Teatteri Eurooppa Neljä | Muurame, Riihivuoren kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

ALMA JA LOUISE

Liput

Perus­lip­pu 33,50
Elä­ke­läi­nen, työ­tön, varus­hen­ki­lö 30,50 €
Opis­ke­li­ja, nuo­ri (alle 18-v.) 17,50 €
S-etu­päi­vä 26,50 €
Ryh­mät 27,50 €/hlö (min. 20 hlöä)

ROUHEA ROCKMUSIKAALI!

Vauh­di­kas roadt­rip-rock­musi­kaa­li näky­mät­tö­mis­tä nai­sis­ta, joi­ta ei voi olla näke­mät­tä! Eikä myös­kään kuu­le­mat­ta, sil­lä niin rou­heas­ti soi Teat­te­ri Euroop­pa Nelo­sen huip­pubän­di nais­ten autos­te­reois­sa. Rii­hi­vuo­ren kesän 2023 musi­kaa­li on ennen näke­mä­tön, haus­ka ja har­haan joh­ta­va esi­tys, joka on ihan pak­ko kokea!

Kes­ki-ikäi­set Alma ja Loui­se kaa­sut­ta­vat Muu­ra­men Rii­hi­vuo­ren rin­net­tä alas, sel­viä­vät hen­gis­sä ja aloit­ta­vat mat­kan koh­ti itse­ään.  Kak­si toi­sil­leen aiem­min tun­te­ma­ton­ta nais­ta ystä­vys­ty­vät ja huo­maa­vat pian ole­van­sa san­ka­riai­nes­ta. Mut­ta miten ihmees­sä Gre­ta Thun­berg pää­tyi takakonttiin?

Hyp­pää Alman ja Loui­sen kyy­tiin, vis­kaa paras ver­sio itses­tä­si tien var­teen ja nau­ti matkasta!

Näy­tel­män kir­joit­taa ja ohjaa Taa­va Haka­la, joka muis­te­taan sel­lai­sis­ta legen­daa­ri­sis­ta TE4:n kesä­teat­te­rie­si­tyk­sis­tä kuin Syn­nyim­me läh­te­mään ja Isäl­tä pojal­le -duunarimusikaalista.

Nimi­roo­leis­sa näh­dään mm. Käte­vä emän­tä -sar­jas­ta tut­tu Min­na Kive­lä sekä Teat­te­ri Euroop­pa Nel­jän oma iki-iha­na super­nai­nen Nei­ja Väli­lä.
Muis­sa roo­leis­sa näh­dään mm. Soh­vi Roi­ni­nen, Toni Har­ja­jär­vi ja Pau­la Hon­ki­mä­ki, huip­pu­ko­reo­gra­fi Sanaz Has­sa­nin UMC-Dance Stu­dios Sta­ge tans­si­jat sekä TE4 Band solis­ti­naan Emma Balbatsu.

Lisä­tie­toa kesä­teat­te­rin ravin­to­la- ja majoi­tus­pal­ve­luis­ta löy­dät teat­te­rin kotisivuilta!