Kyyjärvi, HET-teatteri

Ohjelmisto 2019:

PARASTA ENNEN!

Nau­ru­her­mo­ja koe­tel­laan taas kun­nol­la!
Näy­tel­mä torai­le­vas­ta työyh­tei­sös­tä, mut­ta kun yhtei­nen vas­tus­ta­ja löy­tyy ja työ­pai­kat uha­taan vie­dä kau­ko­mail­le on aika yhdis­tää voi­mat ja käy­dä bar­ri­kaa­deil­le.
Näy­tel­mä ker­too tämän päi­vän Suo­mes­ta, jos­sa päi­vän sano­ja ovat kus­tan­nus­te­hok­kuus ja kil­pai­lut­ta­mi­nen. Tär­kein­tä on mitä jää vii­van alle, euron kuvat siin­tää sil­mis­sä, sil­lä­kin uhal­la että edes mini­mi­ta­soa ei vält­tä­mät­tä saa­vu­te­ta.
Täs­tä lie­nee ajan­koh­tai­sia koke­muk­sia van­hus­ten­huol­los­ta. Näy­tel­mäs­sä sama ongel­ma on vie­ty pie­neen fir­maan joka on kylän suu­rin työl­lis­tä­jä. Kun vaih­toeh­dot on lap­pu luu­kul­le ja kor­tis­toon tai nos­taa pää pol­vis­ta ja tais­tel­la työ­paik­ko­jen puo­les­ta.
Kome­dian kei­noin tar­tu­taan monen­lai­siin ongel­miin, ja lopus­sa on kaik­ki hyvin.

Teki­jät:

Käsi­kir­joi­tus Mark­ku Hyvö­nen ja ohjaus Veli-Pek­ka Hal­mi­la.

Esi­ty­sa­jat:

Kan­tae­si­tys HET-teat­te­ril­la Kyy­jär­vel­lä. Ensi-ilta la 13.7 klo 19 , esi­tyk­sis­tä on jo myy­ty näy­tök­set 14.7, 7.8, 9.8 ja 11.8.

Yhteys­tie­dot:
VARAUK­SET JA TIE­DUS­TE­LUT:
0400 564 954
Heik­ki Luo­man Aree­na, Nur­mi­joen­tie, Kyy­jär­vi
Ruo­kai­lu ryh­mil­le tilauk­ses­ta 18 € / hlö.
Väliai­ka­kah­vit 4 €/ hlö.
Erä­kar­ta­nol­la myös yöpy­mis-/sau­no­mis­mah­dol­li­suus
suvi.kantonen@gmail.com

Kesä­teat­te­rin koti­si­vu:
http://het-teatteri.net/