fbpx

Karvia, Karvian kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

EI MEIDÄN ÄITI

Heik­ki Luo­man käsi­kir­joit­ta­ma Fars­si­ko­me­dia elä­män ennak­ko­luu­lois­ta. Kar­vias­sa kesä­kuul­la 2022 Kult­tuu­ri­kes­kus Skantzin näyt­tä­möl­lä. Saa­ko van­ha­kin rakas­tua ja rakas­taa? Kysy­mys, joka vaa­tii vastauksen.

Onko juu­ri 60 täyt­tä­neen ter­veen nai­sen vie­tet­tä­vä les­kek­si jää­ty­ään elä­män­sä yksin? Onko 60 vuo­ti­aan kysyt­tä­vä lupa lap­sil­taan omiin toi­min­toi­hin­sa ja rat­kai­sui­hin­sa? Onko 60 vuo­tias ihmi­nen työ­nan­ta­jal­leen  rasi­te vai rik­kaus? Onko sekä fyy­si­ses­ti, että psyyk­keel­tään ter­ve 60 vuo­tias ihmi­nen van­hus ja “ongel­ma­jä­te”, joka ei enää itse­näi­ses­ti kyke­ne tai saa hoi­taa omia asioi­taan? Onko 60 vuo­tias lii­an van­ha oppi­maan uusia toi­min­ta­mal­le­ja? Onko 60 vuo­ti­aan lupa rakas­tua ja tul­la rakastetuksi?

Näi­tä vah­vo­ja ennak­ko­luu­lo­ja ja käsi­tyk­siä ruo­di­taan hyvän huu­mo­rin kei­noin esi­tyk­ses­sä ja saa­daan kat­so­ja poh­ti­maan  yhä edel­leen­kin val­lit­se­via mie­li­pi­tei­tä ja ennak­ko­luu­lo­ja. Elä­män­ma­kui­nen esi­tys antaa vas­tauk­sia kysy­myk­siin ja tuo myös esiin usei­ta ihmi­sen peri­syn­te­jä ahneu­des­ta kateu­teen, röyh­key­des­tä rahan tavoitteluun!

Pääl­lim­mäi­se­nä kui­ten­kin suu­ret tun­teet, jois­ta suu­rin on RAKKAUS!

UUSI KATETTU KESÄTEATTERI!

Kar­vian­tie 720, KANTTI

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja ryh­mä­va­rauk­set var­mim­min klo 10-14 tai teks­ti­vies­teil­lä 24h / 044-3510610, Leena.

Ryh­mil­le yli 30hlö jär­jes­te­tään koko päi­vän elä­mys­pa­ket­te­ja ruo­kai­lui­neen ja eri koh­tei­siin tutustuen.Päivän kult­tuu­ri­pa­ke­tit rää­tä­löi­dään ryh­mäl­le sopivaksi.

Mah­dol­li­sia vie­rai­lu­koh­tei­ta on useita :

* Anne Mat­ti­lan Tai­de­kah­vi­la
* Ite­tai­tei­li­ja Alpo Koi­vu­mäen Savan­ni
* Ite­tai­tei­li­ja Sinik­ka Myl­ly­vii­dan nuk­ke­näyt­te­ly ja
Nuk­ke­pa­tion pat­saat, Pation edul­li­nen kesä­kios­ki,
jos­sa mm Säk­ki­pe­rän Hat­so­ja ja mui­ta koti­lei­von­nai­sia.
* Kam­mi-kylä
* Pra­mian vii­na­teh­taan myy­mä­lä
* Kar­vian idyl­li­nen kir­kon­ky­lä
* Kult­tuu­ri­kes­kus Skantz
* Lukui­sat upeat luon­to­koh­teet
* Ohjel­mal­li­set not­ku­vat lähi­ruo­ka­pöy­dät ja makumatkat

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
facebook.com/karvianteatteriyhdistys