fbpx

Liperi, Ristin Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

HEPSANKEIKKA JA HUNSVOTTI

Ris­tin kesä­teat­te­ris­sa näh­dään kome­dia Hep­san­keik­ka ja huns­vot­ti hei­nä­kuus­sa 2022. Kome­dian käsi­kir­joi­tus Mari­ta Kärk­käi­nen ja ohjaus Hei­di Mutanen.

Hep­san­keik­ka ja huns­vot­ti on kome­dia ruos­tu­mat­to­mas­ta rak­kau­des­ta ja roh­keis­ta pää­tök­sis­tä. Jus­sin ja Mai­jan hää­val­mis­te­lut Kivi­vuo­ren talos­sa ovat viit­tä vail­le val­miit, kun sat­tu­ma tuo pai­kal­le Sesi­lian, Parii­sin par­haan ompe­li­jan, joka on mat­kal­la poh­joi­seen äitin­sä kans­sa. Mai­ja tar­vit­see ompe­li­jan ammat­ti­tai­toa ja pyy­tää nai­set yöky­lään. Illal­la Mai­ja katuu vie­raan­va­rai­suut­taan kuul­les­saan asioi­ta, jot­ka herät­tä­vät hänes­sä suur­ta levot­to­muut­ta ja mus­ta­suk­kai­suut­ta. Kaik­ki pait­si Pam­pu­la koi­ra halua­vat aut­taa Jus­sia ja Mai­jaa saa­maan toisensa.

Sodas­sa ja rak­kau­des­sa ovat kaik­ki kei­not sal­lit­tu­ja. Hää­päi­vän aamu­na Mai­ja ja Sesi­lia ajau­tu­vat eri­koi­seen kak­sin­tais­te­luun, jon­ka vii­mei­nen erä käy­dään vih­ki­ti­lai­suu­des­sa, joka on var­sin eri­koi­nen, mut­ta omal­la taval­laan niin onnellinen.…

Tule kat­so­maan riit­tää­kö tiuk­ka hää­dieet­ti? Löy­tyy­kö mor­sia­men puhe­lin? Mihin tar­vi­taan kär­päs­myrk­kyä? Ehtii­kö pap­pi pai­kal­le? Ja saa­vat­ko hep­san­keik­ka ja huns­vot­ti toisensa?

ESI­TYK­SET:

Ensi-ilta 3.7. klo 13.00

ti 5.7. klo 19.00
to 7.7. klo 19.00
su 10.7. klo 13.00 ja 19.00

ti 12.7. klo 19.00
to 14.7. klo 19.00
su 17.7. klo 13.00 ja 19.00

ti 19.7. klo 19.00
to 21.7. klo 19.00
su 24.7. klo 13.00 ja 19.00

ti 26.7. klo 19.00
to 28.7. klo 19.00
su 31.7. klo 13.00 ja 19.00

LIPUT:

Aikui­set 17 €, elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 16 €, lap­set 8 €
Ryh­mät: 14 €/hlö vähin­tään 20 hlöä
(mat­kan­joh­ta­ja ilmaiseksi)

Varauk­set: ristinteatteri@gmail.com
040 7037478

Ris­tin kesä­teat­te­ri, Ris­tin­ky­län­tie 1, 83330 Kaa­ta­mo
Opas­teet kan­ta­teil­tä 23 ja 9. Joen­suus­ta noin 35 min, Var­kau­des­ta 1 h 10 min

Katet­tu kat­so­mo! Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ristinkesäteatteri.fi