Kontiolahti, Kontiolahden Kanavateatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Vihainen Leski

Kontiolahden kanavateatteri 2024 - 2
Liput

Perus­lip­pu - 23 €
ALE (opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työt­tö­mät) - 20 €
Ryh­mä­lip­pu (min. 20hlö) - 20 €
Lap­set (7-15 vuo­ti­aat) - 12 €

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät kätei­nen, pank­ki­kort­ti, Smar­tum, Eden­red, sekä E-pas­sin mobiiliversio.

Kontiolahdenkanavateatterin 40-vuotis juhlanäytelmä on Vihainen leski

Vihai­nen les­ki poh­jau­tuu Min­na Lindgre­nin saman nimi­seen kir­jaan. Esi­tyk­sen dra­ma­ti­soi ja ohjaa, aikoi­naan teat­te­riu­ran­sa Kana­va­teat­te­ril­la aloit­ta­nut, Tero Sarkkinen.

Vihai­sen les­ken pää­hen­ki­lö on juu­ri les­kek­si jää­nyt Ullis, joka on omis­ta­nut elä­män­sä ensin jär­ke­vään avio­liit­toon, äitiy­teen, rin­ta­syö­väs­tä sel­viä­mi­seen ja mie­hen­sä Ollin omais­hoi­ta­ja­na toi­mi­mi­seen aina Ollin kuo­le­maan­sa asti. Ikää on tul­lut ja oma elä­mä on jää­nyt elä­mät­tä. Täs­tä ase­tel­mas­ta läh­tee vil­li ja mukaan­sa vetä­vä seik­kai­lu, jos­sa Ullis läh­tee kom­pu­roi­den opet­te­le­maan, mitä hän itse tah­too elä­mäl­tä ja miten se tehdään.

Voi sinua hup­sua! Äiti, olet­ko sinä sovit­ta­nut kor­ko­ken­kiä!” Miten 74-vuo­ti­aan pitää olla? Vie­lä­kö voi tuli­ses­ti ja into­hi­moi­ses­ti rakas­tua ja bai­la­ta? Voi­ko van­ho­jen muis­te­lun ja las­ten perin­tö­osuu­des­ta huo­leh­ti­mi­sen sijaan hen­gail­la kave­rei­den kans­sa kah­vi­lois­sa ja käy­dä kos­teil­la lounailla?

Vihai­nen les­ki on Lindgre­nin tyy­liin vil­li, haus­ka ja terä­vä tari­na ikään­ty­mi­ses­tä ja elä­mäs­tä. Tark­ka­na satii­rik­ko­na Lingdren tun­nis­taa hyvin kult­tuu­ris­sam­me ole­van suh­tau­tu­mi­sen eri ikä­kausiin ja tun­nis­taa ikään­ty­vän sie­lun­mai­se­maa. Sik­si se sopii, vah­vas­ti nyt kes­ki-iän koh­taa­val­le, Kon­tio­lah­den kana­va­teat­te­ril­le, jon­ka kis­koil­la kul­ke­va kat­so­mo välil­lä iän myö­tä nars­kuu ja lonk­suu. Vaik­ka teat­te­rin peh­men­nei­tä lau­to­ja pitää välil­lä uusia ja maa­la­ta, niin sil­ti se jak­saa edel­leen bai­la­ta, koh­da­ta uusia tari­noi­ta ja piir­tää kuvia ihmis­ten ja aiko­jen ilois­ta ja suruis­ta, nousuis­ta ja las­kuis­ta sekä elää elämää!

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Jako­kos­ken museo­ka­na­val­la Mön­nis­sä, Poh­jois-Kar­ja­las­sa.
Osoit­teem­me on Kesä­teat­te­rin­tie 17, 81230 Mön­ni
Opas­tuk­set Liek­san­tiel­tä (kan­ta­tie 73) sekä Ilo­mant­sin­tiel­tä (kan­ta­tie 74)

SEU­RAA MEI­TÄ MYÖS FACE­BOO­KIS­SA JA INSTAGRAMISSA:

facebook.com/Kontiolahden.kanavateatteri
Ins­ta­gram @Kontiolahden_kanavateatteri