Rauma, Rauman kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

KAKSI PUUTA

Musiik­ki­ko­me­dia Juha Tapion hiteil­lä Rau­man kesä­teat­te­ris­sa kesäl­lä 2019!

Juha Tapion hit­tien kul­jet­ta­ma Kak­si puu­ta murs­ka­si men­nee­nä kesä­nä Hämeen­lin­nan Uuden Kesä­teat­te­rin kat­so­jaen­nä­tyk­sen ja kesäl­lä 2019 menes­tys­näy­tel­mä saa­puu Fåfän­gas­sa sijait­se­vaan Rau­man kesä­teat­te­riin.

Kak­si puu­ta on her­sy­vän haus­ka tari­na rak­kau­des­ta, into­hi­mos­ta ja… jää­rä­päi­syy­des­tä. Vaik­ka ennen oli­kin kaik­ki parem­min, niin voi­ko muu­tos jos­kus kui­ten­kin olla hyväk­si? Kah­den täy­sin eri­lai­sen maa­il­man koh­da­tes­sa ris­ti­rii­doil­ta ei voi­da vält­tyä, mut­ta ken­ties näkö­kul­mien avar­ta­mi­nen voi tuot­taa myös jotain hyvää ja yllät­tä­vää.

Häpeä­mät­tö­män romant­ti­sen kome­dian ovat käsi­kir­joit­ta­neet Osku Val­ve ja Otto Kaner­va. Kaner­va myös ohjaa esi­tyk­sen. Roo­leis­sa näh­dään ja kuul­laan Ria Kata­ja, Mik­ko Töys­sy, Otto Kaner­va, Han­na Vah­ti­ka­ri, Vee­ra Tapa­nai­nen ja Miik­ka J. Ant­ti­la.

Vauh­di­kas­ta menoa säes­tää ja ryt­mit­tää Ant­ti Vau­ra­mon joh­ta­ma lois­ta­va livebän­di ja upeat musiik­ki­nu­me­rot tem­paa­vat takuul­la ylei­sön mukaan­sa. Var­mis­ta siis paik­ka­si ajois­sa ja saa­vu Rau­man kesä­teat­te­riin viih­ty­mään tämän hyvän mie­len musiik­ki­ko­me­dian paris­sa!

HUOM! Kak­si puu­ta -näy­tel­mä ei ker­ro lau­lun­te­ki­jä Juha Tapios­ta, vaan se on itse­näi­ses­ti kir­joi­tet­tu humo­ris­ti­nen tari­na. Juha Tapio ei itse esiin­ny näy­tel­mäs­sä, mut­ta Juha Tapion musiik­ki kul­jet­taa kiin­teäs­ti tari­naa eteen­päin.

Esi­tyk­sen kes­to 2 h 20 min, sisäl­tää välia­jan

Esi­ty­sa­jat ja lip­pu­va­rauk­set:

Esi­tyk­set ajal­la 14.6. - 17.8.2019
Kat­so tar­kat esi­ty­sa­jat ja varaa liput: raumanteatteri.fi/ohjelmisto/kaksi-puuta/

Yhteys­tie­dot:

Rau­man kesä­teat­te­ri sijait­see luon­non­kau­niis­sa Fåfän­gas­sa, aivan meren­ran­nan lähei­syy­des­sä. Kat­so­mo on katet­tu.

RAU­MAN KESÄ­TEAT­TE­RI
Suvi­tie 3
26100 Rau­ma

KESÄ­TEAT­TE­RIN LIP­PU­KAS­SA
pal­ve­lee vain esi­tys­päi­vi­nä 2h ennen esi­tyk­sen alkua
puh. (02) 8376 9900 (sama nume­ro kuin lip­pu­myy­mä­läl­lä)

TEAT­TE­RIN LIP­PU­MYY­MÄ­LÄ
Alfre­din­ka­tu 2 (teat­te­rin aulas­sa)
26100 Rau­ma 
puh. (02) 8376 9900
raumanteatteri@raumanteatteri.fi
Avoin­na MA-PE klo 11-17

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.raumanteatteri.fi