Laukaa, Kanavateatteri

Ohjelmisto 2019:

METSOLAT - URJANLINNA

Laa­duk­kai­siin tv-draa­moi­hin poh­jau­tu­vien näy­tel­mien sar­ja saa ensi kesä­nä jat­koa, kun 90-luvun huip­pusuo­sit­tu Met­so­lat val­taa Kana­va­teat­te­rin kesä­teat­te­ri­mon­tun. Carl Mes­ter­to­nin ja Curt Ulfs­ted­tin kir­joit­ta­maan alku­pe­räi­seen tv-käsi­kir­joi­tuk­seen perus­tu­va Met­so­lat – Urjan­lin­na saa ensi-iltan­sa Kana­va­teat­te­ris­sa hei­nä­kuus­sa 2019. Näy­tel­mäk­si teks­tin on dra­ma­ti­soi­nut tv-sar­jaa­kin aikoi­naan käsi­kir­joit­ta­nut, ja sii­nä näy­tel­lyt, Mii­sa Lindén. Ohjaa­ja­na toi­mii vii­me vuo­sien menes­tys­näy­tel­mät Kana­va­teat­te­riin ohjan­nut Kir­si Sulo­nen.

Met­so­lat – Urjan­lin­na vie kat­so­jat kau­nii­seen Kai­nuuseen, kuvit­teel­li­seen Hoi­kan kylään, Urjan­vaa­ran juu­rel­le, jos­sa sekä Lep­pä­vaa­ran tilaa että Met­so­lan per­het­tä koh­taa isot muu­tok­set. Lep­pä­vaa­ran van­ha emän­tä,  Anni­kin äiti, on kuol­lut ja perin­nön­jaos­sa Met­so­loi­den aikui­sil­le lap­sil­le jae­taan kai­kil­le ton­tit. Per­heen kuo­pus, aikoi­naan olym­pia­lai­sis­sa mita­leil­le­kin hiih­tä­nyt, Erk­ki Met­so­la päät­tää kat­kais­ta juo­put­te­lu­kier­teen­sä ja perus­taa Urjan­lin­nan omal­le ton­til­leen. Kun suun­ni­tel­mien koko­luok­ka val­ke­nee Hoi­kan asuk­kail­le, kateel­li­sia ja vas­taan­pa­ni­joi­ta riit­tää. Eten­kin naa­pu­ri­ti­lan Kari Kau­ko­vaa­ra päät­tää teh­dä kaik­ken­sa, ettei Met­so­la onnis­tu suun­ni­tel­mis­saan. Eikä Erkin isä Ant­ti Met­so­la ja äiti Annik­ki­kaan suh­tau­du suo­peas­ti. Heil­le Urjan­lin­na tar­koit­tai­si lyp­sy­ti­lan alas­ajoa ja elu­kois­ta luo­pu­mis­ta eikä aja­tus miel­ly­tä alkuun lai­sin­kaan. Sama­na tapah­tu­ma­rik­kaa­na kesä­nä myös rak­kaus­kou­ke­rot ja onnet­to­muu­det koet­te­le­vat Met­so­loi­den sisa­rus­kat­raan väle­jä ja hen­ki­lö­koh­tais­ta onnea.

Tv-sar­ja Met­so­lat saa­vut­ti suu­ren suo­sion ja sen jokai­sel­la jak­sol­la oli yli mil­joo­na kat­so­jaa. Sar­jan tari­nas­ta ja sen jäl­kei­ses­tä ajas­ta on jul­kais­tu vii­si sit­tem­min lop­puun­myy­tyä romaa­nia.

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus: Carl Mes­ter­ton, Curt Ulfs­tedt, Mii­sa Lindén
Ohjaus:
Kir­si Sulo­nen

Esi­ty­sa­jat:

Pe 5.7.2019 klo 19.00
Su 7.7. klo 15.00
    klo 19.00
Ma 8.7. klo 19.00
Ke 10.7. klo 19.00
Pe 12.7. klo 19.00
Su 14.7. klo 15.00
    klo 19.00
Ma 15.7. klo 19.00
Ke 17.7. klo 19.00
Pe 19.7. klo 19.00
Su 21.7. klo 15.00
    klo 19.00
Ma 22.7. klo 19.00
Ke 24.7. klo 19.00
Pe 26.7. klo 19.00
Su 28.7. klo 15.00
    klo 19.00

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­va­rauk­set: www.kanavateatteri.fi
Tie­dus­te­lut ja varauk­set: 0400 744 197
Ryh­mät: 0400 716 020

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

http://www.kanavateatteri.fi/