Liperi, Ristin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

HEPSANKEIKKA JA HUNSVOTTI

LIPUT

Aikui­set 17 €, elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 16 €, lap­set 8 €
Ryh­mät: 14 €/hlö vähin­tään 20 hlöä
(mat­kan­joh­ta­ja ilmaiseksi)

Varauk­set: ristinteatteri@gmail.com
040 7037478

Ris­tin kesä­teat­te­ri, Ris­tin­ky­län­tie 1, 83330 Kaa­ta­mo
Opas­teet kan­ta­teil­tä 23 ja 9. Joen­suus­ta noin 35 min, Var­kau­des­ta 1 h 10 min

Katet­tu kat­so­mo! Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Ris­tin kesä­teat­te­ris­sa näh­dään kome­dia Hep­san­keik­ka ja huns­vot­ti hei­nä­kuus­sa 2022. Kome­dian käsi­kir­joi­tus Mari­ta Kärk­käi­nen ja ohjaus Hei­di Mutanen.

Hep­san­keik­ka ja huns­vot­ti on kome­dia ruos­tu­mat­to­mas­ta rak­kau­des­ta ja roh­keis­ta pää­tök­sis­tä. Jus­sin ja Mai­jan hää­val­mis­te­lut Kivi­vuo­ren talos­sa ovat viit­tä vail­le val­miit, kun sat­tu­ma tuo pai­kal­le Sesi­lian, Parii­sin par­haan ompe­li­jan, joka on mat­kal­la poh­joi­seen äitin­sä kans­sa. Mai­ja tar­vit­see ompe­li­jan ammat­ti­tai­toa ja pyy­tää nai­set yöky­lään. Illal­la Mai­ja katuu vie­raan­va­rai­suut­taan kuul­les­saan asioi­ta, jot­ka herät­tä­vät hänes­sä suur­ta levot­to­muut­ta ja mus­ta­suk­kai­suut­ta. Kaik­ki pait­si Pam­pu­la koi­ra halua­vat aut­taa Jus­sia ja Mai­jaa saa­maan toisensa.

Sodas­sa ja rak­kau­des­sa ovat kaik­ki kei­not sal­lit­tu­ja. Hää­päi­vän aamu­na Mai­ja ja Sesi­lia ajau­tu­vat eri­koi­seen kak­sin­tais­te­luun, jon­ka vii­mei­nen erä käy­dään vih­ki­ti­lai­suu­des­sa, joka on var­sin eri­koi­nen, mut­ta omal­la taval­laan niin onnellinen.…

Tule kat­so­maan riit­tää­kö tiuk­ka hää­dieet­ti? Löy­tyy­kö mor­sia­men puhe­lin? Mihin tar­vi­taan kär­päs­myrk­kyä? Ehtii­kö pap­pi pai­kal­le? Ja saa­vat­ko hep­san­keik­ka ja huns­vot­ti toisensa?