä Mar­ja Han­nu­lan ohjaa­ma Elä­mä janot­taa -musiik­ki­ko­me­dian. 

Näy­tel­mäs­sä  ele­tään 1980 -luvun lop­pua, jos­sa kau­pun­ki­lais­poi­ka Mor­gan lähe­te­tään kesä­töi­hin maa­seu­dul­le. Tari­nas­sa näh­dään aina­kin kylän isoin pohat­ta Johans­son, tämän kau­nis tytär Aino, kylän mopo­ryh­mä Hur­jat, hul­vat­to­mat orto­dok­si­mun­kit sekä koe­taan sel­viy­tyä  kylä­juh­las­ta, salai­suuk­sis­ta ja rak­kauk­sis­ta. 

Musiik­ki­ko­me­dia sopii kai­ke­ni­käi­sil­le kesä­teat­te­rin ystä­vil­le ja sii­nä nau­res­kel­laan sekä kau­pun­ki­lai­sil­le että maa­lai­sil­le ja huu­mo­ri on her­vo­ton­ta, sil­lä näy­tel­mä sisäl­tää Lapin­lah­den Lin­tu­jen musiik­kia sekä  ottei­ta nii­den sket­seis­tä. Näin haus­kan näy­tel­män tah­dis­sa jak­saa teat­te­ri­har­ras­ta­ja hei­lua koko kesä­teat­te­ri­kau­den ajan aina kesä­kuun lopus­ta elo­kuul­le asti.

Kir­joit­ta­nut: Mik­ko Kivi­nen ja Tapio Lii­no­ja
Musiik­ki: Lapin­lah­den lin­nut
Ohjaus: Mar­ja “Mal­la” Han­nu­la

Paik­ka: Kesä­teat­te­ri Eero­la, Kuo­re­vir­ran­ka­tu 14
Liput: 18 / 20 e ja 6.- 16 v  10 e
Ryh­mä­li­put 16 e, mini­mi 10 hen­ki­löä

Varauk­set: 050 3542023
seija.teatteri@gmail.com
Smar­tun ja Tyky sete­lit, sekä e-pas­si käy mak­su­vä­li­nee­nä

Kes­to: n 2 tun­tia, sisäl­tää  välia­jan

Val­lit­se­va koro­na­vi­rus tilan­ne on alka­nut rau­hoit­tu­maan Poh­jois-Savos­sa. Tämän vuok­si voim­me ilol­la ilmoit­taa, että musiik­ki­näy­tel­mä Elä­mä Janot­taa näh­dään kesäl­lä 2020 Kesä­teat­te­ri Eero­las­sa. Paik­ko­ja on rajoi­te­tus­ti myyn­nis­sä tur­va­vä­lien vuok­si.

Kui­ten­kin näy­tel­män ensi-ilta siir­tyy tors­taik­si 2.7.2020.

Esi­tyk­set ajal­la 02.07.2020 – 09.08.2020

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.maalaiskaupunginteatteri.fi