fbpx

Liperi, Roukalahden kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

MEIDÄN LUOKKA

Hei kaik­ki Rou­ka­lah­den kesä­teat­te­rin ystävät!

Vali­tet­ta­vas­ti jou­dum­me peru­maan kesän 2021 esi­tyk­set ja siir­tä­mään Tii­na Mark­ka­sen kir­joit­ta­man MEI­DÄN LUOK­KA näy­tel­män vuodella.

Uusi ensi-ilta on JUHAN­NUS­SUN­NUN­TAI­NA 26.6.2022.

Siir­ron syy­nä on epä­var­muus koro­na­vi­rus­ti­lan­teen kehit­ty­mi­ses­tä ja osal­lis­tu­jien ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta. Ylei­sö­ti­lai­suuk­sil­ta vaa­dit­ta­vat kat­so­ja­ra­joi­tuk­set teke­vät esi­tyk­sen tuot­ta­mi­ses­ta myös talou­del­li­ses­ti ris­kialt­tiin ja enna­koi­mat­to­man. Jo varauk­sen teh­nei­siin ryh­miin ollaan yhteydessä.

Me suun­taam­me kat­seem­me jo kesään 2022, näh­dään silloin.

 ROU­KA­LAH­DEN KESÄ­TEAT­TE­RI esit­tää kesäl­lä 2022

Tii­na Mark­ka­sen kir­joit­ta­man kan­tae­si­tyk­sen MEI­DÄN LUOK­KA.
Se on itse­näi­nen jat­ko-osa tois­sa­ke­sän super­suo­si­tul­le LUOK­KA­KU­VAL­LE.
Yhdek­sän luok­ka­ka­ve­ria on muut­ta­nut Kor­ven­ky­län senio­ri­ko­tiin.  Muis­tois­saan he seik­kai­le­vat nyky­het­kes­tä 50-luvun hiih­to­kil­pai­lui­hin, 70-luvul­ta vuo­si­tu­han­nen vaih­tee­seen ja takaisin.

Kes­tää­kö ystä­vyys? Entä Pau­lan ja Mar­tin rak­kaus? Miten käy Ossin? Kuka voit­ti­kaan hiih­to­kil­pai­lut? Entä kuka on sala­pe­räi­nen Carmen?

MEI­DÄN LUOK­KA on musii­kil­la höys­tet­ty rak­kaus­ta­ri­na yhdek­sän luok­ka­ka­ve­rin elä­mäs­tä 50-luvul­ta tähän päi­vään. Se nau­rat­taa ja itket­tää. Olet sit­ten nuo­ri tai van­ha; olet rakas­tu­va, sure­va, iloit­se­va, koke­va ja tun­te­va. Ihan niin kuin MEI­DÄN LUO­KAN porukka!

Ensi-ilta sun­nun­tai­na 26.6.2022 Rou­ka­lah­den kesä­teat­te­ris­sa, Liperissä.

TIE­DUS­TE­LUT JA VARAUKSET

Puh. 040 939 0960
teatteri@roukalahti.fi

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­ri sijait­see Rou­ka­lah­den vireäs­sä maa­lais­ky­läs­sä Poh­jois-Kar­ja­las­sa, Lipe­rin kun­nas­sa. Osoi­te Tut­jun­tie 88, 83150 Roukalahti.

SEU­RAA MEI­TÄ MYÖS FACE­BOO­KIS­SA:
www.facebook.com/RoukalahdenKesäteatteri

KESÄ­TEAT­TE­RIN KOTI­SI­VUT:
www.roukalahti.fi/kesateatteri