fbpx

Loimaa, Kertunmäen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2022:

KYLÄ JÄRVIEN SYLISSÄ

LAI­LA HIE­TA­MIE­HEN TUN­TEI­KAS DRAA­MA KYLÄ JÄR­VIEN SYLIS­SÄ SYKÄH­DYT­TÄÄ KESÄL­LÄ KERTUNMÄELLÄ

Lai­la Hie­ta­mie­hen (myöh. Hir­vi­saa­ri) vivah­tei­kas romaa­ni Kylä jär­vien sylis­sä saa kan­tae­si­tyk­sen­sä Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa Loi­maal­la 1.7.2022. Vii­pu­ri-sar­jan aloi­tus­osan tapah­tu­mat sijoit­tu­vat 1930-luvun Kar­ja­laan, rau­hai­saan Met­sä­ky­lään, jos­sa Ida Maria ja pie­ni Anni ele­le­vät Ris­ti­nie­men talos­sa. Kylän asuk­kais­ta – Lesos­ten, Jouh­kien ja Ome­nais­ten per­heis­tä – muo­dos­tuu tii­vis yhtei­sö, jos­sa kaik­ki tun­te­vat toi­sen­sa. Pie­nes­sä kyläs­sä mikään ei kui­ten­kaan pysy salas­sa, ei aina­kaan Lou­hen sisaruksilta.

Iso­äi­tin­sä kas­vat­ta­mal­la Annil­la on ystä­vä­nään kylän hyvän­tah­toi­nen myl­lä­ri Adam. Ida Marial­la itsel­lään on usein kes­kus­te­lu­kump­pa­ni­naan syvä­miet­tei­nen Isä Andrei. Juhan­nuk­sen koit­taes­sa kylä herää eloon, kun lomai­le­vien Ris­ti­nie­men tytär­ten lisäk­si sin­ne saa­puu uusi pap­pi sekä kesä­vie­rai­ta Vii­pu­ris­ta ja Hel­sin­gis­tä. Kesän kau­neut­ta var­jos­ta­vat kui­ten­kin pin­nan alla kyte­vät kät­ke­tyt kau­nat. Kun pii­lo­te­tut salai­suu­det nouse­vat pin­taan, monen elä­mä on dra­maat­tis­ten muu­tos­ten pyör­teis­sä. Hie­ta­mies käsit­te­lee luo­man­sa kyläyh­tei­sön tari­noi­den kaut­ta nyky­päi­vä­nä­kin ajan­koh­tai­sia aihei­ta – rak­kaut­ta, vihaa, kateut­ta – ja tut­tuun tapaan muka­na on myös ripaus politiikkaa. 

Hie­ta­mie­hen rakas­te­tut hen­ki­löt herää­vät eloon ja ker­to­vat Met­sä­ky­län tari­nan Ker­tun­mäel­lä 1.-17.7.2022

Dra­ma­ti­soin­ti Lea Karo­lius. Esi­tyk­sen ohjaa Sari Äikää-Torkkeli.

ESI­TYK­SET:

pe 1.7.22 klo 19 ensi-ilta
la 2.7. klo 15
su 3.7. klo 17
ti 5.7. klo 19
ke 6.7. klo 19
to 7.7. klo 19
la 9.7. klo 15
su 10.7. klo 17
ti 12.7. klo 19
ke 13.7. klo 19
to 14.7. klo 19
la 16.7. klo 15
su 17.7. klo 17

LIPUT:

Nettilippu.fi: Aikui­set 20 € / Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, lap­set 18 €
Por­til­ta: Aikui­set 22 € /  Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, lap­set 20 €

Ryh­mät: Yli 30 hen­gen ryh­mät 18 €/hlö (ryh­män­joh­ta­ja ilmaiseksi)

Lip­pu­va­rauk­set / tie­dus­te­lut: liput@loimaanteatteri.fi / 040 5742 065

Ker­tu­mäen Kesä­teat­te­ri
Ori­pään­tie 355, Loimaa

Ker­tun­mäel­lä on upea 318 paik­kai­nen katet­tu kat­so­mo, jos­sa on muka­vat sel­kä­no­jal­li­set tuo­lit. Pyö­rä­tuo­li­pai­kat (7kpl) sijait­se­vat ylä­ri­vil­lä (11.) . Pyö­rä­tuo­li­pai­koil­le käyn­ti on kat­so­mon takaa.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.kertunmaenkesateatteri.fi