Somero, Someron Esakallio

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

IRWIN, VAIN ELÄMÄÄ -MUSIIKKINÄYTELMÄ

Esakallio 2024 Irwin
Liput

Perus­lip­pu 42 € (+ mahd pal­ve­lu­mak­su).
Pyö­rä­tuo­li + saat­ta­ja 42 € (+ mahd palvelumaksu).

Lip­pu­ja voit hank­kia Lippu.fi toi­mi­pis­teis­tä tai verk­ko­kau­pas­ta sekä Muo­ti­pu­tiik­ki Hel­mes­tä. Joen­suun­tie 47, Some­ro (Hel­mes­tä vain käteisellä).

RYHMÄMYYNTI

Ryh­mä­lip­pu min. 10 hlö 37 €

myynti@esakallio.fi
puh 044–97 111 00

Ryh­mät min 10 hlö. Yli 30hlö ryh­mis­sä sekä bus­si­kus­kil­le että mat­kan­joh­ta­jal­le lip­pu on ilmainen.

MIIA NUUTILA, ANTTI PAAVILAINEN JA MIKA RÄINÄ TÄHDITTÄVÄT IRVIN GOODMAN - KESÄTEATTERIESITYSTA SOMERON ESAKALLIOLLA 2024!

MIIA NUU­TI­LA, ANT­TI PAA­VI­LAI­NEN ja MIKA RÄI­NÄ täh­dit­tä­vät Irwin Good­ma­nin elä­mäs­tä ker­to­vaa kesä­teat­te­rie­si­tys­tä Esakalliolla.

Kesä­kuun 30. päi­vä­nä ensi-iltan­sa saa­va Vain elä­mää -nimi­nen musi­kaa­li kun­nioit­taa Irwi­nin uraa ja yksi­tyi­se­lä­mää seu­ra­ten nii­tä sii­tä het­kes­tä alkaen, kun ensim­mäi­set bii­sit syn­tyi­vät, aina kuo­le­maan saakka.

Esa­kal­liol­la näh­tä­vä hyvän­tuu­li­nen näy­tel­mä on tari­na Irwi­nis­tä, mut­ta se on myös musiik­kia, tans­sia, huu­mo­ria eli kaik­kea sitä mitä suo­ma­lai­nen kesä­teat­te­ri par­haim­mil­laan on. Irwi­nin roo­lis­sa näh­dään näy­tel­män myös käsi­kir­joit­ta­nut Mika Räi­nä ja Vexi Sal­me­na Ant­ti Paa­vi­lai­nen. Miia Nuu­ti­la seik­kai­lee sekä Irwi­nin äidin että vai­mon roo­leis­sa. Hei­dän lisäk­seen muka­na ovat lukui­sis­sa eri roo­leis­saan Tans­sii täh­tien kans­sa -kisas­ta tut­tu tans­si­ja KIA LEH­MUS­KOS­KI sekä muusik­ko­na parem­min tun­net­tu TUO­MO SOR­RI. Musi­kaa­lin ohjaa OLKA HORILA.

– Vain elä­mää on haus­ka, kos­ket­ta­va ja peit­te­le­mä­tön kuvaus nuo­ren kapi­nal­li­sen kas­vus­ta filo­so­foi­vak­si suo­men kan­san tun­tei­den tul­kik­si. Musi­kaa­lis­sa kuul­laan Irwi­nin rakas­te­tuim­pia kap­pa­lei­ta, kuten Ei tip­pa tapa, Vain elä­mää, Ryy­sy­ran­ta, St. Pau­li ja Ree­per­bahn, Ren­tun ruusu, Vii­mei­nen lau­lu ja lukui­sia mui­ta iki­suo­sik­ke­ja, ker­too Mika Räinä.

YHTEYS­TIE­DOT

Kesä­teat­te­rin tuo­tan­to: Polar­tuo­tan­to Oy
Lisä­tie­dot Some­ron Esa­kal­lios­ta: www.esakallio.fiwww.facebook.com/esakallio