fbpx

Ilomantsi, Teatteri Möhkö

Ohjelmisto 2021:

PERTSA JA KILU

Koro­na­vi­ruk­ses­ta joh­tuen Teat­te­ri Möh­kön kesän 2020 Pert­sa ja Kilu -näy­tök­set on perut­tu. Näy­tel­män ensi-ilta siir­tyy kesäl­le 2021, ja tie­do­tam­me uusis­ta esi­tys­ajois­ta myö­hem­min. Pahoit­te­lem­me tilan­net­ta ja toi­vo­tam­me ter­veyt­tä, voi­mia ja aurin­kois­ta kesää kai­kil­le katsojillemme!

TEAT­TE­RI MÖH­KÖ mars­sit­taa kesäl­lä 2021 laval­le Väi­nö Riik­ki­län kir­joi­hin perus­tu­van koko per­heen jän­nit­tä­vän seik­kai­lu­näy­tel­män Pert­sa ja Kilu. Hui­mas­sa seik­kai­lus­saan Pert­sa ja Kilu saa­vat vas­taan­sa paha­mai­nei­sen sala­kul­jet­ta­ja Mankin.

Ja ettei seik­kai­lu oli­si lii­an help­poa, niin myös koto­na odot­taa omat vaa­ti­muk­set ja kave­rei­den­kin kans­sa pitäi­si ehtiä leik­kiä. Miten kak­si nok­ke­laa kave­rus­ta pär­jää kovan luo­kan rikol­li­sia vas­taan, kun aina ei uskal­la polii­sil­le­kaan asiois­ta kertoa.

Luvas­sa on läm­min­hen­ki­nen ja mukaan­sa­tem­paa­va kak­si­tun­ti­nen Möh­kön ruu­kin kau­niis­sa maisemissa.

Näy­tel­män ohjaa Tero Sark­ki­nen.

ESI­TYK­SET 2021:

Uudet esi­tys­päi­vät jul­kais­taan mah­dol­li­sim­man pian!

LIPUT:

17 € Aikui­set
15 € Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat
13 € Ryh­mät (min. 16 hlö)
0 € Sota­ve­te­raa­nit, alle 4-vuo­ti­aat, hen­ki­lö­koh­tai­set avus­ta­jat ja ryh­mien kuljettajat,

LIP­PU­VA­RAUK­SET:

info@teatterimohko.fi 

puh. 050 431 9712

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.teatterimohko.fi