Parainen, Teaterboulage

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

Ingen fjäril precis

(Liian paksu perhoseksi) | Ruotsinkielinen kantaesitys

Ruot­sin­kie­li­nen kan­tae­si­tys rakas­te­tus­ta klas­si­kos­ta Lii­an pak­su per­ho­sek­si. Melo­di­nen draa­ma­ko­me­dia vah­vuu­des­ta ja rak­kau­des­ta. Esi­tys ei sovel­lu pie­nil­le lapsille.

Alku­pe­räis­ta­ri­na: Sis­ko Istan­mä­ki
Dra­ma­ti­soin­ti: Mii­ka Mura­nen
Kään­nös: Eivor “Ski­ni” Lindgård
Ohjaus ja sovi­tus: Danie­la Franzell

Liput

27€ aikui­nen
25€ opiskelija/eläkeläinen

Näy­tel­män teki­jä­noi­keuk­sia val­voo: Suo­men Näy­tel­mä­kir­jai­li­jat ja Käsi­kir­joit­ta­jat ry
Lisä­tie­dot, yhtey­de­no­tot ja ryh­mä­li­put (20+ hlö):
Tuot­ta­ja Lisa Tau­lio, lisa@teaterboulage.fi

Esitykset

30.6 KL.19.00
2.7 KL. 15.00
4.7 KL. 19.00
5.7 KL. 19.00
6.7 KL. 19.00
9.7 KL. 15.00
11.7 KL. 19.00
12.7 KL. 19.00
13.7 KL. 19.00
16.7 KL. 15.00
18.7 KL. 19.00
19.7 KL. 19.00
20.7 KL. 19.00

Före­nin­gen Tea­ter­bou­la­ge yhdis­tys rf on perus­tet­tu 1997 Parai­sil­la. Tea­ter­bou­la­ge on ainoa har­ras­ta­ja­teat­te­ri Turun­maan alu­eel­la, nyky­ään pit­käl­ti ammat­ti­ve­toi­nen, joka tekee jat­ku­vas­ti kesä­teat­te­ria ruot­sik­si. “Ingen fjä­ril precis!” on yhdis­tyk­sen kuu­des­kym­me­nes tuotanto.