fbpx

Kontiolahti, Kontiolahden Kanavateatteri

Ohjelmisto 2021:

SOVITUKSEN VALKEAT

Erin­omais­ta palau­tet­ta kesäl­lä 2019 saa­nut Kon­tio­lah­den Kana­va­teat­te­rin ver­sio Tai­vaan tulis­ta saa kesäl­lä 2021 jat­koa uuden itse­näi­sen näy­tel­män muo­dos­sa. Näy­tel­män dra­ma­ti­soi ja ohjaa Tero Sarkkinen.

Sovi­tuk­sen val­keat sijoit­tuu vuo­den pää­hän ensim­mäi­ses­tä osas­ta. Rau­ni ele­lee onnel­lis­ta avio­elä­mää Erk­kin­sä kans­sa, ja hänen Pek­ka-isän­sä on siir­ret­ty pal­ve­lu­ta­lon demen­tiao­sas­tol­le. Pek­ka puhe­lee Neu­vos­to­lii­tos­ta ja jos­tain Kal­lun­gis­ta, joka pitäi­si siel­tä saa­da takai­sin. Pel­to­nie­men Aimon uusi rak­kaus tuo oman osan­sa ihmis­suh­de­sop­paan. Lisäk­si yllät­tä­vät tapah­tu­mat saa­vat van­nou­tu­neet pon­ti­kan­keit­tä­jät ja alko­ho­lis­tit tais­te­le­maan rait­tiu­den puo­les­ta hen­keen ja vereen. Ihmis­suh­teet järk­ky­vät, kun hae­taan sovi­tus­ta eteen nouse­vil­le men­nei­syy­den haamuille.

Tai­vaan tulien Kemi­jär­vel­lä arki, pyhyys, nau­ru ja itku ovat par­haim­mil­laan yhtä aikaa pai­kal­la. Sovi­tuk­sen val­keat ovat suur­ta draa­maa ja her­sy­vää huu­mo­ria kau­niin Jako­kos­ken museo­ka­na­van mai­se­mis­sa. Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Vali­tet­ta­vas­ti olem­me jou­tu­neet siir­tä­mään kesän 2020 esi­tyk­set kesäl­le 2021! Kesän 2021 tar­kat esi­tys­päi­vät päi­vi­te­tään mah­dol­li­sim­man pian!

Perus­lip­pu 17e

ALE

(opis­ke­li­jat, elä­ke­läi­set, työttömät)

15e
Ryh­mät (vähin­tään 10hlö/ryhmä) 15e
7-15-vuo­ti­aat 10e
Alle 7-vuo­ti­aat ilmai­sek­si

Lipun­myyn­ti ja väliai­ka­tar­joi­lun varaus
p. 040 747 3099
info@kontiolahdenkanavateatteri.fi
Lipun­myyn­ti museo­ka­na­val­la alkaa tun­tia ennen esitystä.

Kesä­teat­te­rin­tie 17, 81220 Jakokoski

Face­boo­kis­sa ja ins­ta­gra­mis­sa nimel­lä Kon­tio­lah­den kanavateatteri.

Kesä­teat­te­rin kotisivut:
www.kontiolahdenkanavateatteri.fi