Ilomantsi, Teatteri Möhkö

Ohjelmisto 2019:

ULVOVA MYLLÄRI

Kesäl­lä 2019 Möh­kön kesä­teat­te­ri tuo näyt­tä­möl­le 2018 kuol­leen Arto Paa­si­lin­nan rakas­te­tuim­piin ja arvos­te­tuim­piin teok­siin kuu­lu­van Ulvo­van myl­lä­rin Mil­ko Leh­don sovi­tuk­se­na. Tari­na ker­too kylän uudes­ta myl­lä­ris­tä Gun­nar Hut­tuses­ta, joka onnis­tuu toi­min­nal­laan ja ole­muk­sel­laan hei­laut­ta­maan koko kylän tasa­pai­noa. Hut­tu­nen tekee hyvät päreet hal­val­la ja remon­toi van­han myl­lyn erin­omai­seen kun­toon, mut­ta kun se myös imi­toi kes­kel­lä päi­vää las­ten rie­muk­si tai­ta­vas­ti eläi­miä ja ihmi­siä ja ulvoo öisin. Vai­kea pala se on sovin­nais­ta käy­tös­tä ihai­le­val­le kylän väel­le.

Sii­tä alkaa ral­li, jos­sa lopul­ta on vai­kea sanoa, mis­sä kul­kee ter­veen ja sai­raan raja ja kuka on se hul­lu. Hul­luk­si täs­sä kyläs­sä kaik­ki tuli­si­kin, jos ei ker­ho­neu­vo­ja Sanel­ma Käy­rä­mön kal­tai­sia ihmi­siä oli­si ole­mas­sa.

Paa­si­lin­na­mai­seen tapaan näis­tä ainek­sis­ta syn­tyy kos­ket­ta­va, aja­tuk­sia herät­te­le­vä ja hir­te­hi­sen haus­ka kesä­teat­te­rie­lä­mys, joka tar­joil­laan ylei­söl­le hei­nä­kuun ajan Möh­kön ruu­kin kau­niis­sa ympä­ris­tös­sä.

Esi­tyk­sen ohjaa Teat­te­ri Möh­kön uusi ohjaa­ja Tero Sark­ki­nen.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

17 € aikui­set
15 € elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät, varus­mie­het
13 € ryh­mät väh. 16 hen­keä, 6–18-vuotiaat
0 € sota­ve­te­raa­nit, alle 6-vuo­ti­aat sekä ryh­mien kul­jet­ta­jat, mat­kan­joh­ta­jat sekä vam­mais­ten hen­ki­lö­koh­tai­set- ja ryh­mä­avus­ta­jat

Esi­tyk­set ajal­la 3.7. - 29.7.2019

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

info@teatterimohko.fi 

puh. +358 50 431 9712

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.teatterimohko.fi