Salo, Mathildedalin Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

LOMA

MATHILDEDALIN KESÄTEATTERI 2024
Liput

30 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 33.60 + tilaus­mak­sut)
28 € elä­ke­läi­set, opis­ke­li­ja, työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te 31.10 + tilaus­mak­sut)
20 € Lap­si alle 12v. (Lip­pu­pis­te 22.60 + tilaus­mak­sut)
(+ mahd. toi­mi­tus- / laskutuskulut)

Liikuttava ja hauska komedia meistä suomalaisista lomalla

Läh­tö­koh­ta­na Ris­to Jar­van ohjaa­ma, Jar­va-Kuk­kais­jär­vi-Kylä­tas­kun käsi­kir­joit­ta­ma aikan­sa menes­ty­se­lo­ku­va “Loma”. Jouk­ko suo­ma­lai­sia ummik­ko­ja loma­seik­kai­luis­sa, jois­ta ei sit­ten puhu­ta Suo­mes­sa. Vauh­di­kas tari­na sisäl­tää lop­puun asti kään­tei­tä ja tämän rie­muk­kaan yhtei­sen loman päi­vät muut­ta­vat mat­kaa­jien koko lop­pue­lä­män. Tätä lomaa var­ten on sääs­tet­ty kau­an ja sik­si sen on pak­ko onnistua.

Ele­tään 1970-lukua. Pank­ki­vir­kai­li­ja Aimo Nie­mi kau­an odo­te­tul­la loma­mat­kal­la, mut­ta täy­sin vää­räs­sä maas­sa. Mat­ka­lauk­ku täyn­nä ex-vai­mon vaat­tei­ta ja mat­ka­kas­sa lopus­sa. Aimo jou­tuu jaka­maan hotel­li­huo­neen nai­sen kans­sa, joka on tul­lut juu­ri täl­tä lomal­ta hake­maan etäi­syyt­tä kaik­kiin mie­hiin. Loman aika­na temp­pe­ra­ment­ti­sen, mut­ta sydä­mel­li­sen Mar­ju­kan ja her­kän Aimon suh­de muut­tuu vihas­ta ystä­vyy­dek­si ja lopul­ta rakkaudeksi.

Loman alus­sa Aimo ihas­tuu kau­nii­seen oppaa­seen ja tuh­laa mel­kein kaik­ki rahan­sa oppaan vetä­miin ret­kiin. Lop­pu­lo­man­sa Aimo kul­kee näl­käi­se­nä ja rahat­to­ma­na mui­den muka­na, yrit­tää kek­siä kei­no­ja saa­da ruo­kaa ja kir­joit­taa runo­ja. Kari Hel­mi­nen saa elää vii­mei­siä ter­vei­tä aiko­jaan ja hän löy­tää tär­kein­tä elä­mäs­sään. Hän­ni­nen tes­taa kai­ken aikaa kump­pa­ni­aan, sopii­ko tämä hänen puo­li­sok­seen vai ei.

Kie­li­tai­dot­to­mat suo­ma­lai­set koke­vat loma­seik­kai­lun­sa yhdes­sä niin opas­te­tuil­la kuin ihan omil­la ret­kil­lä­kin, hotel­lis­sa, ran­noil­la ja juh­lis­sa. Syn­tyy loma­ro­mans­se­ja, vaih­de­taan roo­le­ja ja ele­tään edes yksi viik­ko elä­mäs­tä oman toi­ve­mi­nän elä­mää. Koko ryh­mä päät­tää kokoon­tua Suo­mes­sa, mut­ta vain Aimo ja Mar­juk­ka koh­taa­vat uudelleen.

TIEDUSTELUT JA VARAUKSET

Tie­dus­te­lut ja varauk­set Teat­te­ri PRO­vins­sin lipun­myyn­nis­tä:
0440-520 260
myynti@teatteriprovinssi.fi