Rauma, Rauman kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

MITÄ KUULUU MARJA-LEENA?

Ensi-ilta 10.6.2021 Rau­man kesä­teat­te­ris­sa!

Road trip -hen­ki­nen musiik­ki­ko­me­dia Lee­vi and the Lea­ving­sin hiteil­lä Rau­man kesä­teat­te­ris­sa 2021!

Tari­nan pää­hen­ki­lö taju­aa, että on koko elä­män­sä kai­van­nut nuo­ruu­den­ra­kas­tet­tu­aan. Hän päät­tää etsiä Mar­ja-Lee­nan käsiin­sä ja niin alkaa seik­kai­lu hal­ki kesäi­sen Suo­men. Etsin­tä­mat­kan usko­mat­to­mat kään­teet joh­dat­ta­vat pää­hen­ki­lön tilan­tei­siin, joi­hin hän ei oli­si kos­kaan voi­nut edes kuvi­tel­la jou­tu­van­sa!

Mik­ko Kivi­sen ja Otto Kaner­van kir­joit­ta­man näy­tel­män punai­se­na lan­ka­na toi­mi­vat Gös­ta Sund­qvis­tin lau­lul­li­set tari­nat. Esi­tyk­sen myös ohjaa­van Kivi­sen ja kapel­li­mes­ta­ri Tuo­mas Kesä­län yhteis­työs­tä pääs­tiin Rau­man kesä­teat­te­ris­sa naut­ti­maan jo kesäl­lä 2018 (Sel­lais­ta elä­mä on – Juha Vai­nion tari­na).

Huip­pu­muusi­kois­ta koos­tu­van livebän­din säes­tä­män esi­tyk­sen roo­leis­sa näh­dään jäl­leen erin­omai­ses­ti lau­la­va, lois­ta­va näyt­te­li­jä­kaar­ti! Tari­nan pää­hen­ki­löä esit­tää Jan­ne Rau­das­kos­ki. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään Eri­ka Vik­man, Saa­ra Leh­to­nen, Ilk­ka Meri­vaa­ra ja Jani Kos­ki­nen.

Mitä kuu­luu Mar­ja-Lee­na? -musiik­ki­ko­me­dian kan­tae­si­tys ja ensi-ilta Rau­man kesä­teat­te­ris­sa 10. kesä­kuu­ta 2021. Esi­tys­ten lipun­myyn­ti on jo käyn­nis­sä!

Esi­ty­sa­jat ja lip­pu­va­rauk­set:

Esi­tyk­set ajal­la 10.6. - 7.8.2021

LIPUT:

Perus­lip­pu 33,50 €
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät 28,50 €
Lap­set, opis­ke­li­jat 17,50 €
Ryh­mä (väh. 30 henk.) 30,50 €

Yhteys­tie­dot:

Rau­man kesä­teat­te­ri sijait­see luon­non­kau­niis­sa Fåfän­gas­sa, aivan meren­ran­nan lähei­syy­des­sä. Kat­so­mo on katet­tu.

RAU­MAN KESÄ­TEAT­TE­RI
Suvi­tie 3
26100 Rau­ma

KESÄ­TEAT­TE­RIN LIP­PU­KAS­SA
pal­ve­lee vain esi­tys­päi­vi­nä 2h ennen esi­tyk­sen alkua
puh. (02) 8376 9900 (sama nume­ro kuin lip­pu­myy­mä­läl­lä)

TEAT­TE­RIN LIP­PU­MYY­MÄ­LÄ
Alfre­din­ka­tu 2 (teat­te­rin aulas­sa)
26100 Rau­ma 
puh. (02) 8376 9900
raumanteatteri@raumanteatteri.fi
Avoin­na MA-PE klo 11-17

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.raumanteatteri.fi