Askola, Juornaankylän kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Peter Pan

Juornaankylän kesäteatteri 2024
Liput

Aikui­set 20 € 
Lap­set alle 16 v. 12 €
Per­he (2+2 tai 1+3) 50 €

Tiedustelut

juornaa.varaus@gmail.com, puhe­li­mit­se arki­sin klo 16-18 tai teks­ti­vies­til­lä 041 4974086

Esitykset

Pe 28.6. klo 18.00
La 29.6. klo 18.00
Su 30.6. klo 18.00
Ke 3.7. klo 18.00
Pe 5.7. klo 18.00
Su 7.7. klo 18.00
Ke 10.7. klo 18.00
Pe 12.7. klo 18.00
La 13.7. klo 18.00
Su 14.7. klo 20.00

Mikä-Mikä-Maa? Sehän on Linnunradalla toinen oikealle ja suoraanaamunkoittoon. Sen parempaa paikkaa ei olekaan koko maailmankaikkeudessa!”

Tänä kesä­nä Juor­naan­ky­län kesä­teat­te­riin len­näh­tää Peter Pan ystä­vi­neen ja vie kat­so­jat muka­naan salai­seen ja tai­an­omai­seen Mikä-Mikä-Maa­han! Läh­de mukaan seik­kai­luun yhdes­sä Pete­rin, Heli­nän, Lee­nan ja kadon­nei­den poi­kien kans­sa ja auta hei­tä päi­hit­tä­mään Kap­tee­ni Kouk­ku ja hänen hur­jat meri­ros­von­sa! ⚔️

Ohjaus: Tar­ja Hil­tu­nen Dra­ma­ti­soin­ti: Pir­jo-Riit­ta Täh­ti Musiik­ki: Sep­po Wahl ja Okko Mak­ko­nen Oikeuk­sia val­voo: Nor­dic Dra­ma Corner 

Juor­naan­ky­län kesä­teat­te­ri on Juor­naan­ky­län nuo­ri­so­seu­ran tuot­ta­ma, ja näy­tök­set esi­te­tään seu­ra­ta­lon taka­pi­hal­la sijait­se­vas­sa ulkoil­ma­teat­te­ris­sa. Kat­so­mo ei ole katet­tu, joten suo­sit­te­lem­me sään mukais­ta varus­tau­tu­mis­ta. Sateen sat­tues­sa kan­nat­taa vara­ta mukaan sade­tak­ki, sil­lä sateen­var­jo peit­tää näky­vyyt­tä katsomosta. 

Liput voi ostaa suo­raan verk­ko­kau­pas­ta tai vara­ta säh­kö­pos­til­la osoit­tees­ta juornaa.varaus@gmail.com, jol­loin liput mak­se­taan pai­kan pääl­lä kätei­sel­lä tai kor­til­la. Lipun­myyn­ti auke­aa noin puo­li tun­tia ennen näy­tök­sen alkua.

Esi­tyk­sen kes­to on noin kak­si tun­tia sisäl­täen välia­jan, jon­ka aika­na ylei­sö voi naut­tia kah­vi­lan antimista.