Joensuu, Utran Uusi Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Jaska

Liput

33 €
20 € Lap­set
31 € S-Etu­kort­ti, Kar­ja­lai­sen etu­kort­ti sekä eläkeläiset

Ryhmävaraukset

70-vuo­tis­päi­vi­ään viet­tä­vän kan­san­tai­tei­li­ja Jaak­ko Tepon kun­niak­si Utran Uudes­sa Teat­te­ris­sa näh­dään kesäl­lä 2023 Ant­ti Heik­ki­sen ja Ilja Tepon tai­tei­le­ma, täy­sin uusi musiik­ki­ko­me­dia JAS­KA. Käsi­kir­joit­ta­jat vah­vis­ta­vat, että 1.7.2023 ensi-iltan­sa saa­vas­ta näy­tel­mäs­tä on tulos­sa hyvä! Laval­la näh­dään mm. Tume Uusi­ta­lo sekä Ant­ti Tuo­mas Heik­ki­nen ja näy­tel­män ohjaa Olli-Mat­ti Oinonen.

Itse mes­ta­ri eli Jaak­ko Tep­po on innois­saan kun­nias­ta. Hän on luvan­nut toi­mia hank­keen kum­mi­se­tä­nä ja laa­dun tarkkailijana.

Esitykset 2023

La 1.7. klo 19 Ensi-ilta

Ti 4.7. klo 19
Ke 5.7. klo 15 ja 19
To 6.7. klo 19
Pe 7.7. klo 19
La 8.7. klo 15 ja 19

Ma 10.7. klo 15
Ti 11.7. klo 19
Ke 12.7. klo 15 ja 19
To 13.7. klo 19
Pe 14.7. klo 19

Ma 17.7. klo 15
Ti 18.7. klo 19
Ke 19.7. klo 15 ja 19
To 20.7. klo 19
Pe 21.7. Klo 19

Ma 24.7. klo 15
Ti 25.7. klo 19
Ke 26.7. klo 15 ja 19
To 27.7. klo 19
Pe 28.7. klo 19
La 29.7. klo 15 ja 19

Ma 31.7. klo 15
Ti 1.8. klo 15

 
Utran Uittotupa palvelee väliajalla sekä ennen esitystä

Nau­ti väliai­ka­tar­joi­luis­ta kii­reet­tö­mäs­ti ja varaa väliai­ka­tar­joi­lut ennak­koon. Katam­me tar­joi­lut sinul­le ja seu­ru­eel­le­si val­miik­si pöy­tään.
Kahvi/tee suo­lai­sel­la tai makeal­la kah­vi­lei­väl­lä 8,50 €/hlö. Uit­to­tu­val­la on myös anniskeluoikeudet.

Tule­va­na kesä­nä voit yhdis­tää teat­te­rie­lä­myk­seen myös ruo­kai­lun!
Menum­me on tar­jol­la kak­si tun­tia ennen esi­tys­tä jokai­se­na esi­tys­päi­vä­nä.
Menun hin­ta 25 €/hlö ja ruo­kai­lu tulee vara­ta etu­kä­teen. Eri­kois­ruo­ka­va­lioi­hin varau­dum­me ilmoi­tuk­sen­ne mukaan.

MENU
Naa­pu­rin pel­lon peru­na­sa­laat­tia ja lohen­sa­vus­ta­jan anti­mia (l, g)
Viher­sa­laat­tia, vesi­me­lo­nia ja mozza­rel­la­hel­miä, sinap­pis­ta heru­kan­leh­ti­kas­ti­ket­ta (vl, g)
Pas­ta­sa­laat­ti her­neis­tä, pal­vi­kin­kus­ta, majo­nee­sis­ta ja tuo­reis­ta yrteis­tä (l)
Keit­tiön oma vihan­nes­pik­kels­si papri­kas­ta, pork­ka­nas­ta, sipu­leis­ta, kur­pit­sas­ta vil­liyr­teil­lä maus­tet­tu­na (veg, g)
Talon lei­pää ja levi­tet­tä (l)
***
Hir­vi­li­ha­pul­lia ja lem­pe­ää pip­pu­ri­kas­ti­ket­ta (l), peru­na­muusia (l, g) Puo­luk­kaa ja maus­te­kurk­kua
***
Mar­ja­kiis­se­lil­lä suut makeik­si (veg, g)

Yhteys­tie­dot:

Utran Uusi Teat­te­ri sijait­see Utran Uit­to­tu­van yhtey­des­sä, luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Pie­lis­joen ran­nal­la, 7 kilo­met­riä Joen­suun kes­kus­tas­ta. Katet­tuun kat­so­moom­me mah­tuu 500 hen­ki­löä ja pai­kat ovat numeroimattomia.