Pori, Kirjurinluodon Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

TÄYDELLISET HÄÄT, kirj. Robin Hawdon

Kirjurinluodon Kesäteatteri 2024
Liput

35 € Perus­hin­ta, aikui­nen
30 € Elä­ke­läi­nen tai opis­ke­li­ja
30 € Ryh­mät (min. 30 henk.)
17,50 € Lap­si (alle 15 v.)

Roo­leis­sa: Eija Vil­pas, Jaa­na Peso­nen, Maria Kuusi­luo­ma, Kree­ta Sal­mi­nen, Mii­ka Mura­nen, Joel Hir­vo­nen
Ohjaus: Mii­ka Muranen

Kesällä 2024 Kirjurinluodon Kesäteatterissa esitetään hulvaton menestysfarssi häistä, kaaoksesta ja ennen kaikkea hääkaaoksesta

Kir­si ja Mika ovat menos­sa nai­mi­siin. Kaik­ki on val­mis­ta täy­del­li­siä häi­tä var­ten, mut­ta hää­päi­vän aamu ei val­ke­ne niin kuin pitäi­si. Sul­ha­nen herää hääs­vii­tis­tä polt­ta­rei­den jäl­keen tun­te­mat­to­man nai­sen vie­res­tä eikä hänel­lä ole mitään muis­ti­ku­vaa, mitä on tapahtunut.

Kir­si on juu­ri saa­pu­mas­sa sviit­tiin pukeu­tu­maan unel­mien­sa hää­pu­kuun, eikä Mika halua pila­ta hei­dän elä­män­sä tär­kein­tä päi­vää. Mikan avuk­si ryn­tää best­man Tom­mi, joka saa teh­dä kaik­ken­sa pitääk­seen huo­ju­vat kulis­sit yllä.

Liuk­kai­den val­hei­den, hul­vat­to­mien kään­tei­den ja käsit­tä­mät­tö­mien vää­rin­kä­si­tys­ten vyö­ryyn sot­keu­tuu vie­lä hotel­lin lii­an avu­lias sii­voo­ja, tilaa vie­vä mor­sia­men äiti sekä pei­ton alta nous­sut nai­nen, joka ei suos­tu ole­maan hil­jaa. Miten käy häi­den, pää­se­vät­kö Kir­si ja Mika nai­mi­siin? Kes­tää­kö best­ma­nin pin­na? Ja kuka on tuo sala­pe­räi­nen nai­nen sviitissä?

Kir­ju­rin­luo­don Kesä­teat­te­rin menes­tys­fars­si ottaa tänä kesä­nä pyö­ri­tyk­seen­sä juh­lis­ta rak­kaim­mat ja ras­kaim­mat. Tämä Robin Haw­do­nin hui­kea teks­ti näh­tiin edel­li­sen ker­ran Poris­sa yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten. Teat­te­ri jär­jes­ti kat­so­jil­leen kyse­lyn ja tätä teos­ta toi­vot­tiin uudel­leen ohjel­mis­toon. Kir­ju­rin­luo­don Kesä­teat­te­ri halusi vas­ta­ta tähän ylei­sön toi­vee­seen sil­lä kut­kut­ta­val­la ero­tuk­sel­la, että työ­ryh­mä on uusi ja luvas­sa on rai­kas sovi­tus täs­tä häähauskuudesta.

Uskal­lam­me antaa nau­ru­ta­kuun Täy­del­li­sil­le häil­le, sil­lä sen ohjaa vii­me kesän Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta -kome­dian sekä edel­lis­ten vuo­sien Pok­ka pitää ja Gabriel, tule takai­sin! -suo­sik­kien ohjaa­ja Mii­ka Muranen.

ESITYSAIKATAULU

Ti 11.6.2024 klo 18:00 ennak­ko
Ke 12.6.2024 klo 18:00 ensi-ilta
To 13.6.2024 klo 18:00
Pe 14.6.2024 klo 18:00
La 15.6.2024 klo 15:00 LM
Ma 24.6.2024 klo 18:00 LM
Ti 25.6.2024 klo 18:00
Ke 26.6.2024 klo 18:00
To 27.6.2024 klo 18:00
Ma 1.7.2024 klo 18:00
Ti 2.7.2024 klo 18:00
Ke 3.7.2024 klo 18:00
To 4.7.2024 klo 18:00
Pe 5.7.2024 klo 18:00
Ma 8.7.2024 klo 18:00
Ti 9.7.2024 klo 18:00
Ke 10.7.2024 klo 18:00
To 11.7.2024 klo 18:00