Pälkäne, Sappeen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Rekkamies - musikaali

Sappeen kesäteatteri 2024
Liput

40 € perus­lip­pu
36 € elä­ke­läi­set
30 € lap­set 4-15v., opis­ke­li­jat
32 € / kpl ryh­mät yli 20 hen­ki­löä (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toi­mis­tol­ta)
30 € työt­tö­mät (varauk­set vain kesä­teat­te­rin toimistolta)

Ryh­mä­myyn­ti

ma - pe klo 12.00 - 14.00
Puh. 0400 804 117
ryhmat@suomenkesateatteri.fi

Ryh­mä­lip­pu­jen las­ku­tus- / pos­ti­tus­li­sä on 8€. Lin­ja-auton kul­jet­ta­ja ja ryh­män­joh­ta­ja saa­vat liput veloituksetta.

”Hei huomenta Suomi hyvin pyyhkii sun poikas valvoi taas ja ahkeroi herrat Helsingissä laman alla nyyhkii minä tein sen minkä aikamies vain voi”

Mat­ti Eskon­nie­mi lau­loi ensi­kei­kal­laan selin ylei­söön. Ylei­sön jou­kos­sa oli hänen tule­va vai­mon­sa Pir­jo, jon­ka kan­nus­ta­ma­na Mat­ti teki 70-luvun alus­sa roh­kean pää­tök­sen jät­tää työn­sä kir­ja­pai­nos­sa. Ei ollut itses­tään sel­vää, että ujos­ta nuo­res­ta tuli koko kan­san tun­te­ma Mat­ti Esko.

Kesäl­lä 2024 Sap­peen kesä­teat­te­rin laval­la näh­dään veto­voi­mai­nen
yllä­tys­kään­ne, kun Suo­men Kesä­teat­te­ri esit­tää lau­la­ja Mat­ti Eskon
elä­mäs­tä ker­to­van musi­kaa­lin Rek­ka­mies. Tämän Heik­ki Paa­vi­lai­sen käsi­kir­joit­ta­man ja ohjaa­man teok­sen eri­koi­suus pii­lee sii­nä, että pää­osaa täh­dit­tää karis­maat­ti­sel­la äänel­lään itse tai­tei­li­ja Mat­ti Esko.

Musi­kaa­lis­sa syven­ny­tään empaat­ti­se­na tun­ne­tun tai­tei­li­jan rakas­tet­tuun iskel­mä­tuo­tan­toon, jon­ka tun­ne­tuim­pia hit­te­jä ovat muun muas­sa Huo­men­ta Suo­mi ja Rek­ka­mies.
Esi­tys on suku­pol­vi­ta­ri­na men­nees­tä Suo­mes­ta ja tämän päi­vän maa­il­mas­ta murroksineen.

Musi­kaa­li kul­jet­taa kat­so­jan muka­naan
elä­män­ma­kui­sel­le seik­kai­lul­le tien pääl­le koh­ti her­sy­vän hyvää huu­mo­ria, lava­tans­sin hur­mio­ta count­ry­tans­sei­neen sekä todel­li­sia tari­noi­ta viih­teen maa­il­mas­ta niin Toi­vo Kär­jes­tä kuin Jun­nu Vai­nios­ta­kin.

Sap­peen Kesä­teat­te­ri sijait­see Päl­kä­neel­lä Sap­peen Mat­kai­lu­kes­kuk­sen kupees­sa uljai­den rin­ne­mai­se­mien sylei­lys­sä. 530- paik­kai­nen kesä­teat­te­ri on katet­tu niin kat­so­mon kuin lavan osal­ta, ja majoi­tus-ja ravin­to­la­pal­ve­lut ovat kävi­jöi­den käy­tet­tä­vis­sä koko kesän ajan.