Ikaalinen, Kesäteatteri Seleentakuset

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

KYLLÄ AIKA TAVARAN KAUPITTELOO

Liput

Perus­lip­pu 22 €
Lap­set alle 15v. 10 €
Lap­set alle 10v. 0 €
Ryh­mät 20 € (vähin­tään 20 henk.)

Väliai­ka­kah­vit sisäl­tyy lipun hintaan.

LISÄTIEDOT JA LIPPUVARAUKSET

Puh. 050 313 2591 tai verk­ko­si­vu­jem­me kautta!

UUDIS­TET­TU KATET­TU KATSOMO

Katet­tu­ja kat­so­mo­paik­ko­ja on 250, istui­mi­na tuo­lit jois­sa on istuin­tyy­nyt, lisäk­si 50 kat­ta­ma­ton­ta katsomopaikkaa.

Kat­so­moon pyö­rä­tuo­leil­le estee­tön kulku.

Kesäl­lä 2023 tava­taan taas Hem­pan ja Hel­lun baa­rin väkeä, aika ja kul­ki­jat ovat ohit­ta­neet baa­rin ja vaik­ka ohi­me­ne­vä tie­kin sai uut­ta murs­ket­ta pin­taan­sa niin asiak­kaat ovat vähen­ty­neet eoi­kä Hem­pan kor­jaa­mol­la­kaan rii­tä huol­let­ta­via kor­mu­rei­ta. Näh­kääs Juk­kis muut­ti Viroon ja aloit­ti siel­lä uuden yri­tyk­sen ja Ranen Sisu sanoi sopi­muk­sen irti ja odot­taa moot­to­ri­re­mont­tia taka­pi­hal­la. Ainut jat­ku­vas­ti kor­jaa­mis­ta vaa­ti­va kone on Muk­ka­lan vaa­rin mopedi!

Täs­tä tilan­tees­ta sui­vaan­tu­nee­na Hel­lu ilmoit­tau­tui yrit­tä­jä­kurs­sil­le ja muut­ti sen takia toi­sel­le puo­lel­le Suo­mea. Aja­tuk­se­na on kek­siä täl­le baa­ril­le ja kor­jaa­mol­le kor­vaa­vaa toi­min­taa ja nyt Hel­lu soit­taa Hem­pal­le kek­si­neen­sä uut­ta toi­min­taa kiin­teis­töl­le: tilal­le tulee ikäih­mis­ten pal­ve­lu­ta­lo! Hemp­pa­han ei tätä hevil­lä nie­le että kor­jaa­mos­ta teh­täi­siin asuk­kai­den huo­nei­ta ja askar­te­lu­pa­ja!! Mut­ta Hem­pan on pak­ko myön­tyä suun­ni­tel­maan vaik­ka­kin hänen mie­les­tään Sotes­ta tulee nyt seka­sot­ku, sil­lä kor­jaa­mos­taan hän aikoo pitää kyn­sin ham­pain kiinni.

Muut kylä­läi­set innos­tu­vat asia­ta ja alka­vat suun­ni­tel­la niin työn­te­ki­jöi­den kuin asuk­kai­den­kin rek­ry­toin­tia ja sii­nä kar­toi­te­taan itse­kun­kin suku, kuka voi­si tul­la töi­hin ja kuka asu­maan taloon.

Täl­lä tyy­lil­lä saa­daan­kin mel­ko seka­lai­nen seu­ra­kun­ta kool­le ja kom­mel­luk­sil­ta­kaan ei voi­da välttyä!

Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan Soten seu­rauk­sis­ta Fäl­ly­teat­te­rin tapaan.

Eli hymyil­lään kun taas tavataan!!