fbpx

Joensuu, Utran Uusi Teatteri

Ohjelmisto 2021:

ANOPPI

Utran Uudes­sa Teat­te­ris­sa kesäl­lä 2021!

Kulu­neen vuo­den jäl­keen olem­me entis­tä val­miim­pa­na tar­joa­maan hel­po­tus­ta kulttuurinnälkään.

Anop­pi -näy­tel­mäl­lään Ant­ti Heik­ki­nen ja Ilja Tep­po jat­ka­vat suur­suo­sion saa­vut­ta­neen Toi­vo Ryy­nä­sen Elä­mä ja Teot -kome­dian vii­toit­ta­mal­la tiel­lä. Luvas­sa siis nau­run het­kiä ja hyvää musiikkia.

Näy­tel­mäs­sä tutus­tu­taan ano­pin sie­lun­mai­se­maan. Miten käy kun tytär ja vävy jou­tu­vat olo­suh­tei­den pakos­ta muut­ta­maan hek­ti­ses­tä Hel­sin­gis­tä ano­pin hotei­siin iloi­seen Itä-Suo­meen, Tuu­po­vaa­ran Öllölään?

Täs­sä oivat läh­tö­koh­dat huu­mo­ria ja maa­lais­ro­man­tiik­kaa pur­sua­val­le tarinalle.Onko elo maal­la yhtä juhlaa?

Salai­suu­det sel­viä­vät musiik­ki­ko­me­dias­sa jon­ka roo­leis­sa näh­dään Eija Vil­pas, Punt­ti Val­to­nen, Olli-Kal­le Hei­mo, Regi­na Lau­ni­vuo, sekä Juha-Pek­ka Mikkola.

ESI­TY­SA­JAT:

vko 26 Ensi-Ilta pe 2.7 klo 19/la 3.7 klo 15 & 19

vko 27 ti 6.7 klo 19/ke 7.7 klo 15 & 19/to 8.7 klo 19/pe 9.7 klo 15 & 19

vko 28 ma 12.7 klo 15 & 19/ti 13.7 klo 19/ke 14.7 klo 15*LOPPUUNVARATTU & 19/to 15.7 klo 19

vko 29 ti 20.7 klo 19/ke 21.7 klo 15 *LOP­PUUN­VA­RAT­TU & 19/to 22.7 klo 19/pe 23.7 klo 19

vko 30 ma 26.7 klo 15 & 19/ti 27.7 klo 19/ke 28.7 klo 15*LOPPUUNVARATTU & 19/to 29.7 klo 19/pe 30.7 klo 19

Esi­tys kes­tää väliai­koi­neen n. 2 tuntia.

LIPUT:

NOR­MAA­LI­HIN­TAI­NEN LIP­PU | 29 €
ETU­LIP­PU (Elä­ke­läi­nen/S-etu­kort­ti/­Ryh­mät/­Kar­ja­lai­sen etu­kort­ti) | 27 €
LAS­TEN­LIP­PU (lap­set alle 15 v.) | 15 €

Ryh­mä­va­rauk­set p. 0500675162, myynti@utranuittotupa.fi

Näy­tök­sen yhtey­teen saa­ta­vis­sa myös Ano­pin pito­pöy­tä kun ruo­ka­va­rauk­sia on 30 hlö, välia­jat katam­me ennak­ko­ti­lauk­sis­sa val­miik­si pöytiin!

Taa­tak­sem­me asiak­kail­lem­me tur­val­li­sen teat­te­ri­ko­ke­muk­sen, olem­me vähen­tä­neet esi­tyk­siin myy­tä­viä lip­pu­ja ja lisän­neet myyn­ti -ja käsidesipisteitä. 

Yhteys­tie­dot:

Utran Uusi Teat­te­ri sijait­see Utran Uit­to­tu­van yhtey­des­sä, luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Pie­lis­joen ran­nal­la, 7 kilo­met­riä Joen­suun kes­kus­tas­ta. Katet­tuun kat­so­moom­me mah­tuu 500 hen­ki­löä ja pai­kat ovat numeroimattomia.

Uit­toa­ree­na löy­tyy Utran Uit­to­tu­van piha­pii­ris­tä (Uit­to­pääl­li­kön­tie 2, 80170 Joensuu).

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.utranuittotupa.fi/utran-uusi-teat­te­ri/