fbpx

Valkeakoski, Suomen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

AIRA

Aira on kesän 2021 säke­nöi­vä suur­musi­kaa­li Val­kea­kos­ken Apianniemessä.

Jos oli­sin luo­mal­la luo­nut itsel­le­ni ima­gon, ei minua oli­si jul­ki­ses­ti ole­mas­sa­kaan. Satun vain ole­maan täl­lai­nen kuin olen.”

– Aira Samulin

Mitä löy­tyy­kään kaik­kien tun­te­man, nau­rua her­sy­vän, puna­tuk­kai­sen ja ilois­ta ener­gi­aa välit­tä­vän tans­si­tai­teen ura­nuur­ta­jan pin­nan alta? Aira Samu­li­nin elä­män­ta­ri­na sisäl­tää usko­ma­ton­ta nai­se­ner­gi­aa, elä­män­voi­maa, sin­nik­kyyt­tä sekä herkkyyttä.

Yli 90 vuo­den mit­tai­nen tari­na alkaa Raja-Kar­ja­lan sota-ajas­ta ja vie Hel­sin­gin tans­si­pii­rien kaut­ta koh­ti tätä päi­vää. Saam­me näh­dä kuin­ka Airan menes­tyk­se­käs ura viih­teen ja muo­din paris­sa on syn­ty­nyt 40- ja 50-luvun Suo­mes­sa. Musi­kaa­lis­sa käsi­tel­lään myös elä­män tra­ge­diois­ta sel­viä­mis­tä sekä Airan lop­pu­ma­ton­ta into­hi­moa tans­sia, luo­vuut­ta ja mie­len hyvin­voin­tia kohtaan.

Aira Samu­li­nin elä­mä on käsi­kir­joit­ta­jan unel­ma kaik­ki­ne vivah­tei­neen. Draa­maa, ener­gi­aa, kome­di­aa ja lii­ket­tä. Olen hyvin lii­kut­tu­nut saa­des­sa­ni tart­tua tähän aihee­seen.” – ker­too käsi­kir­joit­ta­ja ja ohjaa­ja Heik­ki Paavilainen

Musi­kaa­lin vauh­di­kas­ta menoa säes­tää liveor­kes­te­ri esit­täen Airan elä­män var­rel­ta poi­mit­tu­ja tär­kei­tä kap­pa­lei­ta eri vuo­si­kym­me­nil­tä, kuten esi­mer­kik­si Kar­ja­lan kun­nail­laSä kau­ne­hin ootSatur­day Night Fever sekä Madon­nan Like a Virgin.

ROO­LEIS­SA MM.
| HELE­NA RÄNG­MAN | LAU­RI MIK­KO­LA | MIKAEL KONT­TI­NEN |

KOREO­GRA­FIA: JANI RASI­MUS
OHJAUS JA KÄSI­KIR­JOI­TUS: HEIK­KI PAAVILAINEN

 

LIPUT

Perus­lip­pu 36 €
Elä­ke­läi­set 32 €
Lap­set 4-15v., opis­ke­li­jat ja varus­mie­het 28 €
Ryh­mät yli 30 hen­keä 30 € / kpl

Esi­tyk­sen arvioi­tu kes­to n. 2h 15 min

ESITYSAIKATAULU 2021

ti 15.6 klo 19 ennak­ko
ke 16.6 klo 19 ennak­ko
to 17.6 klo 19 ensi-ilta
la 19.6 klo 14
su 20.6 klo 14

ti 22.6 klo 14 ja 19
ke 23.6 klo 14 ja 19

la 3.7 klo 14
su 4.7 klo 14

ti 6.7 klo 19
ke 7.7 klo 14 ja 19
to 8.7 klo 14 ja 19
la 10.7 klo 14
su 11.7 klo 14

ti 13.7 klo 19
ke 14.7 klo 14 ja 19
to 15.7 klo 14
La 17.7 klo 14
Su 18.7 klo 14

ti 20.7 klo 19
ke 21.7 klo 14 ja 19
to 22.7 klo 14 ja 19
la 24.7 klo 14
su 25.7 klo 14

ti 27.7 klo 19
ke 28.7 klo 14 ja 19
to 29.7 klo 14
pe 30.7 klo 14
su 1.8 klo 14

ti 3.8 klo 19
ke 4.8 klo 19
to 5.8 klo 19
la 7.8 klo 14
su 8.8 klo 14

la 14.8 klo 14
su 15.8 klo 14

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ma-pe 12.00 -16.00 puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Vara­tut liput voi lunas­taa kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta Val­kea­kos­kel­ta tai mis­tä tahan­sa Tic­ket­mas­te­rin myyn­ti­pis­tees­tä varaus­nu­me­ron avul­la. Huo­mioit­te­han Tic­ket­mas­te­rin omat toi­mi­tus­ku­lut lunas­tet­taes­sa hei­dän myyntipisteistään.

Lipun­myyn­ti kesä­teat­te­rin por­til­la alkaa tun­tia ennen näytöstä.

 Val­kea­kos­ken Apian­nie­mes­sä sijait­se­van 850-paik­kai­sen kate­tun ammat­ti­ke­sä­teat­te­rin kehu­tut musiik­ki­näy­tel­mät ja tun­nel­mal­li­nen jär­vi­mai­se­ma ovat nos­ta­neet Val­kea­kos­ken yhdek­si teat­te­ri­mat­ko­jen kes­to­suo­si­kik­si. Vuo­sien var­rel­la esi­tyk­set ovat tuo­neet laval­le Suo­men estra­di­tai­teen kirk­kaim­pia täh­tiä ja anta­neet unoh­tu­mat­to­mia teat­te­ri­ko­ke­muk­sia jo noin 200 000 kat­so­jal­le. Teat­te­ri tar­jo­aa asiak­kail­le ilmai­sen käsioh­jel­man ja istui­na­lusen lai­nak­si. Ravin­to­la Pavil­jon­ki tar­jo­aa väliai­ka­tar­joi­lut A-oikeuksin.

Kesä­teat­te­rin osoi­te: Päs­sin­mäen­ka­tu 30, 37600 Valkeakoski

Kesä­teat­te­rin kotisivut: 

www.suomenkesateatteri.fi/valkeakosken-kesateatteri/