Kuopio, Syvänniemi Teatteri Hermanni

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

LAITURIMARKKINAT

Teatteri Hermanni 2024
Liput
  • Aikui­set 19 €
  • Lap­set < 13v 9 €
  • Ryh­mä­lip­pu 17 € (16 hlö ja yli)
Lisätiedot ja kyselyt

Pyö­rä­tuo­li­pai­kat ja ryh­mä­li­put tulee vara­ta suo­raan teat­te­ril­ta.
Myös muut lip­pu­va­rauk­set voi vara­ta suo­raan teat­te­ril­ta puhe­li­mit­se tai säh­kö­pos­til­la.
044 270 8827 (ei teks­ti­vies­te­jä) tai info@teatterihermanni.fi

Laiturimarkkinat on Ilkka Malmin kirjoittama hersyvän hauska koko perheen uutuusnäytelmä

Kurt­tu­lan kun­nan perin­tei­sis­tä juhan­nus­mark­ki­nois­ta halu­taan uudis­te­tut Lai­tu­ri­mark­ki­nat, enää tar­vi­taan vain laituri!

Maa­kun­nan kor­keim­mat veren­pai­ne­lu­ke­mat omaa­va poi­ka­mies Aimo Häs­säk­kä tart­tuu ystä­vän­sä lii­kun­tain­toi­li­ja Rai­mo Kon­ke­lon kans­sa toi­meen lai­tu­rin hank­ki­mi­sek­si - ja sii­tä ei hyvää seu­raa. Lai­tu­rin han­kin­ta koet­te­lee kylä­läis­ten tal­koo­hen­keä, ystä­vyys­suh­tei­ta ja 30-vuo­tis­ta avio­liit­to­lu­paus­ta, lii­al­li­nen halon­hak­kuu voi puo­les­taan joh­taa halkoholismiin.

Miten hank­kee­seen suh­tau­tu­vat puu­ha­nai­nen Hilk­ka San­ka­ri sekä Pol­vi- ja pamaus perin­tä­toi­mis­ton joh­ta­ja? Entä kun tai­ki­naan käten­sä upot­ta­vat vie­lä lei­pu­ri Hii­va ja kylän kiusan­te­ki­jä Synk­kä­nen? Vain kat­so­mal­la esi­tyk­sen sinul­le sel­vi­ää, jär­jes­te­tään­kö mark­ki­nat lai­tu­ril­la vai ilman.

Lai­tu­ri­mark­ki­noi­den näyt­te­li­jät ovat Teat­te­ri Her­man­nin har­ras­ta­ja­näyt­te­li­jöi­tä, uusia ja kon­ka­rei­ta. Teat­te­ri Her­man­nis­sa kitey­tyy koko lähia­lu­een yhtei­söl­li­nen toi­min­ta: tääl­lä kai­ken ikäis­ten on hyvä har­ras­taa ja toi­mia yhdes­sä Her­man­ni Talos­sa, joka on yhtei­söl­li­syy­tem­me sydän Syvänniemellä.

Ter­ve­tu­loa!