Parainen, Teaterboulage

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

RADHUSGATAN 13 B

Ruotsinkielinen esitys
Teaterboulage 2024
Liput

Näy­tel­män teki­jä­noi­keuk­sia val­voo: Suo­men Näy­tel­mä­kir­jai­li­jat ja Käsi­kir­joit­ta­jat ry
Lisä­tie­dot, yhtey­de­no­tot ja ryh­mä­li­put (20+ hlö):
Tuot­ta­ja Ida Rid­berg, ida@teaterboulage.fi

RADHUSGATAN 13 B on koko perheen komedia

Kome­dia, jon­ka kir­joit­ti­vat Parais­ten omat Ski­ni Lindgård ja Rid­do Ridberg.

Rid­berg toi­mii myös vauh­dik­kaan ja musi­kaa­li­sen näy­tel­män ohjaajana.

Näy­tel­mä ker­too erään rivi­ta­lon värik­käis­tä asuk­kais­ta. Vill­gott Storm on talon isän­nöit­si­jä, joka rakas­taa jär­jes­tys­tä. Hän tekee kaik­ken­sa, jot­ta talo pihoi­neen oli­si rau­han tyys­si­ja. Hän onnis­tuu niin ja näin sii­nä. Hän on ilmoit­ta­nut talon kisaan, jos­sa kil­pail­laan hie­noim­man pihan tit­te­lis­tä. Mut­ta lap­set ja jot­kut aikui­set eivät oikein tai­da omak­sua anka­ran Stor­min kun­nian­hi­moi­sia pyr­ki­myk­siä, vaan häi­rit­se­va mete­li, romuau­to ja muu­ta­ma salk­ku saa­vat aikaan seka­mels­kan. Kil­pai­lu rat­ke­aa muu­ta­man vii­kon pääs­tä, onnis­tuu­ko hän saa­maan pihan järjestykseen?

Ruot­sin­kie­li­nen näy­tel­mä koko perheelle.

Före­nin­gen Tea­ter­bou­la­ge yhdis­tys rf on perus­tet­tu 1997 Parai­sil­la. Tea­ter­bou­la­ge on ainoa har­ras­ta­ja­teat­te­ri Turun­maan alu­eel­la, nyky­ään pit­käl­ti ammat­ti­ve­toi­nen, joka tekee jat­ku­vas­ti kesä­teat­te­ria ruot­sik­si. “Rad­hus­ga­tan 13 B” on yhdis­tyk­sen kuu­des­kym­me­nes­toi­nen tuotanto.