fbpx

Porvoo, Porvoon Kesäteatteri

Ohjelmisto 2021:

Porvoon Kesäteatterin Juhlarevyy

ILOLLA PORVOO 675 V. 

Juh­la­re­vyy on vauh­di­kas ja iloi­nen seka­mels­ka Por­voon lois­to­kas­ta his­to­ri­aa ja eten­kin väri­käs­tä nyky­ai­kaa tv:n rea­li­ty­sar­joi­neen. Musiik­kia, lau­lua ja nau­rua, humo­ris­tis­ta runout­ta ja sket­si­viih­det­tä, imi­taa­tio­ta ja dragtaidetta. 
Muka­na ilos­sa ovat Rune­berg ja Kik­ka, jos vain Pet­ro­nel­la-enke­li pääs­tää hei­dät juh­li­maan. Arvok­kuut­ta tuo­vat Trump ja Suo­men pre­si­den­tit rou­vi­neen ja vai­kut­ta­va Runo-kil­pai­lu. Sel­vi­ää­kö­hän vii­mein­kin mitä Alek­san­te­ri I:n ja Ulla Möl­lens­vär­din välil­lä oikein tapah­tui 1809? Sika­ti­lan emän­tä Kis­met Kymä­läi­nen pos­sui­neen jär­kyt­tää Tip­pa Hauk­kaa. Por­voon sil­loi­sen maa­lais­kun­nan polii­sia­se­mal­le tup­sah­ta­va Jeth­ro näyt­tää kadot­ta­neen ajan, pai­kan, tajun ja itsensä. 
Musii­kis­ta huo­leh­ti­vat Dan­ny ja Pau­la Koi­vu­nie­mi, Stig ja Arja Kori­se­va, Caro­la Hägg­kvist, Art­tu Wis­ka­ri ja Alma. Por­voon omat tai­tei­li­jat, Tapio Hei­no­sen lau­lut ja ”Gam­mel­bac­kan voi­ma­lausu­jat” nos­ta­vat tun­nel­man kat­toon ylei­sön pääs­tes­sä juh­li­maan Por­voo­ta iloi­sin mielin.

 Roo­leis­sa Juha Lai­ti­la - Ant­ti Tai­pa­le - Satu Lai­ti­la
Käsi­kir­joi­tus Juha Lai­ti­la - Jus­si Tuo­mi­nen
Ohjaus Otto Kaner­va - Ääni­maa­il­ma Ant­ti Tai­pa­le
Tuo­tan­to: Satu Lai­ti­la, Fast Move Oy, puh. 0400 787878, info@porvoonkesateatteri.fi

Esi­tyk­set ovat tila­vas­sa, esteet­tö­mäs­sä, ilmas­toi­dus­sa Ravin­to­la Fabri­ke­nis­sa Por­voon Tai­de­teh­taal­la, Län­ti­nen Alek­san­te­rin­ka­tu 1, 06100 Por­voo. Pysä­köin­ti ravin­to­lan edes­sä tai alla park­ki­hal­lis­sa, ensim­mäi­set 2 tun­tia ovat ilmai­sia pysäköintilipulla.

ESI­TY­SA­JAT:
Ensi-ilta ke 28.7. / ti 3.8. / ke 4.8. / to 5.8. / pe 6.8. / la 7.8. / ti 10.8. / ke 11.8. / to 12.8. / pe 13.8. / la 14.8., ti - pe klo 19, la klo 15

Esi­tyk­sen kes­to välia­jal­la n. 1,5 h, esi­tyk­sis­sä ei ole ikä­ra­jaa. Pidä­täm­me oikeu­den muutoksiin.

LIPUT:

Lip­pu­jen hinnat
Euroa
Lisä­tie­to­ja
Perus­lip­pu
29,50
Opis­ke­li­ja
27,50
Elä­ke­läi­nen
27,50
Lap­si
27,50
Ikä­ra­ja: 14 v.(esim.4-15v)
lap­set alle ­­4 v. veloituksetta
Työ­tön
27,50
Varus­mies
27,50
Ryh­mä­lip­pu
27,50
ryh­män mini­mi­ko­ko: 10
Pyö­rä­tuo­li
27,50
Saat­ta­ja ilmai­sek­si kyl­lä X ei__

LIPUN­MYYN­TI:

www.taidetehdas.fi, www.lippu.fi, R-kios­kit ja tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua ovelta.

Istuin­pai­kat ovat nume­roi­mat­to­mia, pyö­rä­tuo­li- ja avus­ta­ja­pai­kat sekä ryh­mä­myyn­ti info@taidetehdas, puh. 010 213 8200.

Eri­kois­jär­jes­te­lyt Satu Lai­ti­la, puh. 0400 787878 info@porvoonkesateatteri.fi

Arvo­se­te­lit mak­su­vä­li­nee­nä:
1. Viri­ke­se­te­li (Luot­to­kun­ta)
2. Tyky-Kun­to­se­te­liPlus (RJ Kun­to­se­te­li Oy)
3. Kult­tuu­ri­pas­si (Event­Bro­kers EBS Oy)
4. Kult­tuu­ri­se­te­li (Smar­tum Oy)

Sete­lien lunas­tus info@taidetehdas, puh. 010 213 8200.

SHOW & DIN­NER-lip­pu 69,00 e Bistro Sin­ne, VÄLIAI­KA­TAR­JOI­LU Ravin­to­la Fabri­ken
Varauk­set myynti@nordicravintolat.fi, tie­dus­te­lut ma - la klo 10 - 16 puh. 010 3228 140 Ravin­to­la Fabri­ken, www.fabriken.fi - Ravin­to­la Bistro Sin­ne, www.sinneporvoo.fi

LIPUN OSTO JA TEAT­TE­RIIN TULO ON TURVALLISTA

Mikä­li esi­tys peru­taan viran­omais­ten anta­mien mää­räys­ten ja suo­si­tus­ten joh­dos­ta, pää­sy­li­pun hin­ta ilman pal­ve­lu­mak­sua hyvi­te­tään lipun osto­pai­kan kaut­ta. Lippu.fi:n kaut­ta palau­tus­ten lisäk­si lipun voi vaih­taa myös lah­ja­kor­tiin. Lisä­tie­dot https://web.lippu.fi/palautus/

Myös esi­tyk­sis­sä nou­da­tam­me jär­jes­te­lyis­sä viran­omais­ten tur­val­li­suus­oh­jei­ta, jot­ta te voit­te rau­hal­li­sin mie­lin naut­tia revyystä.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: 
www.porvoonkesateatteri.fi

 

Por­voon Kesä­teat­te­rin Juh­la­re­vyy
ILOL­LA POR­VOO 675
on osa Por­voon 675 -juh­la­vuo­den ohjelmaa

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut: 
www.porvoonkesateatteri.fi

Por­voon Ravin­to­la­teat­te­rin Juhlarevyy
ILOL­LA POR­VOO 675
on osa Por­voon 675 -juh­la­vuo­den ohjelmaa