Valkeakoski, Suomen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

IRWIN

Liput

39 € perus­lip­pu
35 € elä­ke­läi­set
29 € lap­set 4-15v., opiskelijat

Ryh­mä­li­put

30 € / kpl ryh­mät yli 30 hen­ki­löä (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta)
29 € työt­tö­mät (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toimistolta)

Ryh­mä­myyn­ti ja tiedustelut

ma - pe klo 12.00 - 16.00
Puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

IRWIN ON KESÄN 2023 NÄYTTÄVIN SUOMALAINEN MUSIIKIN AIKAMATKA!

Musi­kaa­li IRWIN antaa äänen Ant­ti Ham­mar­ber­gil­le, jon­ka syn­ty­mäs­tä tulee vuon­na 2023 kulu­neek­si 80 vuotta.

IRWIN on tari­na ihmi­syy­des­tä ja ajat­to­muu­des­ta. Seu­raam­me legen­daa­ri­sen Ham­mar­ber­gin elä­män­ta­ri­naa uudes­ta näkö­kul­mas­ta; hän oli rou­hea tai­tei­li­ja, mut­ta myös ystä­vä ja isä. Saam­me näh­dä Irwin-ima­gon taka­na myös her­kän nuo­ren
sävel­tä­jä­mie­hen, joka halusi tai­teel­laan ilmen­tää kan­san tun­tei­ta ajan virrassa.

IRWIN tuo tun­nel­mal­li­siin kesä­mai­se­miin 70-luvun visu­aa­li­suut­ta, kieh­to­via tosi­ta­ri­noi­ta suo­ma­lai­ses­ta musiik­ki­maa­il­mas­ta, tilan­ne­ko­miik­kaa sekä elämäniloa!

Laval­la tulem­me näke­mään valo­voi­mai­sia ammat­ti­näyt­te­li­jöi­tä, räis­ky­vää ret­ro­tun­nel­maa, upei­ta lau­lu­nu­me­roi­ta sekä kau­neim­pia sovi­tuk­sia kai­kil­le tutuis­ta suo­ma­lai­sis­ta hittikappaleista.

Esitykset 2023

ti 13.6 klo 19.00 ennak­ko
ke 14.6 klo 19.00 ennak­ko
to 15.6 klo 19.00 ensi-ilta
la 17.6 klo 14.00
su 18.6 klo 14.00
ti 20.6 klo 14.00 ja 19.00
ke 21.6 klo 14.00
la 1.7 klo 14.00
su 2.7 klo 14.00
ti 4.7 klo 14.00
ke 5.7 klo 14.00 ja 19.00
to 6.7 klo 14.00
la 8.7 klo 14.00
su 9.7 klo14.00
ti 11.7 klo 14.00
ke 12.7 klo 14.00 ja 19.00
to 13.7 klo 14.00
la 15.7 klo 14.00
su 16.7 klo 14.00
ti 18.7 klo 19.00
ke 19.7 klo 14.00 ja 19.00
to 20.7 klo 14.00 ja 19.00
la 22.7 klo 14.00
su 23.7 klo 14.00
ti 25.7 klo 19.00
ke 26.7 klo 14.00 ja 19.00
to 27.7 klo 14.00
la 29.7 klo 14.00
ti 1.8 klo 19.00
ke 2.8 klo 14.00 (lop­puun­va­rat­tu)
to 3.8 klo 19.00
la 5.8 klo 14.00
su 6.8 klo 14.00
ti 8.8 klo 19.00
ke 9.8 klo 19.00
to 10.8 klo 19.00
la 12.8 klo 14.00
su 13.8 klo 14.00

Val­kea­kos­ken Apian­nie­mes­sä sijait­se­van 850-paik­kai­sen kate­tun ammat­ti­ke­sä­teat­te­rin kehu­tut musiik­ki­näy­tel­mät ja tun­nel­mal­li­nen jär­vi­mai­se­ma ovat nos­ta­neet Val­kea­kos­ken yhdek­si teat­te­ri­mat­ko­jen kes­to­suo­si­kik­si. Vuon­na 2021 kat­so­mo sai myös uudis­te­tut sel­kä­no­jal­li­set istui­met. Vuo­sien var­rel­la esi­tyk­set ovat tuo­neet laval­le Suo­men estra­di­tai­teen kirk­kaim­pia täh­tiä ja anta­neet unoh­tu­mat­to­mia teat­te­ri­ko­ke­muk­sia jo noin 250 000 katsojalle.