Joensuu, Utran Uusi Teatteri

Tilanteet muuttuvat nopeasti.

Posi­tii­vi­ses­ta ajat­te­lus­ta huo­li­mat­ta jou­dum­me ikä­väk­sem­me tie­dot­ta­maan että Utran Uuden Teat­te­rin Anop­pi- esi­tys tul­laan peru­maan Koro­na­vi­rus-tilan­teen vuok­si.

Sel­vi­täm­me kovas­ti mah­dol­li­suuk­sia esit­tää Anop­pi-näy­tel­mä kesäl­lä 2021. (Jos esi­tyk­seen tulee muu­tok­sia, päi­vi­täm­me tie­toa mah­dol­li­sim­man pian.)

Pide­tään toi­sis­tam­me huol­ta ja pysy­tään ter­vei­nä!

Ohjelmisto 2021:

ANOPPI - KESÄTEATTERI

Kesäl­lä 2021 tutus­tu­taan Ano­pin sie­lun­mai­se­maan poh­jois­kar­ja­lai­sel­la mök­ki­lo­mal­la!

Kii­reis­tä arkea Hel­sin­gis­sä elä­vä paris­kun­ta päät­tää viet­tää kesä­lo­man­sa mie­hen perin­tö­mö­kil­lä Tuu­po­vaa­ras­sa. Mut­ta kukas mukaan läh­tee­kään - no tie­tys­ti anop­pi. Täs­sä oivat läh­tö­koh­dat huu­mo­ria ja maa­lais­ro­man­tiik­kaa pur­sua­val­le tari­nal­le.

Tulee­ko mök­ki­lo­mas­ta stres­saa­va? Onko elo maal­la yhtä juh­laa? Salai­suu­det sel­viä­vät kesäl­lä 2020 musiik­ki­ko­me­dias­sa nimel­tä Anop­pi. Roo­leis­sa näh­dään mm. anop­pi­na Eija Vil­pas, vävy­nä Timo Lavi­kai­nen, tyt­tä­re­nä Regi­na Lau­ni­vuo ja naa­pu­ri­na Olli-Kal­le Hei­mo.

Teks­tis­tä ja uudes­ta musii­kis­ta vas­taa­vat Ant­ti Heik­ki­nen ja Ilja Tep­po. Näy­tel­män ohjaa Olli-Mat­ti Oino­nen.

ESI­TY­SA­JAT TAR­KEN­TU­VAT MYÖ­HEM­MIN!

Esi­tys kes­tää väliai­koi­neen n. 2 tun­tia.

LIPUT:

NOR­MAA­LI­HIN­TAI­NEN LIP­PU | 26€
ETU­LIP­PU (Elä­ke­läi­nen/S-etu­kort­ti/ Kar­ja­lai­sen etu­kort­ti) | 24€
LAS­TEN­LIP­PU (lap­set alle 15 v.) | 15€

Liput esi­tyk­siin ostet­ta­vis­sa lip­pu­kau­pas­tam­me!
Ryh­mä­va­rauk­set p. 0500675162, myynti@utranuittotupa.fi

Näy­tök­sen yhtey­teen saa­ta­vis­sa myös Ano­pin pito­pöy­tä kun ruo­ka­va­rauk­sia on 30 hlö, välia­jat katam­me ennak­ko­ti­lauk­sis­sa val­miik­si pöy­tiin!

Yhteys­tie­dot:

Utran Uusi Teat­te­ri sijait­see Utran Uit­to­tu­van yhtey­des­sä, luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Pie­lis­joen ran­nal­la, 7 kilo­met­riä Joen­suun kes­kus­tas­ta. Katet­tuun kat­so­moom­me mah­tuu 500 hen­ki­löä ja pai­kat ovat nume­roi­mat­to­mia.

Uit­toa­ree­na löy­tyy Utran Uit­to­tu­van piha­pii­ris­tä (Uit­to­pääl­li­kön­tie 2, 80170 Joen­suu).

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.utranuittotupa.fi/utran-uusi-teat­te­ri/