Karstula, Wanhat Wehkeet kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Irwin -musiikkinäytelmä

Wanhat Wehkeet kesäteatteri 2024
Liput

Perus­lip­pu 28 €
Elä­ke­läi­set / Opis­ke­li­jat / Työt­tö­mät / Ryh­mät 25 €
Alle 12 v. 10 €

Yhteystiedot ja lippuvaraukset

Tie­dus­te­lut ja lip­pu­va­rauk­set nume­ros­ta 0500 779534
tai arja.piilo@gmail.com

Face­book: www.facebook.com/wwkesateatteri

Wan­hat Weh­keet Kesäteatteri

  • Hyvät pai­koi­tusa­lu­eet
  • Katet­tu katsomo
  • Ravin­to­la, kah­vio, A-oikeudet

Kesän 2024 esi­tyk­se­nä näh­dään Heik­ki Paa­vi­lai­sen kir­joit­ta­ma Irwin musiik­ki­näy­tel­mä Ant­ti Ham­mar­ber­gin elämästä.

Näy­tel­mä saa ensi-iltan­sa 29.06.2024.

Näy­tel­män ohjaa Pasi Saa­ri­nen Saa­ri­jär­vel­tä, joka ker­too ole­van­sa erit­täin innois­saan pääs­tes­sään teke­mään juu­ri Irwi­nis­tä teh­tyä esi­tys­tä. “On suu­ri kun­nia pääs­tä työs­ken­te­le­mään täl­lai­sen ”kan­sal­li­sen monu­men­tin” tari­nan paris­sa näin hie­nol­le näyt­tä­möl­le ja näin mah­ta­van poru­kan kanssa.

Olin kym­men­vuo­tias, kun Irwin kuo­li. Muis­tan sen vii­kon­lo­pun aamun koto­na, kun uutis­ten­lu­ki­jan asias­ta ilmoit­taes­sa taloon lei­jai­li jon­kin suu­ren uuti­sen tun­ne. Nyt on tapah­tu­nut jotain isoa. Ensin luu­lin tosin sen hol­lan­ti­lai­sen jal­ka­pal­lon­pe­laa­ja Koe­ma­nin meneh­ty­neen, tämä kun oli lähem­pä­nä edel­li­se­nä kesä­nä jal­ka­pal­lon MM-kiso­ja tii­viis­ti seu­ran­neen lap­sen maailmaa.”

On mah­ta­vaa, että olem­me saa­neet Heik­ki Paa­vi­lai­sel­ta oikeu­det käsi­kir­joi­tuk­seen ja pää­sem­me ker­to­maan tämän tari­nan. Irwi­nin tuo­tan­to oli itsel­le entuu­des­taan ennen tämän pro­jek­tin aloit­ta­mis­ta pääl­li­sin puo­lin tut­tua ja nyt olen syk­syn mit­taan pereh­ty­nyt aihee­seen syvem­min.
Jon­kin­lai­se­na läh­tö­koh­ta­na ohjauk­sel­le voi pitää sitä omaa kym­men­vuo­ti­aan Pasin koke­mus­ta. Emme ole teke­mäs­sä tari­naa super­san­ka­ris­ta, vaan lah­jak­kaas­ta ihmi­ses­tä, jon­ka tuo­tan­to kos­ket­taa tänä­kin päi­vä­nä val­ta­vaa mää­rää ihmi­siä. Irwi­nin bii­seis­sä on erit­täin hie­nol­la tapaa samais­tu­mi­sen pin­taa useal­le suo­ma­lai­sel­le. Me yri­täm­me esi­tyk­ses­sä sukel­taa myös vähem­män tun­net­tu­jen bii­sien taak­se ja ker­toa tari­nan Ant­ti Ham­mar­ber­gis­tä; ystä­väs­tä, lap­ses­ta, puo­li­sos­ta ja isäs­tä.” ker­too Pasi.

Musiik­ki­näy­tel­mäs­sä Irwi­niä esit­tää Jark­ko Jär­ven­pää. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään Juk­ka Paa­na­nen, Tar­ja Kul­ta­vuo­ri, Päi­vi Muho­nen, Heik­ki Lehi­sa­lo Sep­po Koi­vis­to ja Arja Pii­lo.
Liveor­kes­te­ria joh­taa Mark­ku Kes­ki-Mäen­pää. Mui­ta orkes­te­rin jäse­niä ovat Jari Huvi­la, Jus­tus Jär­ven­pää ja Elme­ri Marjomäki.