Loimaa, Kertunmäen Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Fiilaten ja fuulaten

Kertunmäen kesäteatteri 2024
Liput

Aikui­nen 20 €
Elä­ke­läi­nen / opis­ke­li­jat 18 €
(por­til­ta +2 €)

Varaukset ja tiedustelut 
Kertunmäen kesä käynnistyy vauhdikkaasti fiilaten ja fuulaten

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa näh­dään tule­va­na kesä­nä jäl­leen koti­mai­nen kan­tae­si­tys. Haus­kan kesäi­sen elä­myk­sen ystä­viä hem­mo­tel­laan toden teol­la, kun Ant­ti Hopian käsi­kir­joit­ta­ma fars­si Fii­la­ten ja fuu­la­ten saa ensi-iltan­sa 28.6. Hopian huip­pu­hu­mo­ris­ti­nen sanai­lu hive­lee rie­mas­tut­ta­val­la taval­la hok­sot­ti­mia samal­la, kun nau­ru­her­mo­ja syvä­hie­ro­taan riva­kan rons­kil­la otteella.

Fii­la­ten ja fuu­la­ten -esi­tyk­ses­sä har­mi­ton pik­ku moka aiheut­taa fars­sil­le tyy­pil­li­seen tapaan ei-niin-har­mit­to­man vää­rin­kä­si­tyk­sen. Yllät­tä­vän tilan­teen epä­toi­voi­nen peit­te­ly kie­too pää­hen­ki­löt nopeas­ti val­kois­ten ja vähän tum­mem­pien­kin val­hei­den ver­kon syö­ve­rei­hin. Kun yksi luu­lee yhtä yhdes­tä ja toi­nen toi­ses­ta, kol­mas näkee tilan­teen suu­rin piir­tein päin­vas­toin. Pää­asia­han kui­ten­kin on ehdot­to­mas­ti, että totuu­den pal­jas­tu­mis­ta ja sii­tä joh­tu­vaan kiusal­li­seen tilan­tee­seen jou­tu­mis­ta pyri­tään vält­tä­mään vii­mei­seen asti.

Täl­lä ker­taa Jes­se on kut­su­nut opis­ke­lu­ka­ve­rin­sa Karin viet­tä­mään iltaa kotiin­sa itsen­sä ja vai­mon­sa kans­sa. Tilan­net­ta häm­men­tää myös yksi lähes kut­su­ma­ton vie­ras. Kun sop­paan vie­lä lisä­tään eron par­taal­la ole­vat appi­van­hem­mat, ano­pin kis­sa ja kis­san kai­ma, syn­tyy iloi­nen fars­si, jos­sa kukaan ei lopul­ta tie­dä, kuka talos­sa itse asias­sa asuu, kenen tava­rat ovat soh­van taka­na, ketä fuu­la­taan, mis­sä fii­la­taan, ja mik­si mek­ko kumi­saap­paas­sa tuok­suu niin tutulta.

Esi­tyk­sen ohjaa Sari Äikää-Tork­ke­li.
Fars­sin vie­tä­väk­si heit­täy­ty­vät muun muas­sa Sari Holm­qvist, Jani Hägg, Iida Jala­vik­ko, Joni Kalas­nie­mi, Lee­na Mah­la­mä­ki ja Kir­si Toivanen.

Elo­kuus­sa jär­jes­te­tään myös tun­nel­mal­li­nen yönäytös.

Kertumäen Kesäteatteri

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa on uuden­ai­kai­nen ja muka­va katet­tu kat­so­mo (318 paik­kaa).
Kat­so­mos­sa on sel­kä­no­jal­li­set tuolit.

Lip­pu­kas­sal­la myy­tä­vät liput ovat yleen­sä 2 € kal­liim­mat kuin net­ti­li­pus­ta ostet­taes­sa. Lipun­myyn­ti lip­pu­kas­sal­la alkaa noin tun­ti ennen näy­tök­sen alkua. Suo­sit­te­lem­me pank­ki­kor­tin käyt­töä. Voit mak­saa lip­pusi myös Smar­tum, Tyky+, Eden­red ja ePas­si kulttuurieduilla

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­ris­sa on mak­su­ton laa­ja pysä­köin­tia­lue. Esi­tyk­siin saa­vut­taes­sa lii­ken­tee­noh­jaa­jat opas­ta­vat pysä­köin­nis­sä. Lipun­myyn­nin lähei­syy­des­sä on INVA-paik­ko­ja.
Kah­vio on avoin­na ennen esi­tyk­sen alkua ja välia­jal­la. Suo­sim­me pankkikorttimaksua.

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­rin kat­so­mos­sa on rajoi­tet­tu mää­rä inva­paik­ko­ja. Liput ovat myyn­nis­sä Nettilippu.fi-palvelussa kysei­sen esi­tyk­sen koh­dal­la. Pyö­rä­tuo­li­kat­so­mo tulee näky­viin Kat­so­mo-valik­koa klik­kaa­mal­la. Voit myös tie­dus­tel­la lip­pu­ja liput@loimaanteatteri.fi.