fbpx

Loimaa, Kertunmäen Kesäteatteri

Ohjelmisto 2019:

JA JUMALA LOI NAISEN

Ja Juma­la loi nai­sen on Kir­si Sulos­en käsi­kir­joit­ta­ma vuon­na 2016 kan­tae­si­tet­ty kome­dia, joka on paris­sa vuo­des­sa saa­vut­ta­nut suo­sio­ta teat­te­reis­sa ympä­ri Suo­men.  Mie­hen ja nai­sen eroa­vai­suuk­sil­la oival­ta­vas­ti revit­te­le­vä teks­ti syvä­luo­taa aina luo­mis­het­ken tapah­tu­miin asti. Saam­me vih­doin tie­tää, mis­tä nais­ten vuo­si­tu­han­ti­nen alem­muu­den­tun­ne juon­taa­kaan juu­ren­sa. Samal­la sel­vi­ää, mis­tä joh­tuu makean­hi­mo, itse­sää­li ja tar­ve teh­dä mon­taa asi­aa yhtä aikaa.

Rit­va Ala-Kypä­rä on kyl­läs­ty­nyt nais­ten ikui­seen tyy­ty­mät­tö­myy­teen oli sit­ten kyse ulko­näös­tä, itse­tun­nos­ta, pär­jää­mi­ses­tä tai elä­män­hal­lin­nas­ta. Juma­lai­set Nai­set Oy jär­jes­tää Super­san­ka­ri­tar  –kurs­se­ja nai­sil­le, jot­ka halua­vat eroon hen­ki­ses­tä ja fyy­si­ses­tä liha­vuu­des­ta. Kurs­si tuo yhteen kuusi eri-ikäis­tä nais­ta, joi­den elä­män­ti­lan­tei­ta tar­kas­tel­laan kome­dian kei­noin. Eri elä­män­vai­heis­sa ole­vien nais­ten mat­ka koh­ti super­san­ka­ruut­ta on kivi­nen. Pari­suh­tei­den kie­mu­rat, suh­teet­to­mat odo­tuk­set, pelot ja pet­ty­myk­set kuin myös ilon­pil­kah­duk­set käsi­tel­lään oival­ta­vas­ti itsel­le ja toi­sil­le nau­raen. Muu­tok­sen mah­dol­li­suus, itsen­sä hyväk­sy­mi­nen ja ihmi­se­nä kas­va­mi­nen aset­ta­vat haas­tei­ta meil­le kai­kil­le. Terä­vä­kin kär­jis­tys, oival­ta­va sar­kas­mi ja her­sy­vän haus­kat arkie­lä­män ste­reo­ty­piat kut­su­vat myös kat­so­jaa, yhtä hyvin mies­tä kuin nais­ta, tar­kas­te­le­maan omaa elä­mään­sä tur­val­li­sen etäi­syy­den pääs­tä.

Ker­tun­mäen kesä­teat­te­riin raken­ne­taan kevääl­lä 2019 uusi katet­tu kat­so­mo (sel­kä­no­jal­li­sin istui­min varus­tet­tu­na)

Käsi­kir­joi­tus: Kir­si Sulo­nen
Ohjaus: Sari Äikää-Tork­ke­li

Näy­tök­set 2019

pe 19.7. klo 19:00
su 21.7. klo 17:00
ma 22.7. klo 19:00
ke 24.7. klo 19:00
to 25.7. klo 19:00
pe 26.7. klo 19:00
su 28.7. klo 17:00
ma 29.7. klo 19:00
ti 30.7. klo 19:00
ke 31.7. klo 22:00 (yönäy­tös)
to 1.8. klo 22:00 (yönäy­tös)

LIPUT

Net­ti­li­pus­ta ostet­tui­hin lip­pui­hin ei tule mitään lisä­ku­lu­ja. (HUOM: Nyt nume­roi­dut pai­kat) OSTA LIP­PU!

Nor­maa­li                            20 €
Elä­ke­läi­set / opis­ke­li­jat  18 €
Pyö­rä­tuo­li                          18 €

Ovel­ta myy­ty­jen lip­pu­jen hin­taan lisä­tään +2 €

TIE­DUS­TE­LUT
liput@loimaanteatteri.fi
040 5742 065

Ori­pään­tie 355, Loi­maa

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.kertunmaenkesateatteri.fi