Muurame, Riihivuoren kesäteatteri | Teatteri Eurooppa Neljä 

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Topi Sorsakosken tarina

Riihivuoren kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 30 €
Elä­ke­läi­nen, työ­tön, varus­hen­ki­lö 28 €
Opis­ke­li­jat sekä nuo­ret alle 18-v. 16 €
S-etu­päi­vät 25 €
Ryh­mät 26 €/hlö (min. 20 hlöä)

(HUOM: Lippu.fi kaut­ta ostet­tui­hin lip­pui­hin lisä­tään toim./palv.maksu)

TARINA KANSANSUOSIKIN SISIMPÄÄN, SIIHEN KUKA OIKEASTAAN OLI TOPI SORSAKOSKI

Topi Sor­sa­kos­ki on yksi Suo­men rakas­te­tuim­mis­ta ja kuun­nel­luim­mis­ta artis­teis­ta. Näy­tel­mä on tari­na kan­san­suo­si­kin sisim­pään, sii­hen kuka oikeas­taan oli Topi Sor­sa­kos­ki. Vai Pek­ka Tam­mi­leh­to? Vai molem­mat? Näy­tel­mäs­sä näh­dään Topin elä­män kään­ne­koh­dat ja kuul­laan iki­vih­reät klas­si­kot kuten Salat­tu suru, Olet rak­kain, Eeva ja tie­ten­kin Haavekuva. 

Teat­te­ri Euroop­pa Nel­jäs­sä vuo­si­na 2021–2023 näh­ty Topi Sor­sa­kos­ki – Koh­ta­lon tan­go saa­vut­ti suu­ren suo­sion ja sitä esi­tet­tiin n. 100 ker­taa. Topi Sor­sa­kos­ken tari­na on sekä Rii­hi­vuo­ren upeal­le että Kar­ta­no Kie­va­rin kau­niin mil­jöön näyt­tä­möl­le luo­tu ver­sio täs­tä rakas­te­tus­ta näytelmästä. 

Pää­roo­leis­sa hur­maa­vat Jari Sil­ven­toi­nen ja Nei­ja Väli­lä. Näy­tel­män on käsi­kir­joit­ta­nut TE4-kon­ka­ri ja sket­sioh­jel­ma Putouk­ses­ta tut­tu Ant­ti Tuo­mas Heik­ki­nen. Ohjauk­ses­ta vas­taa lukui­sis­ta raik­kais­ta ja suo­si­tuis­ta ohjauk­sis­taan tun­net­tu Eri­ka Hast ja koreo­gra­fiois­ta hui­kea tv:stä tut­tu Sanaz Has­sa­ni. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään Anni Peso­nen, Kim­mo Rii­ko­nen ja Ant­ti Lat­tu, UMC-Dance Stu­dios Sta­ge tans­si­jat sekä TE4 Ban­dis­sä kapel­li­mes­ta­ri­na Las­se Asu, rum­muis­sa Jas­ka Tabell, bas­sos­sa myös äänie­fek­teis­tä vas­taa­va Jaak­ko Pel­to­nen ja kita­ras­sa vie­rai­li­ja­vah­vis­tuk­se­na Timo Luos­ta­ri. Esi­tyk­sen kes­to n. 2 h, sis. välia­jan Katet­tu kat­so­mo ja lava!

Ensi-ilta Rii­hi­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa Muu­ra­mes­sa, vie­rai­lue­si­tyk­set Kar­ta­no Kie­va­rin Kesä­teat­te­ris­sa Ääne­kos­ken Hie­ta­mal­la 23.7.–3.8.2024.

Teat­te­ri Euroop­pa Nel­jä on hyvän tuu­len kan­san­teat­te­ri. Teat­te­rin pää­toi­mi­nen työ on kier­tää Suo­mea ja vie­dä laa­du­kas­ta ammat­ti­teat­te­ria sin­ne, mis­sä sitä ei ole yleen­sä tar­jol­la. Monet kui­ten­kin tun­te­vat teat­te­rin sen suo­si­tuis­ta kesä­teat­te­reis­ta. Näy­tel­mät yhdis­te­le­vät huu­mo­ria sekä musiik­kia ja perus­ta­mis­a­ja­tuk­sen mukai­ses­ti niis­sä on aina onnel­li­nen loppu.

Ter­ve­tu­loa viihtymään!