Rauma, Rauman kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Ihmisen poika

Rauman kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 35 €
Elä­ke­läi­set, työt­tö­mät 30 €
Lap­set (alle 16 v.), opis­ke­li­jat 20 €
Ryh­mä (väh. 30 henk.) 32 €

Rau­man kesä­teat­te­ri sijait­see luon­non­kau­niis­sa Fåfän­gas­sa, aivan meren­ran­nan lähei­syy­des­sä. Kat­so­mo on katettu.

Rau­man kesä­teat­te­ri sijait­see Fåfän­gas­sa meren­ran­nan tun­tu­mas­sa maa­ui­ma­laa vas­ta­pää­tä. Kat­so­mo on katettu.

Rauman kesäteatterissa musiikkinäytelmä Yö-yhtyeen hiteillä!

Ihmi­sen poi­ka on Mik­ko Kivi­sen ja Otto Kaner­van käsi­kir­joit­ta­ma uusi musiik­ki­ko­me­dia. Näy­tel­män tapah­tu­mat sijoit­tu­vat eris­täy­ty­nee­seen kyläyh­tei­söön, jos­sa aika on pysäh­ty­nyt. Kylän hen­ki­nen joh­ta­ja pitää yhtei­söä tiu­kas­ti ottees­saan ja ”ennen kaik­ki oli paremmin”.

Kau­pan vali­koi­ma on niuk­ka ja mai­to­kin myy­dään joko pus­seis­sa tai suo­raan omaan asti­aan. Kaik­ki nyky­ai­kai­nen on pahas­ta ja yhtei­sön elä­mää värit­tä­vät eri­lai­set kiel­lot sekä rajoi­tuk­set. Lau­an­tai­tans­sien sijaan vie­te­tään lau­an­tai­sei­so­jai­sia, kos­ka ”eihän Olli Lind­holm­kaan tanssinut”.

Aina­kin näen­näi­ses­ti asuk­kaat ovat tyy­ty­väi­siä ja yhtei­se­lo rau­hal­lis­ta. Kaik­ki on kui­ten­kin vaa­ras­sa muut­tua, kun ulko­puo­li­sen maa­il­man tuu­lah­duk­set mur­tau­tu­vat kylän muu­rien sisä­puo­lel­le. Kuin­ka käy, kun yhtei­sön har­mo­ni­seen ulko­kuo­reen alkaa ilmes­tyä säröjä?