fbpx

Nokia, Nokian kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

VUOKSEN LAULU

Roman­tiik­kaa, musiik­kia, lau­lua, kyy­ne­lei­tä ja myös suur­ta onnea näyt­tä­mön täy­del­tä!
Askan­mäen Kau­nis Kai­ja on van­ha 1800-luvul­ta peräi­sin ole­va kan­san­ta­ri­na nuo­res­ta nai­ses­ta, joka pää­tyi kar­ja­lais­ten lauk­ku­kaup­piai­den ryös­tä­mä­nä rajan taak­se. Juha­ni Aho on saa­nut tari­nas­ta aiheen bal­la­di­ro­maa­niin­sa Juha.

Vuok­sen Lau­lu on tähän romaa­niin perus­tu­va rak­kaus­ta­ri­na, joka näy­tel­lään Itäi­ses­sä Suo­mes­sa, kah­den maa­il­man rajal­la, met­sien, vaa­ro­jen ja pit­kien vesi­reit­tien var­rel­la. Se ker­too van­he­ne­van kor­ven­rai­vaa­jan, hänen nuo­ren vai­mon­sa ja rajan takaa tule­van kaup­pa­mie­hen tari­nan.

Heli Pit­kä­nen on dra­ma­ti­soi­nut ja ohjan­nut näy­tel­män Nokian Kesä­teat­te­ril­le lisä­ten sii­hen lau­lun ja tans­sin maa­il­man.
Alek­si Lauk­ko­sen (Kul­tai­sen Har­mo­ni­kan voit­ta­ja 2016) sävel­tä­mä venä­läi­nen ja suo­ma­lai­nen musiik­ki ja lau­lu täyt­tä­vät näyt­tä­möm­me kesäl­lä 2019.
Rami Mäke­lä ( ”Kul­ku­rin vals­sin ” Arnold ) näh­dään Vie­nan-Kar­ja­lan kuu­lui­sim­man kaup­pa­mie­hen, She­mei­kan roo­lis­sa.
Juhan roo­lis­sa on Jar­no Huuh­ta­nen ja hänen nuor­ta vai­mo­aan näyt­te­lee Roo­sa Leh­ti­nen. Muka­na lisäk­si pari­kym­men­tä muu­ta roo­li­hen­ki­löä, lau­la­jia ja tans­si­joi­ta.

Esi­ty­sa­jat ja liput:

Esi­tyk­set ajal­la 26.6. - 10.8.2019

LIPUT: 24 € / 21 € / 12 €
Ryh­mät: (alk. 20 henk.) lipun hin­ta 21 e / hlö väliai­ka­kah­vit 5 e / hlö

Yhteys­tie­dot ja lip­pu­va­rauk­set:

Lip­pu­va­rauk­set tääl­tä!

Teat­te­rin toi­mis­to avoin­na ark. klo 11-17, Kyl­mä­no­jan­ka­tu 3

050 346 8464 / 050 347 5102

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: