Nousiainen, Nutturlan Makasiiniteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Esityskausi 2022

PUMPPUASEMA

LIPUT

Liput 20 €
Opis­ke­li­ja, elä­ke­läi­nen, työ­tön 18 €

Ryh­mä­li­put 15 € (yli 10 hlö)

YHTEYS­TIE­DOT:

Kär­rys­ten­tie 452 (kesäl­lä)
Työ­väen­ta­lon­tie 4 (mui­na aikoina)

21270 Nousiai­nen

puh. 0400 742 914
info@makasiiniteatteri.fi

Kesäl­lä 2022 näh­dään Nut­tur­lan Maka­sii­ni­teat­te­ris­sa Mari­ta Kärk­käi­sen kir­joit­ta­ma ja Lau­ra Hur­meen ohjaa­ma kome­dia Pumppuasema.

Vuo­rel­la sijait­se­van pump­pua­se­man rau­ha rik­kou­tuu, kun pump­pua­se­ma­ko­mis­sion lähet­tä­mä pik­ku­mai­nen tar­kas­ta­ja tulee yllä­tys­käyn­nil­le. Kun vie­lä pos­tin­ja­ka­ja, kau­pun­gin pump­pu­toi­mis­ton pääl­lik­kö, naa­pu­ris­sa asu­va toh­to­ri ja lähis­töl­lä ret­kei­le­vä per­he jää­vät eri syis­tä ase­mal­le, työl­leen omis­tau­tu­neen pump­pua­se­man­hoi­ta­jan elä­mä on sekai­sin ja viran­hoi­to­kin estyy pelot­ta­vin seu­rauk­sin. Ala­ti ylty­vä rank­ka­sa­de taus­ta­naan pump­pua­se­man­hoi­ta­ja yrit­tää teh­dä mitä teh­tä­vis­sä on. Samaan aikaan tar­kas­ta­ja tut­kii kadon­neen talou­den­hoi­ta­jan koh­ta­loa, pääl­lik­kö pel­kää salai­suu­ten­sa pal­jas­tu­van, toh­to­ri osoit­tau­tuu suju­vak­si valeh­te­li­jak­si, pos­tin­ja­ka­jan miel­tä polt­taa tär­keä kir­je, jota hän ei vie­lä­kään ole luo­vut­ta­nut pump­pua­se­man­hoi­ta­jal­le, ja ret­ki­po­ru­kas­ta löy­tyy sekä apua että yllä­tyk­siä. Tapah­tu­mien päät­teek­si pump­pua­se­man­hoi­ta­ja oival­taa elä­män tarkoituksen.