Loimaa, Kertunmäen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

PULLO CAVAA JA AURINKOA 

Liput

Nettilippu.fi: Aikui­set 20 € / Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, lap­set 18 €
Ryh­mät: Yli 30 hen­gen ryh­mät 17 €/hlö

Por­til­ta: Aikui­set 22 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, lap­set 20 €

Ryh­mät: Yli 30 hen­gen ryh­mät 18 €/hlö (ryh­män­joh­ta­ja ilmaiseksi)

Lippuvaraukset ja tiedustelut 
PULLO CAVAA JA AURINKOA HUUMAA PÄÄN KERTUNMÄEN KESÄSSÄ

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa siir­ry­tään tänä kesä­nä val­loit­ta­vien tai­tei­li­jays­tä­vys­ten mat­kas­sa Por­tu­ga­lin polt­ta­van aurin­gon alle, tur­koo­sin meren ääreen Hele­na Ant­to­sen kir­joit­ta­man kome­dian Pul­lo cavaa ja aurin­koa sii­vin. Esi­tyk­sen ohjaa Sari Äikää-Torkkeli.

Inkan, Von­nen, Ani­tan ja Tuu­lian ystä­vyy­teen kuu­lu­vat tai­tei­lun lisäk­si mat­kai­lu eri­lai­siin tai­det­ta tul­vi­viin koh­tei­siin. Täl­lä ker­taa Inka on bon­gan­nut ret­ken mää­rän­pääk­si ihas­tut­ta­van por­tu­ga­li­lai­sen keramiikkakylän.

Per­soo­nal­li­sen poru­kan kokoon­nut­tua yhteen skoo­la­taan ystä­vyy­del­le ja aurin­gol­le. Eikä aikaa­kaan, kun maja­paik­ka alkaa tun­tua täy­del­li­sel­tä unel­mien tai­tei­li­ja­ko­dil­ta, jos­sa viet­tää elä­ke­päi­viä ja van­he­ta yhdes­sä teh­den juu­ri sitä, mitä itse haluaa.

Kuin­ka val­loit­ta­van nais­ne­li­kon peli­sään­tö­jen, sääs­tö­jen ja per­he­suh­tei­den käy, kun ale­taan pun­ta­roi­da sitä, voi­ko haa­vees­ta tul­la totta?

Pul­lo cavaa ja aurin­koa on läm­min­hen­ki­nen ja oival­ta­va kome­dia ystä­vyy­des­tä, van­he­ne­mi­ses­ta ja unel­mis­ta. Se on tari­na ele­tys­tä elä­mäs­tä, joka tekee meis­tä sen, mitä me olem­me. Ja tie­ten­kin Por­tu­ga­lin aurin­gos­ta, joka huu­maa pään.

KÄSI­KIR­JOI­TUS: Hele­na Ant­to­nen
OHJAUS: Sari Äikää-Tork­ke­li
PUVUS­TUS: Eli­na Kes­ki­ta­lo
LAVAS­TUS: Jani Hägg
ROO­LEIS­SA: Han­na Haa­pa­la, Sari Holm­qvist, Joni Kalas­nie­mi, Lea Karo­lius, Lee­na Mah­la­mä­ki, Mark­ku Pel­to­la ja Tar­ja Ran­ta­nen
ESI­TY­SOI­KEU­DET: Sunklo

Kertumäen Kesäteatteri

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa on uuden­ai­kai­nen ja muka­va katet­tu kat­so­mo (318 paik­kaa).
Kat­so­mos­sa on sel­kä­no­jal­li­set tuolit.

Lip­pu­kas­sal­la myy­tä­vät liput ovat yleen­sä 2 € kal­liim­mat kuin net­ti­li­pus­ta ostet­taes­sa. Lipun­myyn­ti lip­pu­kas­sal­la alkaa noin tun­ti ennen näy­tök­sen alkua. Suo­sit­te­lem­me pank­ki­kor­tin käyt­töä. Voit mak­saa lip­pusi myös Smar­tum, Tyky+, Eden­red ja ePas­si kulttuurieduilla

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa on mak­su­ton laa­ja pysä­köin­tia­lue. Esi­tyk­siin saa­vut­taes­sa lii­ken­tee­noh­jaa­jat opas­ta­vat pysä­köin­nis­sä. Lipun­myyn­nin lähei­syy­des­sä on INVA-paik­ko­ja.
Kah­vio on avoin­na ennen esi­tyk­sen alkua ja välia­jal­la. Suo­sim­me pankkikorttimaksua.

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­rin kat­so­mos­sa on rajoi­tet­tu mää­rä inva­paik­ko­ja. Liput ovat myyn­nis­sä Nettilippu.fi-palvelussa kysei­sen esi­tyk­sen koh­dal­la. Pyö­rä­tuo­li­kat­so­mo tulee näky­viin Kat­so­mo-valik­koa klik­kaa­mal­la. Voit myös tie­dus­tel­la lip­pu­ja liput@loimaanteatteri.fi.