Turku, Samppalinnan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

BONNIECLYDE

Samppalinnan kesäteatteri 2024

Esi­tyk­sen kes­to avoin, arviol­ta 2,5 h sisäl­täen 20 min väliajan.

Ikä­suo­si­tus: yli 14-vuotiaille

Esi­tys sisäl­tää mm. asei­ta (kopioi­ta ja deak­ti­voi­tu­ja), ampu­mis­ta (äänie­fek­te­jä) sekä rikol­li­suu­den ja väki­val­lan kuvausta.

Samppalinnan Kesäteatterin esitys kesällä 2024 on rikollisen röyhkeä menestysmusikaali

Jäl­leen Suo­men-kan­tae­si­tys menes­tys­musi­kaa­lis­ta Samp­pa­lin­nan Kesäteatterissa!

Suu­ren laman kes­kel­lä kan­sa kai­paa san­ka­rei­ta – ja kak­si vaa­ti­mat­to­mis­ta olois­ta läh­töi­sin ole­vaa nuor­ta jano­aa parem­paa elä­mää. Bon­nie Par­ker ja Cly­de Bar­row van­no­vat tahoil­laan, että vie­lä jonain päi­vä­nä heis­tä tulee jotain. Kun hei­dän tien­sä ris­teä­vät, syn­tyy pari­val­jak­ko Bon­nie & Cly­de – into­hi­moi­set rakas­ta­vai­set ja häi­käi­le­mät­tö­myy­des­sään yksi maa­il­man­his­to­rian kuu­lui­sim­mis­ta rikol­lis­pa­reis­ta. Heis­tä tulee köy­hän kan­san super­san­ka­rei­ta, esi­ku­via ja tark­kaan seu­rat­tu­ja jul­ki­suu­den hen­ki­löi­tä, joi­den elä­mä päät­tyy lopul­ta 16 sekun­nis­sa ammut­tuun 330 laukaukseen.

Bon­nien ja Cly­den tari­na on kieh­to­nut läpi vuo­si­kym­men­ten, mis­tä kie­li­vät lukui­sat elo­ku­va-, näyt­tä­mö- ja kir­ja­so­vi­tuk­set. Mikä näi­den rikol­lis­ten tari­nas­sa kiin­nos­taa? Tähän etsii vas­taus­ta myös ensi kesä­nä Samp­pa­lin­nas­sa näh­tä­vä musi­kaa­li, joka muut­taa koko Samp­pa­lin­nan­mäen 1930-luvun Yhdys­val­loik­si! Kuten tosie­lä­män Bon­nien ja Cly­den tari­na, myös heis­tä ker­to­va musi­kaa­li on roh­kea, röyh­keä ja kai­kes­sa vaa­ral­li­suu­des­saan viet­te­le­vä. Tämä musi­kaa­li iskee suo­raan mei­dän aikam­me julk­kis­kult­tuu­rin alku­läh­teil­le ja pin­nal­la ole­van true cri­me -aal­lon ytimeen.

Blue­sin, gos­pe­lin ja kant­rin säve­lin soi­vaa musi­kaa­lia säes­tää Samp­pa­lin­nas­ta tut­tuun tapaan huip­pu­muusi­kois­ta koos­tu­va livebändi.

Samp­pa­lin­nan kesä­teat­te­ri tar­jo­aa myös kesäl­lä 2024 Suo­men suu­rin­ta ammat­ti­lais­voi­min teh­tyä kesäteatteria.

Ter­ve­tu­loa vaikuttumaan!