fbpx

Hämeenkyrö, Heiskan kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

ENNAKKOPERINTÖ

Huu­mo­ril­la höys­tet­ty tari­na ajan­koh­tai­sis­ta asiois­ta, jot­ka voi­si­vat tapah­tua. Ja joi­ta tapah­tuu. Aivan lähellämme.

Eri­lai­set ihmi­set ja arvo­maa­il­mat koh­taa­vat kut­su­mat­ta ja sat­tu­mal­ta. Pari­suh­tei­den haas­teet nouse­vat esil­le. Härs­kil­lä oman edun tavoit­te­lul­la on seu­rauk­sen­sa. Ilmas­ton muu­tok­sen tor­jun­nal­la myös. Mut­ta rak­kaus on väkevä.

Hämeen­ky­rö­läi­sen Heis­kan kesä­teat­te­rin lei­pä­la­ji on musiik­ki­teat­te­ri, joka ei har­ras­ta­ja­näyt­tä­möil­lä ole ihan tavan­omais­ta. Koke­neet näyt­te­li­jät ovat hank­ki­neet vah­van lau­luo­saa­mi­sen­sa joko opis­kel­len, kuo­rois­ta tai iskel­mä- ja tans­si­musii­kin esit­tä­ji­nä. Teat­te­rin livebän­di koos­tuu musii­kin puo­liam­mat­ti­lai­sis­ta. Myös äänen­tois­to on raken­net­tu musiik­ki­näy­tel­miä sil­mäl­lä pitäen.

Teat­te­rin musiik­ki on saa­nut vuo­des­ta toi­seen ylei­sön varauk­set­to­man kiitoksen.

Koko­naan pai­kal­li­sin voi­min teh­ty kesän 2022 musiik­ki­näy­tel­mä ”Ennak­ko­pe­rin­tö” on viih­dyt­tä­vä kome­dia. Live­nä lau­let­tu ja soi­tet­tu tut­tu iskel­mä­musiik­ki täy­den­tää näy­tel­män juonta.

Ennak­ko­pe­rin­nön käsi­kir­joit­ta­ja Rai­mo Mäen­si­vu tote­aa, että näy­tel­mäs­sä huu­mo­ria ei toteu­te­ta sano­mal­la kiro­sa­na sopi­mat­to­maan paik­kaan tai juo­pot­te­le­mal­la ja sekoi­le­mal­la. Elä­mäs­tä löy­tyy riit­tä­vän pal­jon posi­tii­vi­sen nau­run­kin ainek­sia. Niin­pä näy­tel­mä sopii myös koko perheelle.

Heis­kan kesä­teat­te­rin esi­tys­kausi on 29.6. – 30.7.2022.

ESI­TYK­SET:

ke 29.6. klo 18
to 30.6. klo 18
su 3.7. klo 15
ke 6.7. klo 18
to 7.7. klo 18
su 10.7. klo 15
ke 13.7. klo 18
to 14.7. klo 18
su 17.7. klo 15
ke 20.7. klo 18
to 21.7. klo 18
su 24.7. klo 15
ke 27.7. klo 18
to 28.7. klo 18
la 30.7. klo 15

Esi­tyk­sen arvioi­tu kes­to on 2 h 15 min

LIPUT:

Liput 20€
alle 12v 10€
Ryh­mät yli 15 henk. ennak­ko­va­rat­tu­na 18€ + yksi vapaalippu.

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

044 217 7725 (soit­to­pyyn­nöt teks­ti­vies­til­lä) tai aarre.aalto@gmail.com

YHTEYS­TIE­DOT:

Heis­kan­ku­ja 1, 39100 Hämeenkyrö

Teat­te­ris­sa on katet­tu kat­so­mo, noin 250 istu­ma­paik­kaa, pai­kat ovat nume­roi­mat­to­mia. Käy­tös­sä on sekä musii­kin, lau­lun, että puheen kat­ta­va äänentoisto.

Kul­ku pysä­köin­tia­lu­eel­ta kat­so­mon alu­eel­le on estee­tön. Pyö­rä­tuo­li­pai­kat ovat ennak­ko­va­rauk­sel­la kat­so­mon ensim­mäi­sen penk­ki­ri­vin edes­sä. Ennak­ko­va­rauk­sel­la jär­jes­täm­me myös kat­so­mon ensim­mäi­sen penk­ki­ri­vin paik­ko­ja lii­kun­ta­ra­joit­teis­ten käyttöön.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.heiskan-kesateatteri.com