Paimio, Paimion Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Finlanders-musikaali Oikeesti

Paimion kesäteatteri 2024
Liput

Liput 32,60 €
Elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat ja työt­tö­mät 29,60 €
(+ lippu.fi tilaus­mak­su, alk. 1,50 €/tilaus)

Var­mis­ta paik­ka­si ja osta liput netis­tä tai ole yhtey­des­sä: varaukset@paimionteatteri.fi

Kes­to n. 2h 30min (sis. väliajan)

Esi­tyk­set Pai­mion kesä­teat­te­ril­la (Säh­köyh­tiön­tie 198, 21530 Pai­mio), pyy­det­täes­sä estee­tön pää­sy katsomoon.

40-vuotisjuhlavuottaan viettävä tanssiorkesteri Finlanders sekä pian 50 vuotta täyttävä Paimion Teatteri lyövät hynttyyt yhteen kesäksi 2024, kun Paimion Kesäteatterissa esitetään Finlanders-musikaali Oikeesti.

Yhtyeen ja teki­jä­tii­min yhteis­työs­sä val­mis­tu­nees­sa musi­kaa­lis­sa koe­taan kes­ki-ikäi­sen Kir­si­kan kas­vu­ta­ri­na, tut­tu­jen melo­dioi­den rytmittämänä.

Kun on elä­nyt suu­rim­man osan elä­mäs­tä mui­den ehdoil­la tai mui­den kaut­ta, niin miten suu­ri hin­ta pitää mak­saa omas­ta onnel­li­suu­des­ta? Kir­sik­ka jou­tuu teke­mään nuo­re­na valin­nan kah­den täy­sin eri­lai­sen mie­hen välil­lä. Läh­teä­kö tum­man ja tuli­sen Har­rin mukaan Ame­rik­kaan vai jää­dä­kö koti­suo­meen arki­sen Jou­nin kans­sa? Kir­sik­ka valit­see jäl­kim­mäi­sen ja pää­tyy elä­mään alis­tet­tua elä­mää mie­hen­sä var­jos­sa. Jou­nin into­hi­mo on puu­tar­ha­pat­saat, joi­ta Kir­sik­ka vihaa sydä­men­sä kyllyydestä.

Tari­nas­sa lii­ku­taan kah­des­sa eri aika­ta­sos­sa – Kir­si­kan nuo­ruu­des­sa vuo­des­sa 1984 sekä nyky­päi­väs­sä, jos­sa Kir­sik­ka elää demen­toi­tu­neen Jou­nin ja autis­ti­sen poi­kan­sa Pet­te­rin kanssa.

Mie­hen­sä muis­ti­sai­rau­den ede­tes­sä, Kir­sik­ka alkaa vih­doin poh­tia, miten hän halu­aa viet­tää lop­pue­lä­män­sä. Kun kuvioi­hin palaa nuo­ruu­den rakas­tet­tu, kau­an pii­los­sa ollut roi­hu syt­tyy jäl­leen ja liek­ki palaa voi­mak­kaa­na ja väke­vä­nä. Samal­la Kir­sik­ka kie­ris­ke­lee oman­tun­non­tus­kis­sa. Hän haluai­si olla Jou­nil­le uskol­li­nen, mut­ta hoi­to­ko­dis­sa ole­va mies ei edes tun­nis­ta enää Kir­sik­kaa. Onko vih­doin aika lait­taa puu­tar­ha­ton­tut pala­sik­si ja elä­mä uusiksi?

Sai­sin­ko vih­doin kokea kai­ken, mikä ollut on unelmaa?

Musi­kaa­lin on käsi­kir­joit­ta­nut Meri­ta Sep­pä­lä ja ohjaa­ja­na toi­mii Lau­ra Hur­me. Fin­lan­der­sin Aar­ne Har­te­lin ja Pasi Keto­la ovat olleet muka­na suun­nit­te­le­mas­sa esi­tys­tä ja Keto­la tämän lisäk­si vas­taa myös esi­tyk­sen orkestroinneista.

Lau­lu­val­men­ta­ja­na toi­mii Roo­pe Pelo ja näyt­te­li­jöi­den aske­leet lait­taa koh­dil­leen Emmi Tier­mas sekä Mar­ko Carls­son. Roo­li­hah­mo­jen ulkoa­suis­ta vas­taa tut­tu kak­sik­ko: mas­kee­raa­ja Ida Ollu­la sekä puvus­ta­ja Tai­ja-Lee­na Jokilehto. 

Lavas­te­ra­ken­nuk­ses­ta vas­taa Anton Simo­lin, ääni­pöy­dän taka­na näh­dään Este­ri Mäki­nen ja har­joi­tus­kuis­kaa­ji­na toi­mi­vat Pia Poi­ko­nen sekä Johan­na Johns­son-Jalo. Julis­teil­mees­tä vas­taa Vil­le Kota­mä­ki ja tuot­ta­ja­na toi­mii Sebas­tian Allén.