Liperi, Roukalahden kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

MEIDÄN LUOKKA

Koro­na­vi­rus­pan­de­mian vuok­si jou­dum­me siir­tä­mään Tii­na Mark­ka­sen kir­joit­ta­man kan­tae­si­tyk­sen MEI­DÄN LUOK­KA esi­tyk­set vuo­del­la eteen­päin.
Tämä on vali­tet­ta­vaa, mut­ta emme voi vaa­ran­taa kat­so­jien, tal­koo­väen, emme­kä näyt­te­li­jöi­den ter­veyt­tä. Jo varauk­sen teh­nei­siin ryh­miin ollaan yhtey­des­sä ja arvon­to­jen pal­kin­to­li­put siir­ty­vät kesän 2021 esi­tyk­siin.

Toi­vom­me kai­kil­le voi­mia tämän vai­kean tilan­teen kes­kel­lä.

 

Lipe­rin kun­nan Vuo­den 2019 Kult­tuu­ri­te­ko -pal­kin­nol­la pal­kit­tu
ROU­KA­LAH­DEN KESÄ­TEAT­TE­RI ESIT­TÄÄ KESÄL­LÄ 2021
Tii­na Mark­ka­sen kir­joit­ta­man kan­tae­si­tyk­sen
MEI­DÄN LUOK­KA
Se on itse­näi­nen jat­ko-osa kesän 2019 kehu­tul­le ja super­suo­si­tul­le LUOK­KA­KU­VA näy­tel­mäl­le.

LUOK­KA­KU­VAS­TA tutut yhdek­sän luok­ka­ka­ve­ria seik­kai­le­vat MEI­DÄN LUO­KAS­SA nyky­het­kes­sä, 1950-luvul­la, 1970-luvul­la ja vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa.

Mikä on muut­tu­nut? Onko Pau­lan, Mar­tin ja Ossin kol­mio­draa­ma unoh­tu­nut?  Kes­tää­kö Pau­lan ja Mar­tin rak­kaus? Pysyy­kö Ossin kork­ki kiin­ni? Kuka on sala­pe­räi­nen Car­men? Entä Tais­to? Mik­si Eli­sen pos­ket punot­ta­vat? Kuka voit­ti­kaan hiih­to­kil­pai­lut?

Luok­ka­lai­set ovat muut­ta­neet Kor­ven­ky­län Senio­ri­ko­tiin. Siel­lä tans­si­taan, pela­taan kort­tia, sela­taan valo­ku­va-albu­me­ja; iloi­taan mut­ta ote­taan myös rajus­ti yhteen. Kes­tää­kö luok­ka­lais­ten ystä­vyys?

MEI­DÄN LUOK­KA on musii­kil­la höys­tet­ty rak­kaus­ta­ri­na yhdek­sän luok­ka­ka­ve­rin ja hei­dän ystä­vien­sä elä­mäs­tä. Se nau­rat­taa, kos­ket­taa, saat­taa itket­tää­kin. Olet sit­ten nuo­ri tai van­ha; olet rakas­tu­va, sure­va, iloit­se­va, koke­va ja tun­te­va ihmi­nen. Ihan niin kuin MEI­DÄN LUO­KAN poruk­ka!

Ensi-ilta sun­nun­tai­na 27.6.2021 Rou­ka­lah­den kesä­teat­te­ris­sa.

Muut esi­ty­sa­jat tar­ken­tu­vat myö­hem­min.

TIE­DUS­TE­LUT JA VARAUK­SET:

Puh. 040 939 0960
teatteri@roukalahti.fi
ja Care­licum pal­ve­lut.

Liput luu­kul­ta alkaen tun­ti ennen esi­tys­tä.

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­ri sijait­see Rou­ka­lah­den vireäs­sä maa­lais­ky­läs­sä Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­rin kun­nas­sa. Osoi­te Tut­jun­tie 88, 83150 Rou­ka­lah­ti.

Kate­tus­sa kat­so­mos­sa kup­pi­pen­kit ja äänen­tois­to. Kios­ki, kah­vio ja mak­ka­ra­ko­ju pal­ve­le­vat ennen esi­tys­tä sekä välia­jal­la. Sisä­ra­ken­nuk­ses­sa run­saas­ti istu­ma­ti­laa ja WC:t. Run­saas­ti pai­koi­tus­ti­laa ja lii­ken­tee­noh­jaus.

KESÄ­TEAT­TE­RIN KOTI­SI­VUT:
www.roukalahti.fi/kesateatteri