Laukaa, Kanavateatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Pirunpelto

kanavateatteri 2024 Pirunpelto
Liput

18€ / 16€ / 10€

Yhteystiedot ja tiedustelut

Tie­dus­te­lut: 0400 744 197
Ryh­mät: 0400 716 020

Kanavateatteri 30 vuotta!

Pirun­har­jun sora­mon­tun omis­ta­ja Huu­ko Lam­mi kuo­lee pimeis­sä olo­suh­teis­sa, ja espoo­lai­nen polii­si Tom­mi Jus­si­la saa yllät­täen kuul­la ole­van­sa suun­nat­to­mien sora­va­ro­jen perijä.

Moni muu­kin on kiin­nos­tu­nut samas­ta maa-alu­ees­ta, kos­ka kun­nan suu­rin yri­tys Tyr­jän Beto­ni tar­vit­see yhä enem­män raa­ka-ainet­ta ele­ment­ti­tuo­tan­toon­sa. Kiis­ta sora­va­ro­jen her­ruu­des­ta käy yhä kovem­mak­si. Kun pelk­kä kei­not­te­lu ei rii­tä, käyt­töön ote­taan kovem­mat aseet.

Näy­tel­mä perus­tuu Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­maan TV-sar­jaan Pirun­pel­to. Sen on ohjan­nut lukui­sia unoh­tu­mat­to­mia näy­tel­miä Kana­va­teat­te­ril­le ohjan­nut Kir­si Sulonen.

Alku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tus: Heik­ki Luo­ma
Dra­ma­ti­soin­ti: Juk­ka Mäki­nen
Ohjaus: Kir­si Sulonen