Pirkanmaa, Lempäälän Nuorisoseuran Teatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Kesän 2023 tiedot julkaistaan pian!

Esityskausi 2022

RAKKAUTTA JA KAALINTAIMIA

LIPUT

Perus­lip­pu 20 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat 18 €
Lap­set alle 14 v., rin­ki­läi­set 10 €

Mak­su­vä­li­neet kätei­nen, pank­ki­kort­ti ja Smartum-setelit

Tie­dus­te­lut ja varauk­set tääl­tä tai puhe­li­mit­se 0400 749 986 (miel. klo 16 jälkeen)

Net­ti­va­rauk­set vii­meis­tään 2 h ennen kyseis­tä näy­tös­tä.
Liput ovat varat­tui­na näy­tök­sen alkuun asti pai­kan päällä.

Lah­ja­kort­te­ja on saatavilla!

Rak­kaut­ta ja kaa­lin­tai­mia on Anni Pol­van saman nimi­seen romaa­niin perus­tu­va vei­keä kesäi­nen tari­na. Kan­tae­si­tyk­sen Lem­pää­län Nuo­ri­so­seu­ran Teat­te­ril­le ovat dra­ma­ti­soi­neet Anne Kova­lai­nen ja Johan­na Pekola.

Näy­tel­män tapah­tu­mat sijoit­tu­vat kesäi­seen siir­to­la­puu­tar­haan. Sirk­ku on sär­ke­nyt sydä­men­sä ja Tip­su toi­min­nan nai­se­na tekee kaik­ken­sa saa­dak­seen ystä­vän­sä unoh­ta­maan petol­li­sen sul­ha­sen. Mök­ki siir­to­la­puu­tar­has­sa vai­kut­taa täy­del­li­sel­tä rat­kai­sul­ta. Luvas­sa on kom­mel­luk­sia, vää­rin­kä­si­tyk­siä, roman­tii­kan kipi­nöi­tä ja mus­ta­suk­kai­suut­ta kun ystä­vyk­set tutus­tu­vat siir­to­la­puu­tar­han tapoi­hin ja naapureihinsa.