Turku, Samppalinnan Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

9 TO 5 – HOMMAT HOITUU!

Liput

Perus­li­put 59€ / 45€ / 35€ euroa

Esi­tyk­sen kes­to avoin, arviol­ta 2,5 h sisäl­täen 20 min väliajan.

Ikä­suo­si­tus: yli 10-vuo­tiail­le
Esi­tys sisäl­tää mm. epä­asial­li­sen käy­tök­sen, häi­rin­nän ja huu­mei­den­käy­tön kuvausta.

Suomen-kantaesitys Dolly Partonin Broadway-suosikista!

Hil­li­tön ja vauh­di­kas 80-luvun alkuun sijoit­tu­va musi­kaa­li 9 to 5 – hom­mat hoi­tuu! ker­too tari­nan kol­men eri­lai­sen nai­sen yllät­tä­väs­tä ystä­vyy­des­tä ja sii­tä, miten lopul­ta kaik­ki on heil­le mah­dol­lis­ta – jopa kon­ser­va­tii­vi­ses­sa, mies­ten hal­lit­se­mas­sa bis­nes­maa­il­mas­sa! Tämä musi­kaa­li näyt­tää miten hom­mat hoi­tuu, kun nai­set otta­vat ohjat käsiin­sä – huu­mo­ria, vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilan­tei­ta unohtamatta.

Menes­ty­se­lo­ku­vaan perus­tu­van musi­kaa­li­ko­me­dian täh­ti­nä lois­ta­vat musi­kaa­li­de­byyt­tin­sä teke­vä kome­dian moniot­te­li­ja, monis­sa lie­mis­sä kei­tet­ty hur­maa­va mul­ti­ta­lent­ti Nii­na Lah­ti­nen (mm. Ylen tv-sar­jat Sis­kon­pe­ti ja Rak­kaat lap­set), Tam­pe­reen Työ­väen Teat­te­rin ja Hel­sin­gin Kau­pun­gin­teat­te­rin isois­ta musi­kaa­li­roo­leis­taan tut­tu, val­loit­ta­va Pih­la Poh­jo­lai­nen sekä lukui­sis­ta musi­kaa­li- ja ääni­roo­leis­taan tut­tu, karis­maat­ti­nen tai­tu­ri Hel­jä Heikkinen! 

Vuon­na 2009 Broadwayl­la ensi-iltan­sa saa­nut musi­kaa­li näh­dään nyt Suo­mes­sa ensim­mäis­tä ker­taa – ja tie­tys­ti kan­tae­si­tyk­sis­tään tun­ne­tus­sa Samp­pa­lin­nas­sa! Musi­kaa­lin ohjaa teat­te­rin uusi tai­teel­li­nen joh­ta­ja Juk­ka Nylund.

Legen­daa­ri­sen ame­rik­ka­lai­sen kant­ri­täh­den, Dol­ly Par­to­nin sävel­tä­mä musi­kaa­li perus­tuu saman­ni­mi­seen vuon­na 1980 ilmes­ty­nee­seen menes­ty­se­lo­ku­vaan, jota täh­dit­ti­vät Par­to­nin itsen­sä lisäk­si mm. Jane Fon­da ja Lily Tom­lin. Elo­ku­va oli oma­na aika­naan ilmiö, eikä sen sisäl­tö ole vuo­sien saa­tos­sa van­hen­tu­nut – tai ei aina­kaan tarpeeksi.

Samp­pa­lin­nan kesä­teat­te­ri tar­jo­aa kesäl­lä 2023 Suo­men suu­rin­ta ammat­ti­lais­voi­min teh­tyä kesä­teat­te­ria, ja kaik­kea tätä säes­tää tut­tuun tapaan upea liveor­kes­te­ri. Ter­ve­tu­loa teke­mään aika­mat­ka iha­nan kama­lal­le 80-luvulle!