Loimaa, Krekilän Myllyn Kesäteatteri

Ohjelmisto muutoksia!

Vali­tet­ta­vas­ti kesän 2020 Mie­hen kyl­ki­luu-näy­tök­set jou­du­taan siir­tä­mään kesäl­le 2022.

Ei kui­ten­kaan vai­vu­ta synk­kyy­teen!
Ensi kesä­nä näem­me ohjel­mis­tos­sa kir­joi­tus­kil­pai­lum­me voit­ta­jan. Täs­tä tulos­sa myö­hem­min lisä­tie­toa!

Ohjelmistossa kesällä 2022:

MIEHEN KYLKILUU

Sydä­mel­li­nen kesä­ko­me­dia kesäl­lä 2022 Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­ris­sa!

Maria Jotu­nin kir­joit­ta­ma Mie­hen kyl­ki­luu on näy­tel­mä nai­sis­ta ja mie­his­tä sekä rak­kau­des­ta ja sen kai­puus­ta. Se on kome­dia tar­pees­ta, vapau­des­ta, avio­lii­tos­ta ja elä­mäs­tä. Se on valoi­sa lem­men­ka­rusel­li, suo­ma­lai­nen kesäyön unel­ma. Tun­nel­mal­li­sen aptee­kin ympä­ril­le sijoit­tu­va nok­ke­la esi­tys on Las­se Lin­de­ma­nin tuo­re sovi­tus.

Kir­jai­li­ja Maria Jotu­ni (1880-1943) muis­te­taan ehkä par­hai­ten 20 vuot­ta hänen kuo­le­man­sa jäl­keen jul­kais­tus­ta romaa­nis­ta Huo­ju­va talo. Hän oli lyhyen teks­tin ja dia­lo­gin tai­ta­ja. Jotu­ni käsit­te­li kir­joi­tuk­sis­saan ihmis­tä ja femi­nis­ti­nä eri­tyi­ses­ti nais­ten ase­maa ja tut­ki yhteis­kun­nal­li­sia epä­koh­tia kysee­na­lais­ta­van huu­mo­rin kei­noin.

Ohjaa­ja Mik­ko Ran­ta­nen lupaa tuo­da Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­riin pip­pu­ris­ta lem­ment­rop­pia jokai­sen kat­so­jan eri kuti­naan.

”Onhan sii­nä akas­sa kulu­ja, vaan kun on se mök­ki ja on se leh­mä. Leh­mä. Saa­ta­va­han sii­hen on akka.” – Topias Kink­ku­nen, suu­ta­ri.

Teki­jä­noi­keuk­sia val­voo: Suo­men näy­tel­mä­kir­jai­li­jat ja käsi­kir­joit­ta­jat ry

Käsi­kir­joi­tus Maria Jotu­ni
Sovi­tus Las­se Lin­de­man
Ohjaus Mik­ko Ran­ta­nen

ESITYSAJAT JA LIPUT:

Esi­tyk­set on jou­dut­tu vali­tet­ta­vas­ti siir­tä­mään kesäl­tä 2020 kesäl­le 2022! Tar­kem­mat esi­ty­sa­jat päi­vi­te­tään myö­hem­min!
Lipun hin­taan sisäl­tyy väliai­ka­tar­joi­lu. Por­tit ava­taan tun­tia ennen näy­tös­tä.

Kesä­teat­te­rin por­til­ta:
Aikui­nen – 20€
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja & varus­mies – 18€
Lap­si – 10€

Varaa liput osoit­tees­ta - lippuvaraukset@krekila.fi
tai osta liput ennak­koon (ennak­ko-osta­jan etu -2€/lippu)

Ennak­ko­li­pun­myyn­ti:
Aikui­nen – 18€
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja & varus­mies – 16€
Lap­si – 8€

Yhteys­tie­dot:

Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­ri
Nii­ni­joen­tie 316, 32410 Nii­ni­jo­ki

Yhtey­de­no­tot:
info@krekila.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.krekila.fi