fbpx

Loimaa, Krekilän Myllyn Kesäteatteri

Ohjelmisto 2023:

Korkeuskammoa Kuusniemellä

Lisä­tie­to­ja tulos­sa pian!

Ohjelmisto 2022:

MIEHEN KYLKILUU

Klassikkokomedia kesällä 2022 Krekilän Myllyn Kesäteatterissa

Maria Jotu­nin suo­sit­tu näy­tel­mä (1914) antaa meil­le mah­dol­li­suu­den kokea, kuin­ka rak­kaus ja vapaus ovat ajat­to­mia tee­mo­ja ihmi­sen elä­mäs­sä. Täs­sä läm­min­hen­ki­ses­sä kome­dias­sa pik­ku­kau­pun­gin lem­men­kie­mu­rat kie­tou­tu­vat tiu­kas­ti toi­siin­sa. Pol­te rin­nas­sa he jär­jes­te­le­vät vis­pi­län­kaup­po­ja ja vää­ri­nym­mär­ryk­sil­tä ei voi vält­tyä. Kaik­ki halua­vat vain rakas­taa, tosin kukin omal­la tavallaan.

Täs­sä esi­tyk­ses­sä ihmi­nen, rak­kaus ja rak­kau­den kai­puu kim­poi­le­vat sydä­mes­tä sydä­meen. Rak­kaus ja vapaus sekoit­tu­vat ihmis­mie­les­sä rahaan, into­hi­moon ja jopa käytännöllisyyteen.

Yli sata vuot­ta van­ha, jopa far­sisk­si kehit­ty­vä, klas­sik­ko­ko­me­dia tuo eteem­me ihmi­se­nä ole­mi­sen iha­nuu­den. Miten jär­ki ja tun­teet sol­mi­vat mei­dät toi­siim­me. Jos­kus se on hep­poa ja jos­kus ei.

Näy­tel­män oikeuk­sia val­voo Suo­men Käy­tel­mä­kir­jai­li­jat ja Käsi­kir­joit­ta­jat ry.

LIPUT:

Aikui­nen – 20 €
Elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, varus­mies – 18 €
Lap­si – 10 €

Por­tit ava­taan ja lip­pu­ja myy­dään tun­nin ajan ennen näy­tök­sen alkua niin kau­an kun lip­pu­ja riittää.

Osta liput ennak­koon (Lippu.fi:stä ostet­taes­sa toi­mi­tus­mak­su alk. 1 €).

Ryh­mä­li­pun­myyn­ti:

Ryh­mä­lip­pu (min. 15 hlö) – 15 €/lippu
Ryh­mä­li­put vain kesä­teat­te­rin asia­kas­pal­ve­lun kautta.

044 238 7571
lippuvaraukset@krekila.fi

Yhteys­tie­dot:

Kre­ki­län Myl­lyn Kesä­teat­te­ri
Nii­ni­joen­tie 316, 32410 Nii­ni­jo­ki

Yhtey­de­no­tot:
info@krekila.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.krekila.fi