fbpx

Pälkäne, Sappeen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

TANGO D’AMORE

Tan­go D’a­mo­re on Eino Grö­nin elä­mäs­tä ker­to­va musi­kaa­li jota esi­te­tään Pal­kä­neen Sap­pees­sa kesäl­lä 2022.

Sap­peen kesä­teat­te­ris­sa näh­dään kesäl­lä 2021 iskel­mä­tai­vaan suur­suo­si­kin ja tan­go­tul­kit­si­jan Eino Grö­nin väri­käs elä­mä Heik­ki Paa­vi­lai­sen ohjaa­ma­na ja ammat­ti­tai­tei­li­joi­den esit­tä­mä­nä. Myös itse mae­stro Eino Grön näh­dään näyt­tä­möl­lä koko kesän ajan.

Tan­go D’amore on elä­män­ma­kui­nen ja läm­min­hen­ki­nen rak­kaus­ta­ri­na kau­niin lau­lu­ää­nen omaa­vas­ta repo­saa­re­lai­ses­ta pai­ni­ja­po­jas­ta, jon­ka koh­ta­lok­si tuli­kin olla osa suo­ma­lais­ta iskel­mä­musii­kin his­to­ri­aa. Musi­kaa­lis­sa näem­me muun muas­sa Eino Grö­nin legen­daa­ri­sen uran ensi­het­ket, sekä mikä mer­ki­tys on ollut Toi­vo Kär­jel­lä ja Jun­nu Vai­niol­la Einon elä­mäs­sä. Argen­tii­na­lai­nen tan­go ja vuo­det Flo­ri­dan aurin­gos­sa ovat anta­neet kaik­kien tun­te­mal­le lau­la­jal­le mie­len­kiin­tois­ta elä­män­ko­ke­mus­ta. Tan­go D’amore tutus­tut­taa mei­dät Eino Grö­nin yksi­tyi­se­lä­mään unoh­tu­mat­to­mien lau­lu­jen taka­na, jois­ta saam­me kuul­la muun muas­sa Sä kuu­lut päi­vään jokai­seen, Vii­mei­ses­tä illas­ta sekä Sei­nil­lä on kor­vat.

Musi­kaa­lis­sa lau­la­jan elä­mää seu­ra­taan nai­sen näkö­kul­mas­ta, kun ker­to­ja­na toi­mii Einon Mar­jat­ta-vai­mo, jota esit­tää näyt­te­li­jä Hei­di Kir­ves.

ROO­LEIS­SA MM.
EINO GRÖN | HEI­DI KIR­VES | JONI LEPO­NIE­MI | JYRI OJAN­SI­VU
Ohjaus ja käsi­kir­joi­tus: Heik­ki Paavilainen

LIPUT

Perus­lip­pu 36 €
Elä­ke­läi­set 32 €
Lap­set 4-15v., opis­ke­li­jat ja varus­mie­het 28 €
Ryh­mät yli 30 hen­keä 29 € / kpl

Esi­tyk­sen arvioi­tu kes­to n. 2h 15 min

Ryh­mä­myyn­ti ja tie­dus­te­lut: ma-pe 12.00 -16.00 puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Vara­tut liput voi lunas­taa kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta Val­kea­kos­kel­ta tai mis­tä tahan­sa Tic­ket­mas­te­rin myyn­ti­pis­tees­tä varaus­nu­me­ron avul­la. Huo­mioit­te­han Tic­ket­mas­te­rin omat toi­mi­tus­ku­lut lunas­tet­taes­sa hei­dän myyn­ti­pis­teis­tään.
Lipun­myyn­ti Sap­peen Kesä­teat­te­rin por­til­la alkaa tun­tia ennen näytöstä.

Kesä­teat­te­rin osoi­te: Sap­peen­vuo­ren­tie 200, Sal­men­ta­ka (Päl­kä­ne)

Lisä­tie­toa ja ajo-ohjeet: www.suomenkesateatteri.fi

Sap­peen Kesä­teat­te­ri sijait­see Päl­kä­neel­lä Sap­peen Mat­kai­lu­kes­kuk­sen kupees­sa uljai­den rin­ne­mai­se­mien sylei­lys­sä. 530- paik­kai­nen kesä­teat­te­ri on katet­tu niin kat­so­mon kuin lavan osal­ta, ja majoi­tus-ja ravin­to­la­pal­ve­lut ovat kävi­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä koko kesän ajan.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.suomenkesateatteri.fi/sappeenkesateatteri/