Somero, Someron Esakallio

Ohjelmisto 2019:

OI, JOSPA KERRAN

- musiikkinäytelmä

Huip­pusuo­sit­tu Bad­ding-musiik­ki­näy­tel­mä vuon­na 2017 oli osoi­tus sii­tä, että Esa­kal­lion näyt­tä­mö ja sali sovel­tuu suu­ril­le­kin esi­tyk­sil­le. Täk­si vuo­dek­si Kai­ja Par­ko on suun­ni­tel­lut ja ohjan­nut esi­tyk­sen ”Kuvit­teel­li­sia koh­taa­mi­sia some­ro­lais­musii­kin alku­juu­ril­la-Oi, jos­pa ker­ran”. Nimen­sä mukai­ses­ti Unto Mono­nen, M.A. Num­mi­nen ja Rau­li ”Bad­ding” Somer­jo­ki koh­taa­vat tun­ne­tuis­sa pai­kois­sa Some­rol­la ja Hel­sin­gis­sä.

Roo­leis­sa näh­dään Pert­ti Koi­vu­la Mono­se­na, Jani Fors­man Bad­din­gi­nä ja Samuel Shipway M.A. Num­mi­se­na.  Muka­na on myös tun­net­tu­ja some­ro­lai­sia muusi­koi­ta ja teat­te­ri­har­ras­ta­jia. Musii­kin joh­dos­sa on Jari ”Hei­nä” Nie­mi­nen. Nai­sää­ne­nä some­ro­lais­musii­kil­le on Jon­na Ter­vo­maa  ja Mr-tan­go­na Kim­mo Lin­degren. Fors­sa­lais­läh­töi­sel­le Ter­vo­maal­le some­ro­lais­muusi­kot ovat osa musii­kil­lis­ta yleis­si­vis­tys­tä ja kan­sal­lis­ta ali­ta­jun­taa. ”On todel­la kiin­nos­ta­vaa pääs­tä teke­mään omia ver­sioi­ta ylei­söl­le rak­kais­ta, enim­mäk­seen mies­ten esit­tä­mis­tä kap­pa­leis­ta”.

Oi, jos­pa ker­ran esi­te­tään Some­ron Esa­kal­lion tans­si­la­val­la hei­nä­kuun lopul­la yhdek­sän ker­taa. Ensi-ilta on 18.7.

Esi­tyk­set:

To 18.7.2019 klo 19:00
La 20.7.2019 klo 14:00
La 20.7.2019 klo 19:00
Su 21.7.2019 klo 14:00
Su 21.7.2019 klo 19:00
La 27.7.2019 klo 14:00
La 27.7.2019 klo 19:00
Su 28.7.2019 klo 14:00 Lop­puun­myy­ty
Su 28.7.2019 klo 19:00

Lip­pu­jen hin­nat: ennak­ko 25 €, ryh­mät (vähin­tään 20 hlö) 22 € ja ovel­ta 28 €

Lip­pu­ja voi vara­ta ennak­koon säh­kö­pos­tit­se: matti(at)esakallio.fi tai p. 0400 120 907. Ennak­ko­lip­pu­ja saa­ta­vil­la myös Muo­ti­pu­tiik­ki Hel­mes­tä (Joen­suun­tie 47, Some­ro) tai suo­raan netis­tä!

Some­ron Esa­kal­lio, osoi­te: Salon­tie 40, 31400 Some­ro.

Esa­kal­liol­la huh­ti­kuus­ta loka­kuul­le run­saas­ti myös muu­ta ohjel­maa: joka viik­ko kes­ki­viik­koi­sin päi­vä­tans­sit (liput12€) ja per­jan­tai­sin ilta­tans­sit. 12€ lipul­la pää­see pe sekä tans­sei­hin että ennen tans­se­ja jär­jes­tet­tä­viin tans­si­kurs­sei­hin, jois­sa opet­ta­vat suo­men kär­ki tans­sin­opet­ta­jat. Lisäk­si tänä kesä­nä luvas­sa aina­kin la 15.6 Lau­ri Täh­kä, 3 päi­väi­set juhan­nus­fes­ti­vaa­lit 21-23.6, 11.7 Pope­da ja 4.8 Ama­deus Lund­berg Maa­il­man mat­ka -kon­sert­ti. Kat­so tar­kem­min verk­ko­si­vuil­tam­me!

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

www.esakallio.fi