Valkeakoski, Suomen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

JUICE

Valkeakosken kesäteatteri 2024 Juice
Liput

40 € perus­lip­pu
36 € elä­ke­läi­set
30 € lap­set 4-15v., opis­ke­li­jat
32 € / kpl ryh­mät yli 20 hen­ki­löä (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta)
30 € työt­tö­mät (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toimistolta)

Ryh­mä­myyn­ti

ma - pe klo 12.00 - 14.00
Puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Ryh­mä­lip­pu­jen las­ku­tus- / pos­ti­tus­li­sä on 8€. Lin­ja-auton kul­jet­ta­ja ja ryh­män­joh­ta­ja saa­vat liput veloituksetta.

Juhani Juice Leskinen. Valtakunnan ajattelija, rakastettu muusikko ja legenda.

Juice Les­ki­nen jät­ti läh­te­mät­tö­män jäl­jen suo­ma­lai­seen rock­musiik­kiin ja suo­ma­lai­sen lyrii­kan historiaan.

Heik­ki Paa­vi­lai­sen käsi­kir­joit­ta­ma ja ohjaa­ma uusi suur­musi­kaa­li JUICE pal­jas­taa ennen­kuu­lu­ma­ton­ta mys­tiik­kaa legen­dan tai­teen takaa! Uusi musi­kaa­li Juice vie mei­dät hur­maa­val­le melo­di­sel­le mat­kal­le muis­toi­hin ja ihmi­syy­teen kau­niin jär­vi­mai­se­man ympä­röi­mä­nä Valkeakoskella.

Kesäl­lä 2024 Suo­men Kesä­teat­te­ri kun­nioit­taa tai­tei­li­ja Juicen muis­toa syven­ty­mäl­lä tämän legen­dan eloi­saan aja­tus­maa­il­maan.
Sukel­lam­me Juicen tapaan syvim­pään ja kau­neim­paan, eli kah­den ihmi­sen koh­taa­mi­seen. Juice oli nero­kas tai­tei­li­ja, jos­ta huo­kui läm­pö, ystä­väl­li­syys ja rakas­ta­mi­sen halu. Hän oli herk­kä ja ujo savo­lai­nen, mut­ta samaan aikaan itse­päi­nen sana­val­mis tai­tei­li­ja, joka ala­ti tark­kai­li ympä­röi­vää maa­il­maa. Unel­man ja todel­li­suu­den välis­sä on ris­ti­rii­ta, jon­ka Juice hie­nos­ti tuo lyrii­kois­saan esille.

Esi­tyk­ses­sä syven­ny­tään ensim­mäis­tä ker­taa tee­moi­hin, jot­ka ovat Juicen tai­teen perus­ta; lap­suu­den ja nuo­ruu­den kään­ne­koh­tiin. Les­ki­sen nerok­kaat sanoi­tuk­set vie­vät mei­dät koh­ti väis­tä­mä­tön­tä komiik­kaa, sven­gaa­vaa ryt­miä sekä herk­kää tun­nel­moin­tia syvis­sä ihmi­sen perusasioissa. 

Juicen unoh­tu­mat­to­mat bii­sit kos­ket­ta­vat ajat­to­mas­ti mon­taa suku­pol­vea. Musi­kaa­lin tai­ta­van livebän­din vah­vat rock­soun­dit takaa­vat meil­le mitä mene­vim­män kesäteatterielämyksen.

Val­kea­kos­ken Apian­nie­mes­sä sijait­se­van 850-paik­kai­sen kate­tun ammat­ti­ke­sä­teat­te­rin kehu­tut musiik­ki­näy­tel­mät ja tun­nel­mal­li­nen jär­vi­mai­se­ma ovat nos­ta­neet Val­kea­kos­ken yhdek­si teat­te­ri­mat­ko­jen kes­to­suo­si­kik­si. Vuon­na 2021 kat­so­mo sai myös uudis­te­tut sel­kä­no­jal­li­set istui­met. Vuo­sien var­rel­la esi­tyk­set ovat tuo­neet laval­le Suo­men estra­di­tai­teen kirk­kaim­pia täh­tiä ja anta­neet unoh­tu­mat­to­mia teat­te­ri­ko­ke­muk­sia jo noin 250 000 katsojalle.