Sauvo, Sauvon kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2023 

NUMMISUUTARIT

Liput

Aikuis­ten lip­pu 22 €
Las­ten lip­pu 17 €
Per­he­lip­pu­pa­ket­ti 65 €
(sis. 2 aikuis­ta ja 2 las­ta tai 1 aikui­nen ja 3 lasta)

Lipun­myyn­tim­me pal­ve­lee osoit­tees­sa www.selku.fi
Puhe­li­mit­se voit vara­ta liput nume­ros­ta 0400 699 057.

Num­mi­suu­ta­rit on osa Vah­tis­ten Kult­tuu­ri­ke­sä 2023 -tapah­tu­ma­sar­jaa, johon kuu­lu­vat Yöjuok­sut-tapah­tu­ma hel­lun­tai­aat­to­na ja

Alek­sis Kiveen liit­ty­vät luen­not 15.6. 20.6. ja 6.7. Sau­von Koti­seu­tu­museos­sa on myös aihee­seen liit­ty­vä näyt­te­ly www.kulttuurivahtinen.fi.

Sauvon Kesäteatterissa tänä kesänä Aleksis Kiven Nummisuutarit

Näy­tel­män pää­hen­ki­lö Esko tavoit­te­lee puo­li­sok­seen ison­ta­lon kas­vat­ti­ty­tär­tä Kree­taa. Nai­ma­kaup­pa on ennal­ta sovit­tu ja sil­lä on suu­ri mer­ki­tys koko num­mi­suu­ta­rin per­heel­le. Edes­men­neen korpraa­lin tes­ta­ment­ti nimit­täin lupaa 500 rik­siä joko Eskol­le tai num­mi­suu­ta­rin kas­vat­ti­tyt­tä­rel­le Jaa­nal­le, riip­puen sii­tä kum­pi ensin menee nai­mi­siin. Eri­tyi­ses­ti Mar­tan, Eskon äidin tavoit­tee­na on saa­da oma poi­kan­sa Esko ensik­si nai­tet­tua. Esko yrit­tää hyväs­sä uskos­sa toi­mia ensin per­heen­sä toi­vei­den mukaan, mut­ta monien vää­rin­kä­si­tyk­sen ja seik­kai­lu­jen myö­tä hän vii­mein pää­tyy itse­näi­seen valin­taan muis­ta piittaamatta.

SEL­KU ry.n toteu­tus Num­mi­suu­ta­reis­ta on uskol­li­nen alku­pe­räi­sen käsi­kir­joi­tuk­sen juo­nel­le ja kie­lel­le. Kiven suo­ra­pu­hei­nen ja rons­ki suo­men­kie­li onkin ollut yksi iso syy näy­tel­män valin­taan ja työ­ryh­mä on  saa­nut todel­la her­ku­tel­la sillä.

Tänä kesä­nä Sel­kun näyt­tä­möl­lä hyö­rii 24 inno­kas­ta 8–80 vuo­tias­ta teat­te­ri­har­ras­ta­jaa ammattilais-vahvistuksella.