fbpx

Jyväskylä, Ränssin Kievarin Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021 kaksi esitystä:

Aitoa kesä­teat­te­ria jo yli 30 vuotta!

Räns­sin Kie­va­rin kesä­teat­te­ris­sa Jyväs­ky­län lähel­lä vie­tät unoh­tu­mat­to­mia elä­myk­siä kate­tun kat­so­mon alla, ravin­to­lan tar­joi­lun keskellä.

Räns­sin Kie­va­rin kau­nis Anna ja Mat­ti Nykä­nen, ELÄ­MÄ ON LAIF­FII!
-työ­ryh­mien kans­sa olem­me päät­tä­neet siir­tää esi­tyk­set vuo­del­le 2021.
Täs­sä päi­viä sovi­tel­laan ja pyrim­me jul­kai­se­maan ne mah­dol­li­sim­man pian. Kii­tos
kai­kil­le kan­nus­tuk­ses­ta ja tuke­mi­ses­ta! Oli­sim­me niin mie­lel­läm­me halun­neet tuot­taa teil­le kai­kil­le iloa näi­den esi­tys­ten väli­tyk­sel­lä. Tär­kein­tä on kui­ten­kin terveys.

KAUNIS ANNA

Räns­sin Kie­va­rin Kesä­teat­te­ri täyt­tää tule­va­na kesä­nä 31 vuot­ta, näh­dään 32. teat­te­ri­ke­sä ja itse pää­ra­ken­nus täyt­tää 200 vuotta.

Juh­la­vuo­den esi­tyk­se­nä näh­dään Heik­ki Luo­man kir­joit­ta­ma kan­tae­si­tys­näy­tel­mä Räns­sin Kie­va­rin kau­nis Anna. Tähän juh­la­vuo­den esi­tyk­seen halusin mukaan eri­tyi­ses­ti nii­tä ihmi­siä, jot­ka ovat tul­leet minul­le tär­keik­si näi­den teat­te­ri­vuo­sien aika­na, vaik­ka­kin ihan kai­kil­le emme roo­lia saaneetkaan.

Min­na Erä­jär­vi. Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatteri

KUN RÄNSSIN ANNA SYDÄMENI VEIRÄNSSIN KIEVARIN KAUNIS ANNA (Lue lisää..)

Tutus­tuin Annaan vii­me kesä­nä, mut­ta en arvan­nut, että sii­tä alkai­si pitem­pi­kin ystä­vyys. Anna oli kar­ta­non tytär, joka sisa­rus­ten muu­tet­tua Ame­rik­kaan jäi isän­sä ja äitin­sä turvaksi.

On elo­kui­nen aamu, Anna on 28-vuo­tias. Kar­ta­non väki, torp­pa­rit, ren­git ja pii­at läh­te­vät elo­pel­lol­le. Töi­tä joh­taa vävyeh­do­kas Voi­nie­men Akus­ti, saman kylän mies. Sama­na aamu­na palaa Annan nuo­ruu­den rakas­tet­tu Kort­ta­jär­ven Jaak­ko yllät­täen maa­il­mal­ta. Räns­sin sepän säl­li on menes­ty­nyt maa­il­mal­la ja hän palaa koti­ky­lään annan takia. Tuo köy­hän mäki­tu­pa­lai­sen poi­ka halu­aa myös näyt­tää sen.

Kie­va­ri saa mui­ta­kin vie­rai­ta: venä­läi­sen evers­tin ja hänen soti­las­pal­ve­li­jan­sa Mis­kan sekä pitä­jän uuden nimis­mie­hen, joka on usein näh­ty vie­ras Ränssissä.

Kie­va­rin­kar­ta­non kau­nis ja hyvä­sy­dä­mi­nen Anna miel­lyt­tää monia, mut­ta hänen isän­sä on jo päät­tä­nyt, mil­lai­sen vävyn ja isän­nän kar­ta­no tarvitsee.

Anna on valin­to­jen edes­sä: täy­tyy­kö hänen kuun­nel­la sydän­tään vai jär­ke­ään, ja onko ihmi­sel­lä oikeus aja­tel­la vain itse­ään, omaa onneaan?

Ennen iltaa on rat­kai­su­jen pak­ko tul­la. Nois­ta ainek­sis­ta syn­tyi erääs­tä elo­kuun päi­väs­tä ker­to­va näy­tel­mä Räns­sin Kie­va­rin kau­nis Anna. Sanoin, lau­luin ja sävelin.

Heik­ki Luoma

Han­ki lip­pusi ennakkoon! 

Soi­ta 014-311 0086
Liput: aikui­set 29€, elä­ke­läi­set tai ryh­mät 27€/hlö, lap­set (4-12 v.) 12€

ESI­TYK­SET KESÄL­LÄ 2021!

ELÄMÄ ON LAIFFII

- Musiikkinäytelmä Matti Nykäsestä

”Tuli nuo­ri mies sumus­ta ja hyp­pä­si voittoon!”

Elä­mä on laif­fii! -lau­lu­näy­tel­mä ker­too Mat­ti Nykä­sen tari­nan pie­nes­tä pojas­ta maa­il­man­kuu­luk­si täh­dek­si. Värik­käät ja yllät­tä­vät tari­nat seu­raa­vat toisiaan.

Suomalaisten lempilapsi, Matti Nykänen, oli elämänmakuinen mies. (Lue lisää..)

Jo pie­nes­tä pitäen hän oli ener­gi­nen sisu­pus­si ja eli alus­ta asti täy­sil­lä. Mat­ti vei aina hyp­pyn­sä pit­käl­le. Hän oli tun­nol­li­nen tree­naa­ja ja luo­tet­ta­va kave­ri. Hän oli oman tien­sä kul­ki­ja. Aikan­sa helmi.

Urhei­li­jal­la oli kui­ten­kin myös han­ka­lat het­ken­sä. Matin kin­te­reil­lä pyö­ri monen­lais­ta pin­ta­lii­tä­jää. Kaik­ki halusi­vat osan vii­dak­ko­po­jas­ta. Hänel­lä ei ollut omaa rau­haa pätkääkään.

Mat­ti eli myrs­kyi­sää elä­mää. Kul­ta­le­vy, kuusi avio­liit­toa, alko­ho­lis­mia ja van­keus­tuo­mioi­ta. Mat­ti polt­ti kynt­ti­lää molem­mis­ta päistä.

Mäki­hyp­py oli kaik­ki kai­kes­sa Matil­le… Luo­pu­mi­nen oli vai­ke­aa. Lau­la­mi­nen tuli mäki­hy­pyn tilal­le kor­vaa­maan sitä, lau­la­ja­na hän jat­koi elä­män­sä lop­puun saak­ka. Mäki­kot­ka kokei­li uraa myös strip­tea­se­tai­tei­li­ja­na ja poliitikkona.

Mat­ti Nykä­ses­tä ker­to­va lau­lu­näy­tel­mä ELÄ­MÄ ON LAIF­FII! – saa maa­il­man ensi-iltan­sa Jyväs­ky­län Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatterissa!

Hank­keen taka­na on Mat­ti Nykä­sen pit­kä­ai­kai­nen ystä­vä ja levy­jen tuot­ta­ja Jus­si Niemi.

Lau­lu­näy­tel­män käsi­kir­joi­tus ja ohjaus on Juse Venä­läi­sen käsia­laa yhteis­työs­sä Jus­si Nie­men ja Joo­na Jal­ka­sen kanssa.

Juse Venä­läi­nen

”Eri­tyi­sen iloi­nen olen sii­tä, että Matin tytär Eve­lii­na Män­ty­kan­gas esiin­tyy näy­tel­mäs­sä. Tämä näy­tel­mä on tar­koi­tet­tu kun­nia­no­soi­tuk­sek­si MATILLE!”

Min­na Erä­jär­vi. Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatteri

Han­ki lip­pusi ennakkoon! 

Soi­ta 014-311 0086
Liput: aikui­set 30€, elä­ke­läi­set tai ryh­mät 28€/hlö, lap­set (4-12 v.) 14€

ESI­TYK­SET KESÄL­LÄ 2021!

Räns­sin Kie­va­rin Kesäteatteri

  • Katet­tu katsomo
  • Hyvät pai­koi­tusa­lu­eet
  • Välia­jal­la ravin­to­la, A-oikeudet

Yhteys­tie­dot ja lippuvaraukset:

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set nume­ros­ta 014-311 0086
Kui­kan­tie 340, 41140 Kuik­ka
ranssi@ranssinkievari.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.ranssinkievari.fi