Jyväskylä, Ränssin Kievarin Kesäteatteri

Ohjelmistossa 2019 kaksi esitystä:

Aitoa kesä­teat­te­ria jo 30 vuot­ta!

Mai­nei­kas Räns­sin Kie­va­rin kesä­teat­te­ri ampuu myös ensi kesä­nä 2019 kovil­la panok­sil­la. Täl­lä ker­taa lavan täyt­tää räjäyt­tä­vä nai­se­ner­gia sekä upeat tan­go­mie­het, joten pures­kel­ta­vaa on luvas­sa jokai­seen makuun!

MAITOLAVAN MADONNAT

Kylä­baa­rin emän­tä (MEI­JU SUVAS) ja kan­sa­kou­lun opet­ta­ja­tar (JON­NA ORT­JU) pitä­vät kylän­mie­het, runoi­le­van Nuo­hoo­ja­mes­ta­rin (TAN­GO­KU­NIN­GAS TEI­JO LIND­STRÖM) sekä kylän rovas­tin (TAN­GOPRINS­SI MARK­KU UHLBÄCK) tiu­kas­sa ottees­saan.

Kuka nap­paa kenet ja kel­le soi­kaan lem­men­lu­ri­tuk­set? Säi­lyy­kö nais­ten ystä­vyys vai hil­je­ne­vät­kö Mai­to­la­van Madon­nat lopul­li­ses­ti!

Luvas­sa siis mel­kois­ta pyöritystä,kommelluksia, roi­hua­vaa rak­kaut­ta, nos­tal­gi­aa, ikuis­ta ystä­vyyt­tä ja iskusä­vel­miä lai­das­ta lai­taan. Kylä­baa­rin bän­di­nä soit­taa hui­kea naisbän­di NAMU ja muka­na estra­dil­la näh­dään myös Mei­jun tytär, Mile­na Ber­ger.

Käsi­kir­joi­tus ja ohjaus Jon­na Ort­ju

KUKA NYT SOITTAA SIR?

Elo­kuus­sa 2019 näh­dään Räns­sin kie­va­ris­sa, Sai­ja Tuu­pa­sen, Tom­mi Soi­din­mäen sekä Anna-Mai­ja ja Kun­to Ojan­si­vun täh­dit­tä­mä: Kuka nyt soit­taa, sir?

Se on jat­koa aikai­sem­pi­na vuo­si­na näh­dyil­le: Yes sir, antaa soit­taa! ja Hei sir, saa­ko soit­taa? musiik­ki-iloit­te­luil­le
Luvas­sa on jäl­leen ilois­ta tun­nel­maa ja hul­vat­to­mia kään­tei­tä sekä tie­tys­ti rei­pas­ta musiik­kia aidon orkes­te­rin tah­tiin.

Tar­jol­la:

  • Katet­tu kat­so­mo
  • Hyvät pai­koi­tusa­lu­eet
  • Välia­jal­la ravin­to­la, A-oikeu­det

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Tie­dus­te­lut ja varauk­set nume­ros­ta 014 311 0086.
Kui­kan­tie 340, 41140 Kuik­ka
ranssi@ranssinkievari.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: