fbpx

Loimaa, Kertunmäen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

METSOLAT

Urjanlinna

Met­so­lat – Urjan­lin­na juh­lis­taa Ker­tun­mäen kesä­teat­te­rin 40-vuo­tis­ta tai­val­ta koti­mai­sen draa­man näyttämönä 

Kesäl­lä 2020 Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa, Loi­maal­la, vie­te­tään 40-vuo­tis­juh­laa koti­mai­sen draa­man mer­keis­sä. Nos­tal­gia val­taa Ker­tun­mäen, sil­lä juh­lae­si­tyk­sek­si on valit­tu 90-luvun koti­mai­sen tele­vi­sio­tuo­tan­non ehdo­ton suo­sik­ki­sar­ja Met­so­lat, jon­ka jokai­sel­la jak­sol­la oli yli mil­joo­na katsojaa. 

Carl Mes­ter­to­nin ja Curt Ulfs­ted­tin alku­pe­räis­kä­si­kir­joi­tuk­seen perus­tu­va Met­so­lat - Urjan­lin­na saa ensiil­tan­sa pe 26.6.2020. Teks­tin on dra­ma­ti­soi­nut näy­tel­mäk­si tv-sar­jaa­kin aikoi­naan käsi­kir­joit­ta­nut ja sii­nä näy­tel­lyt Mii­sa Lindén, jon­ka omat juu­ret ovat Loi­maal­la. Esi­tyk­sen ohjaa Sari Äikää-Torkkeli. 

Met­so­lat – Urjan­lin­na ker­too Met­so­loi­den pien­vil­je­li­jä­per­heen elä­mäs­tä kuvit­teel­li­ses­sa Hoi­kan kun­nas­sa. Kat­so­jien rakas­ta­man 1980-luvun lopul­le sijoit­tu­van tari­nan aiheet kos­ket­ta­vat edel­leen nyky­päi­vän Suo­mes­sa. Toi­meen­tu­lon tur­vaa­mi­nen, sin­ni­käs yrit­te­liäi­syys, oman elä­män mer­ki­tyk­sen löy­tä­mi­nen ja kipei­den­kin rat­kai­su­jen teke­mi­nen ovat aske­lei­ta koh­ti tasa­pai­nois­ta ja onnel­lis­ta arkea. Erk­ki Met­so­lan tais­te­lu unel­man­sa toteut­ta­mi­sek­si on inhi­mil­li­nen ja kos­ket­ta­va ker­to­mus iloi­neen ja surui­neen. Lää­kä­ri­si­sar Eeva opet­te­lee kuun­te­le­maan sydä­men­sä ään­tä saa­vut­taak­seen onnen. Kat­so­ja saa kokea myös Erkin van­hem­pien Antin ja Anni­kin myö­täe­lä­vän läs­nä­olon las­ten­sa elä­mäs­sä. Esi­tys on elä­män­ma­kui­nen sekoi­tus draa­maa ja huumoria. 

Met­so­lat – Urjan­lin­na esi­te­tään Ker­tun­mäen uudes­sa kate­tus­sa kat­so­mos­sa, joka perus­kor­jat­tiin täy­sin vii­me vuon­na. Sekä sateel­ta että paah­teel­ta suo­jaa­van katok­sen lisäk­si kat­so­jat ovat saa­neet käyt­töön­sä sel­kä­no­jal­li­set istui­met. Esi­tys­tä mah­tuu ker­ral­la seu­raa­maan 320 kat­so­jaa. Kat­so­mos­sa on pai­kat myös lii­kun­taes­tei­sil­le. Var­si­nais-Suo­men joki­var­si­kump­pa­nit myön­si Loi­maan Seu­dun Teat­te­riyh­dis­tys ry:n hank­keel­le Lea­der-rahoi­tus­ta EU:n maaseuturahastosta.

Käsi­kir­joi­tus: Carl Mes­ter­ton ja Curt Ulfs­tedt
Näy­tel­mä­dra­ma­ti­soin­ti: Mii­sa Lindén
Ohjaus: Sari Äikää-Tork­ke­li
Roo­leis­sa: Pirk­ko Alho­nen, Jar­mo Arjan­ka, Jani Hägg, Kai­ja Joen­suu, Lea Karo­lius, San­na Leh­ti, Lee­na Mah­la­mä­ki, Matil­da Mah­la­mä­ki, Tom­mi Nur­mi­nen, Tar­ja Ran­ta­nen, Mat­ti Sal­mi­nen, Mark­ku Sih­vo­nen ja Jar­mo Suokas.

ESI­TYK­SET:

Pe 26.6.2020 klo 19:00 ensi-ilta.
Muut esi­tyk­set: su 28.6. klo 17:00 / ti 30.6. klo 19:00 / ke 1.7. klo 19:00 / to 2.7. klo 19:00 / pe 3.7. klo 19:00 / la 4.7. klo 15:00 /su 5.7. klo 17:00 / ti 7.7. klo 19:00 /ke 8.7. klo 19:00 / to 9.7. klo 19:00 / pe 10.7. klo 19:00 / su 12.7. klo 17:00

LISÄE­SI­TYK­SET:
Ma 13.7. klo 19
Ti 14.7. klo 19
Ke 15.7. klo 19

LIPUT:

Nettilippu.fi 20 € / 18 €.
Liput ovel­ta 22 € / 20 €

TIE­DUS­TE­LUT JA RYHMÄVARAUKSET:

liput@loimaanteatteri.fi
040 5742 065

Ker­tu­mäen Kesä­teat­te­ri
Ori­pään­tie 355, Loimaa

 Kesä­teat­te­rin kotisivut:

www.kertunmaenkesateatteri.fi