Karvia, Karvian kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Toinen pullo cavaa

Karvian kesäteatteri - Toinen pullo cavaa 2024
Liput

Aikui­nen 25 €
Alle 15 vuo­ti­aat ilmai­sek­si
Ryh­mät (yli 10 hen­keä) 22 € / hlö

Yhteystiedot ja lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja varauk­set / Lee­na Koi­vu­la ( var­mim­min klo 10-14 tai teks­ti­vies­tit 24h)

Ryh­mil­le suun­ni­tel­laan niin halu­tes­sa mie­liin­pai­nu­via koko­päi­vä­ret­kiä / Sok­ko­ret­kiä Kar­vian ja lähia­lu­een matkailukohteisiin.

Ryh­mä­ruo­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta tie­to­ja saa täs­tä samas­ta nume­ros­ta, kuin lippuvaraukset.

Mat­kan­joh­ta­jat ja kul­jet­ta­jat saa­vat vapaa­li­pun esitykseen.

Lisä­tie­dot:
Soi­ta 044-3510610 / Lee­na Koivula

Karvian OMA Kesäteatteri, Teatteri Kootut, tuo Kulttuurikeskus Skantzin näyttämölle esityksen, jota ei vielä ole harrastajanäyttämöillä nähty.

He teki­vät sen! Kuka oli­si usko­nut, että tuo hiu­kan epä­vi­rei­nen kvar­tet­ti – Inka, Von­ne, Ani­ta ja Tuu­lia – toteut­taa unel­man­sa: remon­toi por­tu­ga­li­lai­sen antiik­ki­ta­lon ja perus­taa oman van­hain­ko­din idyl­li­seen vuoristokylään.

Oikeas­taan Vil­la San­ta Cata­ri­na on neli­kon yhtei­söl­li­nen mut­ta myös yksi­löl­li­nen tai­tei­li­ja­ta­lo, jos­sa he voi­vat viet­tää sisa­rel­li­sen ja vapaan lop­pue­lä­män. Vai voi­vat­ko sit­ten­kään? Riit­tä­vät­kö cavan innoit­ta­mat, alku­huu­mas­sa laa­di­tut van­hat sään­nöt ohjaa­maan yhtei­se­loa, kun Von­nen rahat ovat lopus­sa ja Inka ryh­tyy sii­voo­jak­si kuu­kausi­mak­su­ja vas­taan? Entä kun Tuu­lian kera­miik­ka­har­ras­tus joh­taa hänet arvaa­mat­to­miin suh­tei­siin ja jos­tain ilmes­tyy Sami, työ­tön ja asunn­o­ton lapsenlapsi?

Net­ti heit­tää vie­lä kuor­man pääl­le algar­ve­lai­sen golf­fa­rin ja Ani­tan deit­ti­hei­lan Las­sen, jos­ta uhkaa tul­la nais­luos­ta­rin asuk­kai­den rie­sa – mik­sei ilo­kin. Sie­tää kysyä, mis­tä lop­pue­lä­mä alkaa…

Suku on pahin

Karvian kesäteatteri 2024 - suku on pahin
Liput

Aikui­nen 25 €
Alle 15 vuo­ti­aat ilmai­sek­si
Ryh­mät (yli 10 hen­keä) 22 € / hlö

Yhteystiedot ja lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja varauk­set / Lee­na Koi­vu­la ( var­mim­min klo 10-14 tai teks­ti­vies­tit 24h)

Ryh­mil­le suun­ni­tel­laan niin halu­tes­sa mie­liin­pai­nu­via koko­päi­vä­ret­kiä / Sok­ko­ret­kiä Kar­vian ja lähia­lu­een matkailukohteisiin.

Ryh­mä­ruo­kai­lu­mah­dol­li­suuk­sis­ta tie­to­ja saa täs­tä samas­ta nume­ros­ta, kuin lippuvaraukset.

Mat­kan­joh­ta­jat ja kul­jet­ta­jat saa­vat vapaa­li­pun esitykseen.

Lisä­tie­dot:
Soi­ta 044-3510610 / Lee­na Koivula

Markku Hyvösen kirjoittama Komedia Suku on pahin

Näy­tel­mä ker­too Mink­ki­sen per­heen värik­kääs­tä elä­mäs­tä. Per­heen isän­nän kaa­pis­ta löy­tyy usei­ta luu­ran­ko­ja, sil­lä nuo­ruu­des­sa on sat­tu­nut ja tapah­tu­nut eikä men­nei­syyt­tään pää­se pakoon. Suvun vai­e­tut ongel­mat käsi­tel­lään yhteis­voi­min kylä­läis­ten ja koko per­heen kes­ken ja löy­de­tään kon­sen­sus. Isä Rami kas­vaa aikui­sek­si lap­sen­sa avulla.

Näy­tel­mä on täyn­nä vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta ja vie kat­so­jan mukaan­sa. Yhdek­sän näyt­te­li­jän voi­min Hyvö­sen teks­ti läh­tee len­toon ja nap­paa mukaan­sa irti arki­päi­vien mur­heis­ta ja har­mau­des­ta. Tämä aika, jota eläm­me, vaa­tii vas­ta­pai­nok­si päi­vän uuti­sil­le keveyt­tä, kepeyt­tä ja huu­mo­ria, jot­ta
jak­sam­me arki­päi­vän haasteet.

Tätä kaik­kea tar­joi­lee Suku on pahin -näytelmä!

Esi­ty­soi­keu­det käsikirjoittajalla.

Tuot­ta­ja: Poik­ki­tai­tei­li­jat ry