Sastamala / Suodenniemi, Kelarannan Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

SOTESOPPAA JA KARVAHOMETTA

Tule­va­na kesä­nä Kela­ran­nan Kesä­teat­te­ril­la pai­ni­taan taas ajan­koh­tais­ten aihei­den kim­pus­sa, kun van­hus­ten hoi­to­ko­ti uha­taan sul­kea homeon­gel­mien vuok­si, ja epä­var­muus tule­vas­ta val­taa niin asuk­kaat kuin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nan.

Hoi­to­ko­din homeon­gel­mat saat­ta­vat olla todel­li­sia, tai sit­ten eivät, ja niin­pä asuk­kaat ryh­ty­vät jou­kol­la sel­vit­tä­mään asioi­den todel­lis­ta lai­taa. Luvas­sa on vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta, kun juo­nia puno­taan niin van­hus­ten kuin vas­ta­puo­len pelu­rei­den toi­mes­ta.

Käsi­kir­joi­tuk­ses­ta vas­taa tut­tuun tapaan Eila Mink­ki­nen, ja ohjak­sis­sa istuu Vil­le Kök­kö. Roo­leis­sa Ant­ti Lep­pä­nen, Anne Haka­la, Nita Saa­ren­maa, Lei­la Rin­ta­la, Nina Schä­fer-Lep­pä­nen, Veli Haa­pa­nen, Har­ri Haka­la ja Kert­tu Kär­ki.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

26.6.2019 klo 19 ennak­ko­näy­tös
Huom. Lip­pu­ja näy­tök­seen vain osta­mal­la etu­kä­teen osoit­tees­ta: ninaschafer@gmail.com. Ei nume­roi­tu­ja paik­ko­ja, saa­vut­han ajois­sa. Lipun hin­ta 10 €, ei sis. väliai­ka­tar­joi­lua

30.6.2019 klo 16 ensi-ilta
3.7.2019 klo 19
7.7.2019 klo 16

Lip­pu­ja vain pai­kan pääl­tä. Lipun hin­ta 14 €, sis. väliai­ka­tar­joi­lun ja käsioh­jel­man.

Yhteys­tie­dot:

Suo­den­nie­men Kela­ran­ta
Kela­ran­ta 2
38510 Sas­ta­ma­la

Lisä­tie­to­ja Suo­den­nie­mi-vii­kon tapah­tu­mis­ta ja kesä­teat­te­ris­ta löy­tyy Suo­den­nie­mi-seu­ran koti­si­vuil­ta: