fbpx

Kiuruvesi, Kesäteatteri Eerola

Ohjelmisto 2021:

SIMPAUTTAJA

Sim­paut­ta­ja, tämä upea klas­sik­ko vie mei­dät aikaan jol­loin mökin akko­jen tuli kiro­ta nave­tas­sa vähem­män ja töi­tä piti teh­dä nis­ka limas­sa elan­non saamiseksi.

Sim­paut­ta­ja on tari­na yhteis­kun­taa tot­te­le­mat­to­mas­ta ren­gis­tä, mut­ta myös kom­mu­ni­koin­nin vai­keu­des­ta sekä upea ajan­ku­va 1970-luvus­ta kaik­ki­ne mausteineen.

Sai­rauk­sis­ta ei puhut­tu ääneen pait­si jos naa­pu­rin poi­ka ereh­tyi teke­mään puu­nai­sia tai tans­si­maan yksin.

Ne ”parem­mat” ihmi­set jot­ka oli­vat muu­ta­kin kuin ”möki­nak­ko­ja”, nii­tä piti kadeh­tia, kos­ka muu­tos­ta koh­ti mene­mi­nen on vaikeaa.

Kun asiois­ta lopul­ta puhut­tiin, puhut­tiin ne vää­räl­lä kohteelle.

Kont­rol­loi­dus­sa ympä­ris­tös­sä tulee hel­pos­ti aja­tel­leek­si omia vaih­toeh­to­ja… Kiel­let­ty hedel­mä hou­kut­taa aikuis­ten paris­sa, mut­ta lem­peä on etsi­mäs­sä myös paik­ka­kun­nan nuoriso.

Jota­kin salai­suuk­sia alkaa pal­jas­tua vää­ril­le kor­vil­le, kuka jou­tuu kan­ta­maan niis­tä lopul­ta vastuun ?

Paik­ka: Kesä­teat­te­ri Eero­la, Kuo­re­vir­ran­ka­tu 14
Liput: 18 / 20 e ja 6.- 16 v  10 e
Ryh­mä­li­put 16 e, mini­mi 10 henkilöä

Varauk­set: 050 3542023
seija.teatteri@gmail.com
Smar­tun ja Tyky sete­lit, sekä e-pas­si käy maksuvälineenä

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.maalaiskaupunginteatteri.fi