Salo, Suomusjärven kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Rollaattorikapina

Suomusjärven kesäteatteri 2024
Liput

Aikui­nen 20 €
Lap­set (4-12v) 10 €
Eläkeläinen/opiskelija 18 €

Lip­pu­va­rauk­set puh. 041 310 6115 tai

ROL­LAAT­TO­RI­KA­PI­NA Lepo­leh­don hoi­va­ko­dis­sa kuo­huu. Van­huk­set ovat saa­neet tar­peek­seen  virik­keet­tö­mäs­tä ja tylys­tä koh­te­lus­ta, sekä joh­ta­ja­hoi­ta­jan mie­li­val­las­ta. Tar­mo­kas hoi­dok­ki Vie­no joh­dat­taa ”rol­laat­to­riar­mei­jan” kan­sa­kun­taa  kohaut­ta­vaan kaap­pauk­seen, jos­sa pant­ti­van­geik­si jää minis­te­riön  virkahenkilöitä. 

Lepo­leh­don kaap­paus­draa­ma on oikeas­ti kapi­na­ko­me­dia, jon­ka vel­liin sekoit­tu­vat vir­kei­den van­hus­ten lisäk­si sin­ni­käs media, polii­sin kar­hu­ryh­mä, sekä Vie­non lähi­su­ku. Nau­ru­her­moon käy­vä kome­dia osuu ajan­koh­tai­ses­ti kipei­siin­kin epä­koh­tiin, mut­ta huli­na hoi­tuu huu­mo­ril­la ja fars­sin­omai­sil­la juonenkäänteillä.

Suo­Nä­pit on 1982 perus­tet­tu har­ras­ta­ja­teat­te­ri. Pyr­ki­myk­sem­me on tuo­da näy­tän­tö­kau­teen uut­ta ja eri­lais­ta yllä­tys­tä sekä KOKE­MUS­TA JA HUU­MO­RIA! Teat­te­ris­tam­me Suo­mus­jär­ven luon­non­kau­niin lou­hos­lam­men äärel­tä (Hal­li­tie 9) löy­dät 200 paik­kai­sen nouse­van kat­so­mon sekä väli­pa­lo­ja tar­joa­van sie­vän puf­fe­tin ava­ral­ta piha­maal­ta. Pai­koi­tusa­lue ja siis­tit WC-tilat pal­ve­le­vat hyvin kesä­teat­te­riin saapuvia.