Kontiolahti, Kontiolahden Kanavateatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

EHTOOLEHDON SANKARIT

Tiedustelut ja varaukset

Säh­kö­pos­til­la:  info@kontiolahdenkanavateatteri.fi
Varaus­pu­he­lin (avau­tuu kesäkuussa)p. 040 747 3099

Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät kätei­nen, pank­ki­kort­ti, Smar­tum, Eden­red, sekä E-pas­sin mobiiliversio.

Liput

Perus­lip­pu 22 €
Opiskelijat/eläkeläiset/työttömät, ryh­mä­lip­pu (min 10 hlö) 18 €
Lap­set 7-12 v. 10 euroa

Kon­tio­lah­den Kana­va­teat­te­ri esit­tää kesäl­lä 2023 kesä­teat­te­ri­ko­me­dian “Ehtoo­leh­don San­ka­rit”, jon­ka ovat Min­na Lindgre­nin suo­si­tun kir­ja­sar­jan poh­jal­ta näy­tel­mäk­si kir­joit­ta­neet Sei­ja Hol­ma ja Tom­mi Auvi­nen. Näy­tel­män ohjaa edel­li­sil­tä kesil­tä tut­tu Tero Sarkkinen.

Pal­ve­lu­ta­los­sa alkaa remont­ti. Pora­ko­neet soi­vat, sei­nä kaa­tuu ja vaa­ra­ti­lan­tei­ta riit­tää. Lou­nas­kin pitää muut­taa paas­to­päi­väk­si, kun vet­tä ei tule. Ves­sat­kaan ei toi­mi, eikä ongel­maa ole ehdit­ty rat­kais­ta. Jer­ry Sii­lin­pään tie­kart­ta tilan­tees­ta ei kel­paa asuk­kail­le, vaan kaik­ki kyke­ne­vät ikäih­mi­set päät­tä­vät jät­tää pal­ve­lu­ta­lon ja muut­taa omil­leen. Alkaa hen­gäs­tyt­tä­vä ja hir­te­hi­nen seik­kai­lu pit­kin kau­pun­kia, jos­sa uudet ystä­vät ja vihol­li­set ilmes­ty­vät yllät­tä­vis­tä suun­nis­ta. Vaan mik­si uudes­sa kimp­pa­käm­päs­sä on pyö­reä sän­ky ja värivalot?”

Ehtoo­leh­don san­ka­rit on näy­tel­mä niil­le, jot­ka halua­vat kesä­teat­te­ris­sa viih­tyä ja nau­raa. Se sopii niil­le, jot­ka tah­to­vat teat­te­rin puhut­te­le­van. Se sopii niil­le, jot­ka halua­vat naut­tia kesä­teat­te­ris­ta kau­niis­sa miljöössä.

Jako­kos­ken museo­ka­na­val­la sijait­se­va teat­te­ri liik­ku­vi­ne kat­so­moi­neen pys­tyy vas­taa­maan näi­hin kaik­kiin ensi kesä­nä. Olkaa läm­pi­mäs­ti tervetulleet!

Esitykset 2023

Pe 30.6. klo 19.00 (Ensi-ilta)
Su 2.7. klo 17.00
To 6.7. klo 19.00
La 8.7. klo 14.00
Su 9.7. klo 17.00
Ti 11.7. klo 19.00
To 13.7. klo 19.00
Su 16.7. klo 13.00
Ti 18.7. klo 19:00
To 20.7. klo 19.00
La 22.7. klo 14.00
Su 23.7. klo 17.00
La 12.8. klo 14.00
Su 13.8. klo 14.00

YHTEYS­TIE­DOT:

Kesä­teat­te­rim­me sijait­see Jako­kos­ken museo­ka­na­val­la Mön­nis­sä, Poh­jois-Kar­ja­las­sa.
Osoit­teem­me on Kesä­teat­te­rin­tie 17, 81230 Mön­ni
Opas­tuk­set Liek­san­tiel­tä (kan­ta­tie 73) sekä Ilo­mant­sin­tiel­tä (kan­ta­tie 74)

SEU­RAA MEI­TÄ MYÖS FACE­BOO­KIS­SA JA INSTAGRAMISSA:

facebook.com/Kontiolahden.kanavateatteri
Ins­ta­gram @Kontiolahden_kanavateatteri