Hämeenkyrö, Heiskan kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

KIMPPALOTTO

Kesäteatterit 2024 - tiedot tulossa pian
Liput

Perus­lip­pu 25,00
Elä­ke­läi­set 22,00
Ryh­mät yli 15henk ennak­ko­ti­lat­tu­na 22,00/hlö + 1 vapaa­lip­pu
Lap­set alle 12v 15,00

Lipun­myyn­ti myös teat­te­rin lip­pu­kas­sal­ta, joka avau­tuu tun­tia ennen esi­tys­tä. Mak­su kätei­sel­lä tai kortilla.

Vara­tut liput pitää lunas­taa lip­pu­kas­sal­ta vii­meis­tään 30min ennen esi­tyk­sen alkua.

Teatterin kymmenes tuotantokausi tuo näyttämölle uuden musiikkinäytelmän KIMPPALOTTO

Sovi­tuk­sen ja ohjauk­sen Rai­mo Mäen­si­vun kir­joit­ta­man teks­tin poh­jal­ta tekee rau­tai­nen ammat­ti­lai­nen Hämeen­lin­nan teat­te­ris­ta - Johan­na Rei­lin. Roo­leis­sa tut­tu­ja kon­ka­rei­ta - mut­ta myös uusia nuo­ria tekijöitä.

Moni­ta­hoi­nen tapah­tu­mien ket­ju saa alkun­sa alkuil­lan kah­vit­te­lu­het­kes­sä syn­ty­nees­tä aja­tuk­ses­ta jät­tää kimp­pa­lot­to. Asiat eivät kui­ten­kaan ete­ne aivan odo­te­tul­la taval­la. Satun­nai­set poik­kea­jat tuo­vat lisä­maus­tet­ta. Lopul­ta sel­vi­ää, osuu­ko mil­joo­na­voit­to koh­dal­le - ja miten tun­teet vyöryvät.

Hymyä huu­leen, mukaan­sa tem­paa­vaa musiik­kia ja yllät­tä­viä­kin kään­tei­tä - ne pitää kokea pai­kan päällä!

Heis­kan kesä­teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo (nume­roi­mat­to­mat pai­kat) ja estee­tön kul­ku pysä­köin­tia­lu­eel­ta kat­so­mol­le. Ennak­ko­va­rauk­sel­la pyö­rä­tuo­li­paik­ko­ja ensim­mäi­sen istuin­ri­vin edes­sä ja paik­ko­ja lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le ensim­mäi­sel­tä istuinriviltä.