Liperi, Ristin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kaiken takana on nainen

Ristin kesäteatteri 2024
Liput

Aikui­set: 19 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 17 €
Lap­set 7-15 vuot­ta 8 €
Alle 7 v. ilmaiseksi

RYH­MÄT 15 €/hlö (min. 15 hlöä.) Mat­kan­joh­ta­ja ja lin­ja-auton­kul­jet­ta­ja ilmaiseksi.

VARAUK­SET:
ristinteatteri@gmail.com tai
0407037478, 0407038447

Mak­su­vä­li­nee­nä käy­vät pank­ki­kort­ti, Smartum.

”Kaiken takana on nainen, joka ihanasti rakastaa!”

Ris­tin kesä­teat­te­ri esit­tää kesäl­lä 2024 Matin ja Tepon mene­vil­lä lau­luil­la maus­te­tun musiik­ki­ko­me­dian Kai­ken taka­na on nai­nen. Näy­tel­män käsi­kir­joi­tus on Tii­na Brän­na­ren ja Eppu Nuo­tion ohjaus Hei­din Mutasen.

Näy­tel­män kes­kiös­sä on Eino Hap­po, ja hänen vai­mon­sa Kirs­ti, joka heit­tää Einon pihal­le. Eino saa pot­kut ja jou­tuu nais­ten syr­ji­mäk­si. Niin­pä Eino päät­tää ystä­vien­sä kans­sa ostaa kau­pun­gin, jos­ta tulee mies­ten kau­pun­ki, jon­ne nai­sil­la on pää­sy kiel­let­ty. Mitä sii­tä sit­ten seu­raa­kaan? Rävä­kät, kai­ken tie­tä­vät ano­pit ja rai­la­kas ystä­vä­pii­ri anta­vat oman, vauh­dik­kaan lisän­sä tari­nan ker­ron­taan. Sven­gaa­vat Matin ja Tepon lau­lut rai­ku­vat läpi koko esityksen.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa viih­ty­mään Ris­tin kesäteatteriin!

Ris­tin kesä­teat­te­ri, Ris­tin­ky­län­tie 1, 83330 Kaa­ta­mo
Opas­teet kan­ta­teil­tä 23 ja 9. Joen­suus­ta noin 35 min, Var­kau­des­ta 1 h 10 min

Katet­tu katsomo!