Äänekoski, Kievarin Kesäteatteri 

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Kievarin Teatteriareena täyttää 25 vuotta!

Kievarin_kesateatteri-kesa_2024
Kesän täydeltä musiikkia, draamaa ja komediaa!

Hyvät ystä­vät!

Olem­me saa­neet tar­joil­la ja naut­tia teat­te­ri- ja kon­sert­tie­lä­myk­sis­tä yhdes­sä jo 25 vuo­den ajan.

Tule­va­na kesä­nä 2024 on luvas­sa jäl­leen tun­nel­mia jokai­seen makuun, niin teat­te­rin kuin kon­sert­tien­kin parissa.

Tule­van kesän teat­te­ri­tuo­tan­nos­ta vas­taa­vat yhteis­työs­sä Teat­te­ri Euroop­pa Nel­jä & Namu­Pa­jan Teatterituotanto.

Kurk­kaa lisä­tie­dot alta ja han­ki liput nyt! 

Maitolavan Madonnat - Uuden edessä

Esi­tyk­set ajal­la 16.-30.6.2024

Kie­va­rin Teat­te­ria­ree­nan näy­tös­kau­den aloit­taa vii­me kesä­nä suur­ta kii­tos­ta saa­nut Mai­to­la­van Madon­nat- Uuden edes­sä, osa 3!

Läm­min­hen­ki­nen musiik­ki­ko­me­dia vie kat­so­jan 90-luvun alkuun, jos­sa Pen­tin­ky­län väki ja sin­ne saa­pu­vat uudet mie­len­kiin­toi­set per­soo­nat sekoit­ta­vat jo ole­mas­sa ole­vaa pak­kaa. Uuden edes­sä on Jon­na Ort­jun käsi­kir­joit­ta­man ja ohjaa­man näy­tel­män kol­mas itse­näi­nen osa, joka ei vaa­di aiem­pien osien tun­te­mis­ta juo­neen kiin­ni pääsemiseksi.

Nykyajan Metrotytöt 2.0

Esi­tyk­set ajal­la 1.-21.7.2024

Mukaan­sa tem­paa­va, nau­ru­her­mo­ja kut­kut­ta­va, osit­tain fik­tii­vi­nen tari­na kul­jet­taa kat­so­jaa vuo­des­ta 1958 aina nyky­het­keen. Suo­sit­tu lau­lut­rio Met­ro-tytöt val­mis­tau­tuu Suo­men Yleis­ra­dion stu­diol­la suo­raan lähe­tyk­seen, koh­ta­lon puut­tues­sa peliin. Tilan­tees­ta kui­ten­kin sel­vi­tään ja menes­tys on taattu.

Vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta on tar­jol­la rou­hean musiik­ki- kome­dian muo­dos­sa, men­neen ja nyky­ajan het­kes­sä. Miten ne liit­ty­vät yhteen ja mihin tämän päi­vän kol­mik­ko lopul­ta pää­tyy? Tule kat­so­maan ja heit­täy­dy hui­kei­den per­soo­nien ja lopul­ta kau­niin tari­nan vie­tä­väk­si, joka ei jätä ketään yksin rannalle!

Topi Sorsakosken tarina

Esi­tyk­set ajal­la 23.7.-3.8.2024

Topin tari­na on musii­kin ja tans­sin täyteinen. 

Euroop­pa Nel­jäs­sä vuo­si­na 2021–2023 näh­ty Topi Sor­sa­kos­ki – Koh­ta­lon tan­go saa­vut­ti suu­ren suo­sion ja sitä esi­tet­tiin n. 100 ker­taa. Topi Sor­sa­kos­ken tari­na on sekä Rii­hi­vuo­ren upeal­le että Kar­ta­no Kie­va­rin kau­niin mil­jöön näyt­tä­möl­le luo­tu ver­sio täs­tä rakas­te­tus­ta näytelmästä.

Kar­ta­no Kie­va­ri tar­jo­aa maa­lais­mil­jöös­sä, kau­niin Suo­joen ran­nal­la monen­lais­ta ohjel­maa, viih­det­tä sekä elämyksiä.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Kar­ta­no Kie­va­riin - aitoon maa­lais­ho­tel­liin Hie­ta­man kyläl­le, Äänekoskelle!