Karvia, Karvian kesäteatteri

Kevät 2019:

VIRTA VIE

Kar­via­sa­lis­sa esi­tet­tä­vä Mark­ku Hyvö­sen käsi­kir­joit­ta­ma “Vir­ta Vie” on tari­na tan­go­ku­nin­kaas­ta, joka värik­käi­den ja “kos­tei­den­kin” elä­män­vai­hei­den jäl­keen pon­nis­te­lee “kui­vil­le” ja takai­sin par­ras­va­loi­hin.

Vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta esi­tyk­seen tuo asu­mis­muo­to ex-vai­mon ja hänen nykyi­sen mie­hen­sä vuo­kra­lai­se­na. Esi­tys­tä vauh­dit­taa myös “net­ti­ra­kas” Lot­ta Loh­jal­ta, jon­ka stra­te­gi­set mitat ovat 90-60-90.

Esi­tyk­ses­sä kuul­laan usei­ta Ola­vi Vir­ran tun­ne­tuk­si teke­miä lau­lu­ja.

Ohjelmistossa kesällä 2019:

VIIDENKYMPIN VILLITYS

Kant­tin uudes­sa kate­tul­la teat­te­ria­lu­eel­la esi­te­tään Mark­ku Hyvö­sen käsi­kir­joit­ta­ma näy­tel­mä “Vii­den­kym­pin vil­li­tys”. Näy­tel­mä on taat­tua kesä­teat­te­ri­huu­mo­ria sisäl­tä­vä kome­dia, jos­sa tilan­teet seu­raa­vat vauh­dil­la toi­si­aan ja tun­teet leis­ku­vat lai­das­ta lai­taan.  

Näy­tel­mäs­sä perä­kam­ma­ri­poi­ka Urpo tekee läh­töä maa­il­mal­le use­aan ottee­seen. Kylä­hul­lu Mon­to­sen tari­nois­sa ei taas ole pää­tä eikä hän­tää. Terä­vä­kie­li­nen pari Sal­la ja Pate puo­les­taan rakas­ta­vat toi­si­aan kur­juu­des­ta huo­li­mat­ta.

Kesä­lo­man viet­toon läh­te­nyt lää­kä­ri Leo ja hänen vai­mon­sa Anu jou­tu­vat “toh­to­roi­maan” pait­si omaan elä­mään­sä, niin myös Mon­to­sen puka­mia.

Pii­lo­pir­tin rau­ha järk­kyy odot­ta­mat­to­mien tilan­tei­den ja vää­rin­kä­si­tys­ten vuok­si use­aan ottee­seen. Hyvään tari­naan tar­vi­taan tie­ten­kin myös kylän “tie­to­toi­mis­to” Kai­ja Pura­nen, joka ilmes­tyy aina vää­rään aikaan ja paik­kaan.

Luvas­sa on siis takuu­var­ma haus­ka pari­tun­ti­nen kesä­teat­te­rin paris­sa!

Ensi-ilta 12.6. - Lop­puun­myy­ty!

UUSI KATET­TU KESÄ­TEAT­TE­RI!

Kar­vian­tie 720, KANT­TI

Ensi-ilta 12.6. - Lop­puun­myy­ty!

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Tie­dus­te­lut ja varauk­set arki­sin klo 10–14 puh. 044 932 2222, teks­ti­vies­tit ja säh­kö­pos­ti 24h willikansa@luukku.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: