Joensuu, Utran Uusi Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kunnon kyyti

Utran uusi teatteri
Liput

Aikui­set 34 €
Lap­set 20 €
S-Etu­kort­ti, Kar­ja­lai­sen etu­kort­ti sekä elä­ke­läi­set 32 €

Ryhmävaraukset

Liki­pi­täen jokai­nen suo­ma­lai­nen on jos­sa­kin elä­män­sä vai­hees­sa käyt­tä­nyt tak­sia. Pirs­si­kyy­dil­lä on päräy­tet­ty niin arkeen kuin juh­laan, sil­lä on teh­ty sekä iloi­sia että surul­li­sem­pia reis­su­ja. On riius­tel­tu, ril­lu­tel­tu, pariu­dut­tu, on erot­tu, karat­tu ja kih­lau­dut­tu.
Kyl­lä oli­si tari­na poi­ki­neen ker­rot­ta­va­na autol­la, joka on töik­seen kul­jet­ta­nut ihmi­siä pai­kas­ta toi­seen mel­kein koko­nai­sen ihmi­siän ajan. Vaan eipä se nii­tä osaa ker­toa. … eikun het­ki­nen? Osaapas!

Utran Uusi Teat­te­ri juh­lii kesäl­lä 2024 kym­men­vuo­tis­ta tai­val­taan Ant­ti Heik­ki­sen ja Ilja Tepon musiik­ki­näy­tel­mäl­lä Kun­non kyy­ti, jos­sa his­to­ria havi­see, mit­ta­ri rak­sut­taa ja suo­ma­lai­nen kan­sa mars­sii laval­le sel­lai­se­na kuin se on. Eli meil­le kai­kil­le niin rak­kaa­na. Kai­kes­ta huo­li­mat­ta. Tai juu­ri sen takia. Ter­ve­tu­loa kyy­tiin. Nimit­täin Kun­non kyytiin.

Laval­la näh­dään mm. Ant­ti Tuo­mas Heik­ki­nen, Ant­ti Heik­ki­nen, Anna-Lee­na Sipi­lä, Maa­rit Pous­sa ja Tii­na Iisa­la sekä tie­tys­ti tut­tuun tapaan lois­ta­va livebän­di. Näy­tel­mä kes­tää 2 h väliaikoineen.

Yhteys­tie­dot:

Utran Uusi Teat­te­ri sijait­see Utran Uit­to­tu­van yhtey­des­sä, luon­non­kau­niil­la pai­kal­la Pie­lis­joen ran­nal­la, 7 kilo­met­riä Joen­suun kes­kus­tas­ta. Katet­tuun kat­so­moom­me mah­tuu 500 hen­ki­löä ja pai­kat ovat numeroimattomia.