fbpx

Karvia, Karvian kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

KESÄLEMPEÄ

Kesä­lem­peä on takuu­var­ma, perin­tei­nen ihmis­suh­de­ko­me­dia. Näy­tel­mä sijoit­tuu kol­men kesä­mö­kin mil­jöö­seen, jos­sa lem­pi leis­kuu ja raja­rii­dat ja ihmis­suh­teet ovat mel­koi­ses­sa pyö­ri­tyk­ses­sä. Vää­rin­kä­si­tyk­set, men­nei­syy­den yllät­tä­vät pal­jas­tuk­set, nykyi­set- & ex- kump­pa­nit sekä väri­käs ja tapah­tu­ma­ri­kas toi­min­ta laval­la kir­voit­ta­vat takuu­var­mat nau­rut. Teks­ti saat­taa ensin vai­kut­taa kevyeh­köl­tä pus­ka­teat­te­ril­ta, mut­ta syvem­mäl­tä aja­tel­tu­na monen nau­run taka­na pii­lee itsea­sias­sa ihmis­suh­det­ra­ge­dia.
Rivien välis­tä pal­jas­tuu enti­sen elä­män haa­mut ja vaka­vat pari­suh­deon­gel­mat, joi­ta käsi­tel­lään huu­mo­rin keinoin.

Esi­tyk­set toteu­te­taan kesäl­lä val­lit­se­vien rajoi­tus­ten puit­teis­sa, joten varaat­han paik­ka­si ajois­sa. Ryh­mil­le voi­daan jär­jes­tää kiin­nos­ta­vaa toi­min­taa koko päi­väk­si, sekä mait­ta­vat kotiruokapöydät.

Tie­dus­te­lut sekä lip­pu­va­rauk­set: 0443510610

Liput: 23e
Yli 10 hlön ryh­mät 20e/kpl

Väliai­ka­kah­vi ja pul­la sisäl­ty­vät lipun hintaan!

Esi­tyk­set kult­tuu­ri­kes­kus Skantzissa.

Tulossa ohjelmistossa myöhemmin:

KELLO TIKITTÄÄ

Ohjelmistossa 2022:

RYPPYJÄ RAKKAUDESSA

Käsi­kir­joi­tus: Mark­ku Hyvö­nen
Ohjaus ja sovi­tus: Lee­na Hyvönen

Esi­tyk­set kult­tuu­ri­kes­kus Skantzissa.

UUSI KATETTU KESÄTEATTERI!

Kar­vian­tie 720, KANTTI

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set arki­sin klo 10–14 puh. 044 351 0610, teks­ti­vies­tit 24h

Kesä­teat­te­rin kotisivut: