Kiuruvesi, Kesäteatteri Eerola

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kesän 2023 tiedot julkaistaan pian!

Esityskausi 2022

TUKKIJOELLA

LIPUT:

18 / 20 e ja 6.- 16 v  10 e
Ryh­mä­li­put 16 e, mini­mi 10 henkilöä

Tie­dus­te­lut ja varaukset:

050 3542023
seija.teatteri@gmail.com

Smar­tun ja Tyky sete­lit, sekä e-pas­si käy maksuvälineenä

Tänä kesä­nä Kiu­ru­ve­den kesä­teat­te­ri Eero­la tar­jo­aa kävi­jöil­leen koko per­heen läm­min­hen­ki­sen ja vauh­dik­kaan kome­dian Tukkijoella.

Teu­vo Pak­ka­lan käsi­kir­joit­ta­ma ja Satu Huk­ka­sen ohjaa­ma Tuk­ki­joel­la vie kat­so­jan sadan vuo­den takai­seen tun­nel­maan. Riva­koi­den tuk­ki­poi­kien saa­pu­mi­nen pie­nel­le kyläl­le on toi­sil­le odo­tet­tu kesän merk­ki, toi­sil­le har­mai­ta hiuk­sia aiheut­ta­va ja omia suun­ni­tel­mia sot­ke­va tapahtuma.

Tuk­ki­joel­la toi­nen tois­taan seu­raa­vat vää­rin­kä­si­tyk­set, ennak­ko­luu­lot sekä kie­roi­lu ja oman edun tavoit­te­lu saa­vat lopul­ta syr­jäy­tyä hyväk­syn­nän, aut­ta­mi­sen, kau­as­kan­tois­ten rat­kai­su­jen -ja tie­ten­kin rak­kau­den, tieltä.

Oskar Meri­kan­non tut­tu­jen säve­lien ja mm.Karl Gus­taf Lar­so­nin sanoi­tus­ten ajan­koh­tai­suus ja toi­veik­kuus iskee tähän­kin päivään; 

Ja tul­ko­hon hal­lat ja har­mit ja muut, elo huo­le­ton meil­lä on nau­rus­sa suut. Ja kirk­kaa­na päi­vä ja ilta”.