fbpx

Valkeakoski, Suomen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

AIRA

Aira on kesän 2022 säke­nöi­vä suur­musi­kaa­li Val­kea­kos­ken Apianniemessä.

Jos oli­sin luo­mal­la luo­nut itsel­le­ni ima­gon, ei minua oli­si jul­ki­ses­ti ole­mas­sa­kaan. Satun vain ole­maan täl­lai­nen kuin olen.”

– Aira Samulin

Mitä löy­tyy­kään kaik­kien tun­te­man, nau­rua her­sy­vän, puna­tuk­kai­sen ja ilois­ta ener­gi­aa välit­tä­vän tans­si­tai­teen ura­nuur­ta­jan pin­nan alta? Aira Samu­li­nin elä­män­ta­ri­na sisäl­tää usko­ma­ton­ta nai­se­ner­gi­aa, elä­män­voi­maa, sin­nik­kyyt­tä sekä herkkyyttä.

Yli 90 vuo­den mit­tai­nen tari­na alkaa Raja-Kar­ja­lan sota-ajas­ta ja vie Hel­sin­gin tans­si­pii­rien kaut­ta koh­ti tätä päi­vää. Saam­me näh­dä kuin­ka Airan menes­tyk­se­käs ura viih­teen ja muo­din paris­sa on syn­ty­nyt 40- ja 50-luvun Suo­mes­sa. Musi­kaa­lis­sa käsi­tel­lään myös elä­män tra­ge­diois­ta sel­viä­mis­tä sekä Airan lop­pu­ma­ton­ta into­hi­moa tans­sia, luo­vuut­ta ja mie­len hyvin­voin­tia kohtaan.

Aira Samu­li­nin elä­mä on käsi­kir­joit­ta­jan unel­ma kaik­ki­ne vivah­tei­neen. Draa­maa, ener­gi­aa, kome­di­aa ja lii­ket­tä. Olen hyvin lii­kut­tu­nut saa­des­sa­ni tart­tua tähän aihee­seen.” – ker­too käsi­kir­joit­ta­ja ja ohjaa­ja Heik­ki Paavilainen

Musi­kaa­lin vauh­di­kas­ta menoa säes­tää liveor­kes­te­ri esit­täen Airan elä­män var­rel­ta poi­mit­tu­ja tär­kei­tä kap­pa­lei­ta eri vuo­si­kym­me­nil­tä, kuten esi­mer­kik­si Kar­ja­lan kun­nail­laSä kau­ne­hin ootSatur­day Night Fever sekä Madon­nan Like a Virgin.

ROO­LEIS­SA MM.
HELE­NA RÄNG­MAN | LAU­RI MIK­KO­LA | ILK­KA KOI­VU­LA

KOREO­GRA­FIA: JANI RASI­MUS
OHJAUS JA KÄSI­KIR­JOI­TUS: HEIK­KI PAAVILAINEN

 

LIPUT

Perus­lip­pu 36 €
Elä­ke­läi­set 32 €
Lap­set 4-15v., opis­ke­li­jat ja varus­mie­het 28 €
Ryh­mät yli 30 hen­keä 30 € / kpl

Esi­tyk­sen arvioi­tu kes­to n. 2h 15 min

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ma-pe 12.00 -16.00 puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Vara­tut liput voi lunas­taa kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta Val­kea­kos­kel­ta tai mis­tä tahan­sa Tic­ket­mas­te­rin myyn­ti­pis­tees­tä varaus­nu­me­ron avul­la. Huo­mioit­te­han Tic­ket­mas­te­rin omat toi­mi­tus­ku­lut lunas­tet­taes­sa hei­dän myyntipisteistään.

Lipun­myyn­ti kesä­teat­te­rin por­til­la alkaa tun­tia ennen näytöstä.

Val­kea­kos­ken Apian­nie­mes­sä sijait­se­van 850-paik­kai­sen kate­tun ammat­ti­ke­sä­teat­te­rin kehu­tut musiik­ki­näy­tel­mät ja tun­nel­mal­li­nen jär­vi­mai­se­ma ovat nos­ta­neet Val­kea­kos­ken yhdek­si teat­te­ri­mat­ko­jen kes­to­suo­si­kik­si. Vuo­sien var­rel­la esi­tyk­set ovat tuo­neet laval­le Suo­men estra­di­tai­teen kirk­kaim­pia täh­tiä ja anta­neet unoh­tu­mat­to­mia teat­te­ri­ko­ke­muk­sia jo noin 200 000 kat­so­jal­le. Teat­te­ri tar­jo­aa asiak­kail­le ilmai­sen käsioh­jel­man ja istui­na­lusen lai­nak­si. Ravin­to­la Pavil­jon­ki tar­jo­aa väliai­ka­tar­joi­lut A-oikeuksin.

Kesä­teat­te­rin osoi­te: Päs­sin­mäen­ka­tu 30, 37600 Valkeakoski

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.suomenkesateatteri.fi/valkeakosken-kesateatteri/