fbpx

Valkeakoski, Suomen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

DANNY - MUSIKAALI

Ohjaus ja käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Paa­vi­lai­nen

Kesäl­lä 2019 Suo­men Kesä­teat­te­ri esit­tää Val­kea­kos­kel­la musi­kaa­lin Ilk­ka “Dan­ny” Lips­a­sen elä­mäs­tä. Her­sy­vän huu­mo­rin värit­tä­mä elä­män­ta­ri­na vie kat­so­jan pit­kin Dan­nyn vauh­di­kas­ta ja tapah­tu­ma­ri­kas­ta elä­mää Poris­ta Hel­sin­kiin, koh­ti iskel­mä­tai­vaan suur­suo­sio­ta ja musiik­ki­neu­vok­sen ase­maa. Musi­kaa­lis­sa saa­daan ihail­la men­nei­den vuo­si­kym­me­nien näyt­tä­viä show­kier­tuei­ta ja unoh­tu­mat­to­mia radio­hit­te­jä, kuten Kau­anTah­don olla sul­le hel­läTuu­len­suo­jaanKesä­ka­tu ja Vähän ennen kyy­ne­lei­tä. Saam­me myös kur­kis­taa lau­la­jan yksi­tyi­se­lä­män kos­ket­ta­viin het­kiin kulis­sien taka­na, rak­kause­lä­män kään­ne­koh­tiin ja musiik­ki­bis­nek­sen kovaan maa­il­maan. Dan­ny on musi­kaa­li nuo­ren lau­la­jan kun­nian­hi­mos­ta, viih­de­maa­il­man raa­dol­li­suu­des­ta ja kyvys­tä rakas­taa.

Mies­pää­roo­leis­sa laval­la näh­dään karis­maat­ti­set näyt­te­li­jät Lau­ri Mik­ko­la ja Ilk­ka Koi­vu­la. Lau­la­ja Lau­ri Mik­ko­la on hur­man­nut upeal­la lau­lu­ää­nel­lään mm. suur­suo­sion saa­nees­sa Hel­sin­gin kau­pun­gin­teat­te­rin Kin­ky Boots -musi­kaa­lis­sa sekä tv:stä tutuis­sa ohjel­mis­sa kuten Voice of Fin­land ja Uuden Musii­kin Kil­pai­lu. Pit­kän uran laval­la teh­nyt karis­maat­ti­nen suo­sik­ki­näyt­te­li­jä Ilk­ka Koi­vu­la on näh­ty Dan­nyn roo­lis­sa myös aikai­sem­min (2005). Laval­la nais­pää­roo­leis­sa ihas­tut­ta­vat Susan­na Lai­neUsh­ma Kar­na­ni ja Eri­ka Vik­man. Muis­sa roo­leis­sa näh­dään muun muas­sa Har­ri Pent­ti­lä sekä tans­si­jat Ans­ku Berg­ström ja Jan­ne Talas­ma. Musi­kaa­lin tai­dok­kaan liveor­kes­te­rin kapel­li­mes­ta­ri­na toi­mii Ali Ahma­nie­mi. Orkes­te­ris­sa lisäk­si Samp­sa Rät­tä­ri, Tee­mu Bro­man ja Jimi Hau­ta­mä­ki.

Koreo­gra­fia: Ans­ku Berg­ström

Puvus­tus: Arja Sah­no

Lavas­tus: Jyr­ki Sep­pä

Mas­kee­raus Pir­jo Lai­hia­la

Val­kea­kos­ken Apian­nie­mes­sä sijait­se­van 850-paik­kai­sen kate­tun ammat­ti­ke­sä­teat­te­rin kehu­tut musiik­ki­näy­tel­mät ja tun­nel­mal­li­nen jär­vi­mai­se­ma ovat nos­ta­neet Val­kea­kos­ken yhdek­si teat­te­ri­mat­ko­jen kes­to­suo­si­kik­si. Vuo­sien var­rel­la esi­tyk­set ovat tuo­neet laval­le Suo­men estra­di­tai­teen kirk­kaim­pia täh­tiä ja anta­neet unoh­tu­mat­to­mia teat­te­ri­ko­ke­muk­sia jo noin 200 000 kat­so­jal­le. Teat­te­ri tar­jo­aa asiak­kail­le ilmai­sen käsioh­jel­man ja istui­na­lusen lai­nak­si. Ravin­to­la Pavil­jon­ki tar­jo­aa väliai­ka­tar­joi­lut A-oikeuk­sin.

Esi­tyk­sen kes­to noin 2 h 15 min.

Esi­tys­kausi: 

11.6.-10.8.2019

Liput: 

Yksit­täi­set liput suo­raan Tic­ket­mas­te­ris­ta:

https://www.ticketmaster.fi/artist/danny-musikaali-lippuja/1006596

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ma-pe klo.12-16 p. 0400 810 710 / ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Lip­pu­ja voi ostaa myös teat­te­rin por­til­ta. Lipun­myyn­ti ava­taan aina tun­ti ennen esi­tyk­sen alkua.

Kesä­teat­te­rin osoi­te: Päs­sin­mäen­ka­tu 30, 37600 Val­kea­kos­ki

Lisä­tie­to­ja: www.suomenkesateatteri.fi