Ikaalinen, Kesäteatteri Seleentakuset

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

ELÄMÄNI VALO

LISÄ­TIE­DOT JA LIPPUVARAUKSET:

puh. 050 313 2591 tai
inter­ne­tis­tä: www.seleentakuset.tarinoi.fi

ELÄ­MÄ­NI VALO on Mark­ku Hyvö­sen ryh­mäl­le kir­joit­ta­ma kantaesitys.

Näy­tel­mäs­sä lem­pi leis­kuu 30-vuo­den koke­muk­sel­la, kun paris­kun­ta suun­nit­te­lee toi­sil­taan salaa 30-vuo­tis­hää­päi­vä- yllä­tys­tä. Yllä­tyk­siä tuo­hon vii­kon­lop­puun mah­tuu­kin sit­ten useampia!

Rak­kaus ja pari­suh­teet koke­vat yllät­tä­viä kään­tei­tä ja tilan­tei­ta esi­tyk­sen ede­tes­sä. Tun­teet nouse­vat pin­taan ja tava­roi­ta jaetaan.

Hui­ja­ri pyö­rit­tää omaa lem­men­bis­nes­tään ja on saa­mai­sil­laan koh­teen­sa lan­kaan ja takaa­maan lai­no­jaan. Samaan häs­säk­kään ajau­tuu vie­lä via­ton Opo, joka on vil­pit­tö mäs­ti vain aja­mas­sa oppi­laan­sa etua.

Draa­maa ja dra­ma­tiik­kaa sisäl­tä­vä pari­tun­ti­nen vie kat­so­jan kau­as arjen har­mau­des­ta ja takaa useat mehe­vät nau­rut jota tämä aika juu­ri­kin tarvitsee.

Vaik­ka esi­tys sisäl­tää pal­jon huu­mo­ria ja koet­te­lee nau­ru­her­mo­ja on sii­nä Hyvö­sen teks­teil­le tyy­pil­li­ses­ti myös sanoma.

Ihmi­nen tar­vit­see tois­ta ihmis­tä ja kai­ken voit­taa rakkaus.