Karvia, Karvian kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KAAPISTA ULOS

Liput

Aikui­nen 25 €
Alle 15 vuo­ti­aat ilmai­sek­si
Ryh­mät (yli 10 hen­keä) 22 € /hlö
Sisäl­tää väliaikakahvituksen

Yhteystiedot ja lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja ryh­mä­va­rauk­set var­mim­min klo 10-14 tai teks­ti­vies­teil­lä 24h.

Ryh­mien pyyn­nös­tä jär­jes­täm­me päi­vä­näy­tök­siä myös usei­na arki­päi­vi­nä! Voim­me myös suun­ni­tel­la kans­sa­si koko päi­vän retkipaketin/sokkoretken, johon kuu­luu lähia­lu­eel­la ole­via Ite-tai­de­koh­tei­ta (esim. vuo­den Ite-tai­tei­li­ja Alpo Koi­vu­mäen Savan­ni ja Ite-tai­tei­li­ja Sinik­ka Myl­ly­vii­dan Nuk­ke­pa­tio Saran Har­ras­te­kes­kuk­ses­sa, jos­sa myös pun­ka­lai­tu­me­lai­sen Tuo­mo Ran­ta­sen metal­li­töi­tä). Pra­mian vii­na­teh­taan teh­taan­myy­mä­lä on lähel­lä, sekä Anne Mat­ti­lan taidenäyttely.

Mat­kan­joh­ta­jal­le ja kul­jet­ta­jal­le tar­joam­me vapaalipun.

Annan mie­lel­lä­ni lisä­tie­to­ja ja suun­nit­te­len kans­sa­si ryh­mäl­le kivan ja mie­liin­pai­nu­van ret­ki­päi­vän Kar­vias­sa.
Soi­ta 044-3510610 / Lee­na Koivula

Toivotamme Sinut ja ryhmäsi tervetulleeksi seuraamme viihtymään ja nauttimaan hyvästä kesäteatteriesityksestä!

Kar­vian OMA kesä­teat­te­ri esit­tää kesäl­lä 2023 Mark­ku Hyvö­sen käsi­kir­joit­ta­man ja Lee­na Koi­vu­lan ohjaa­man kan­tae­si­tyk­sen KAA­PIS­TA ULOS. Vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta koe­taan läpi koko näy­tel­män. Esi­tys sisäl­tää temp­pu­ja, joi­ta emme suo­sit­te­le kokeil­ta­vak­si koto­na. Hyvö­sel­le tyy­pil­li­seen tapaan tämä­kin teks­ti sisäl­tää vah­van ja vaka­van sano­man! Huu­mo­rin kei­noin käsi­tel­lään ja paran­ne­taan pari­suh­det­ta kiusaa­vaa mus­ta­suk­kai­suut­ta. Kei­not ovat monet, keit­tiöp­sy­ko­lo­gias­ta vaa­ral­li­sem­piin ”säh­kö­hoi­toi­hin”. Ulos­ot­to­mies osoit­tau­tuu vir­ka­mat­kal­laan asiak­kaan­sa armei­ja­ka­ve­rik­si ja niin­pä työ­mat­ka pää­tyy­kin sau­no­mi­seen ja pari­suh­det­ta ruo­ti­vaan syväl­li­seen toimintaan.

Esi­tys on erit­täin haus­ka ja voim­me suo­si­tel­la sitä kie­len­käyt­tön­sä ja toi­min­tan­sa poh­jal­ta koko per­heen näh­tä­väk­si. Irtau­tu­mi­nen tämän ajan mur­heis­ta ja arki­päi­vän haas­teis­ta on var­ma! Pari­tun­ti­sen esi­tyk­sen aika­na ikää saa nau­ra­mi­sen kaut­ta vuo­sia lisää. Näy­tel­mäs­sä mies­köö­ri esit­tää usei­ta tut­tu­ja lauluja.