fbpx

Kuopio (Syvänniemi), Teatteri Hermanni

Ohjelmisto 2021:

KARTTAKEPPEJÄ JA PIRUNVIULUJA

KESÄN 2020 ESI­TYK­SET PERUU­TET­TU JA SIIR­RET­TY KESÄL­LE 2021!

Teat­te­ri Her­man­ni esit­tää mukaan­sa tem­paa­van lau­lu­näy­tel­män  Kart­ta­kep­pe­jä ja pirun­viu­lu­ja. Näy­tel­män tapah­tu­mat sijoit­tu­vat 1940 – 50 luku­jen vaih­tee­seen Kuo­pios­sa. Ele­tään elo­kuun vii­mei­siä päi­viä, edes­sä on kou­lu­vuo­den alku. Kai­sa Jär­ve­lä, itsel­li­nen nai­sih­mi­nen, on tuo­mas­sa poi­kaan­sa Mat­tia kau­pun­kiin kou­luun. Repe ja Val­lu ovat saa­neet kan­sa­kou­lun­sa pää­tök­seen ja mene­vät kau­pun­kiin ”kah­te­le­maan mua­li­maa” ennen kuin aloit­ta­vat ”mies­ten työt”. Kou­lu­ty­töt Eve­lii­na ja Hel­vi ovat samas­sa junas­sa palaa­mas­sa Hel­sin­gin mat­kal­taan. Junaan nousee myös nuh­rui­nen kul­ku­mies Sun­te­ri. Tapah­tu­mat saa­vat monen­lai­sia kään­tei­tä. Roo­leis­sa on esiin­ty­mäs­sä usei­ta nuo­ria ja vähän varttuneempiakin.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Tar­kem­mat ajat ja varaus­ti­lan­ne täällä!

Aikui­set 16 €
Lap­set 7 €
Rymät 14 € / hen­ki­lö (vähin­tään 16 henkilöä)

Soi­ta ja varaa liput hyvis­sä ajoin ennakkomyynnistä!

Yhteys­tie­dot:

teatteri.hermanni@gmail.com ja puh. 044-270 8827

Pos­ti­tie 32, 71570 Syvänniemi

Kesä­teat­te­rin kotisivut:

www.teatterihermanni.fi