fbpx

Lavia, Lavian Nuorisoseuran kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

EXÄN UUS JA VANHA

Näy­tel­män on kir­joit­ta­nut Min­na Kos­ke­la, joka on tut­tu myös esi­mer­kik­si Kum­man kaa -tele­vi­sio­sar­jas­ta, ja sen ohjaa Jen­na Puk­ki­la. Teks­ti on nyt ensim­mäis­tä ker­taa kesä­teat­te­rin työstettävänä.

Puk­ki­la luon­neh­tii Exän uut­ta ja van­haa vähän fars­sin tapai­sek­si aikui­sil­le suun­na­tuk­si näy­tel­mäk­si. Sii­nä käsi­tel­lään vaka­via aihei­ta haus­kal­la tavalla. 

Ex-paris­kun­ta, Ter­hi ja Jari ovat eros­taan huo­li­mat­ta onnis­tu­neet säi­lyt­tä­mään välin­sä suh­teel­li­sen asial­li­si­na. Pak­kaa tulee kui­ten­kin sekoit­ta­maan Jarin “nyk­sä”. Tuo­reel­la paris­kun­nal­la on ikäe­roa 20 vuot­ta! Oppi­kir­ja­mai­nen oire kes­ki-iän kriisistä..

Ex-mie­hen­sä uuden puo­li­son tapaa­mi­nen vähin­tään­kin jän­nit­tää Ter­hiä ja tämä on sik­si pyy­tä­nyt pai­kal­le myös ystä­vän­sä Hil­len, ikään kuin hen­ki­sek­si tuek­si. Todel­li­suu­des­sa Hil­le tai­taa­kin vain sekoit­taa pak­kaa entisestään.

Luvas­sa on yllät­tä­viä kään­tei­tä ja nau­ru­her­mo­ja kut­kut­te­le­via tilanteita.

Huuh­ka­ja­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa kat­so­jal­le on tar­jol­la nau­ru­jen lisäk­si väliai­ka­kah­vit, kat­to pään pääl­le ja sel­kä­no­jal­li­nen penkki.

ESI­TYK­SET:

  • PE 15.7. klo 18 ENSI-ILTA!
  • LA 16.7. klo 18
  • SU  17.7. klo 14
  • TI 19.7. klo 18
  • TO 21.7. klo 18
  • PE 22.7. klo 18
  • SU 24.7. klo 14
  • TI 26.7. klo 18
  • TO 28.7. klo 18
  • PE 29.7. klo 23

LIPUT:

20 € / 15 €
sis. väliai­ka­kah­vin

Lip­pu­va­rauk­set ja tie­dus­te­lut:
046 630 2387

Lisä­tie­dot:

laviannuorisoseura@gmail.com
puh. 046 630 2387

HUUH­KA­JAN­VUO­REN KESÄ­TEAT­TE­RI
Tam­pe­reen­tie 304, Lavia

Huuh­ka­jan­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa tar­joil­laan kat­so­jal­le mon­ta muka­vuut­ta: katos, sel­kä­no­jat ja istui­na­luset sekä välia­jal­la kah­via ja pullaa.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.laviannuorisoseura.com