Helsinki, Vallisaaren Kesäteatteri

OHJEL­MIS­TOS­SA 2024 

Mysterio Buffo

Hel­sin­gin edus­tan kiin­nos­ta­vim­man saa­ren ensim­mäi­nen kesä­teat­te­ri esit­te­lee Dario Fon legen­daa­ri­sen Mys­te­rio Buf­fon. Var­tin pääs­sä Hel­sin­gin kes­kus­tas­sa olet saa­res­sa kes­kel­lä met­sää. Val­li­saa­reen kan­nat­taa vara­ta koko päi­vä, näh­tä­vää riit­tää varmasti!

vallisaaren kesäteatteri 2024
Liput

32,50 €

Hoi väki! Tulkaa tänne! Täällä on Ilvelijä! 

Ilvei­li­jä olen minä, joka hyp­pään ja pyö­räh­te­len ja saan tei­dät nau­ra­maan ja las­ken leik­kiä maan mah­ta­vien kus­tan­nuk­sel­la ja saan tei­dät ymmär­tä­mään mil­lai­sia pöyh­kei­tä ja tur­pei­ta kers­kai­li­joi­ta ovat ne, jot­ka sytyt­tä­vät sotia, jois­sa mei­tä teurastetaan!” 

Mitä yhteis­tä on ince­lil­lä, kän­se­löin­nil­lä, woke-kult­tuu­ril­la, fomol­la ja somel­la, vas­taa­mon jäbäl­lä, lähiö­mut­sil­la ja paa­vil­la? Miten räp­musiik­ki, ilmas­ton­muu­tos ja Väli­me­ren lukui­sat kuol­leet tai wolt­taa­mi­nen ovat yhtey­des­sä Ilvei­li­jän syn­tyyn? Kuin­ka Lasa­ruk­sen syn­ty­mä käy käsi­kynk­kää stan­du­pin kans­sa ja mitä vas­taat kun joku kysyy ‘Olla­ko vai eikö olla’ - eli kum­paa lopul­ta pitäi­si kuun­nel­la, juop­poa vai enkeliä? 

Peru kesä­suun­ni­tel­ma­si, eläk­keel­le jää­mi­nen ja unel­mien sie­lun­mes­su nyt ja varaa liput vuo­den syk­ki­vim­pään teat­te­ri­teok­seen, joka muut­taa elä­mä­si järi­syt­tä­väl­lä taval­la - tämän näh­tyä­si et ole enää enti­ses­ti! Sil­lä; “vain nau­ru nitis­tää isän­nät, nau­run voi­mal­la he muut­tu­vat vuo­ris­ta kuk­ku­loik­si ja lyhis­ty­vät kokoon. Minä annan sinul­le suu­del­man, joka saa sinut puhumaan!” 

Dario Fo:n legen­daa­ri­nen näy­tel­mä ensim­mäis­tä ker­taa Suo­mes­sa nais­koo­mi­kon tekemänä! 

Spek­taak­ke­li­mai­nen teos - nel­jä näy­tel­mää jois­sa lähem­mäs 30 roo­lia - yhden näyt­te­li­jän näyt­te­le­mä­nä laval­la! Kaa­naan häät, Ilvei­li­jän syn­ty, Lasa­ruk­sen kuol­leis­ta herää­mi­nen sekä Boni­facius VIII - Mys­te­rio Buffo! 

Laval­la Eeva Rantinoja. 

Näy­tel­män oikeuk­sia val­voo Näy­tel­mä­kul­ma, Nor­dic Dra­ma Cor­ner. Istu­ma­pai­kat ovat nume­roi­mat­to­mia. Huo­mioit­han että näy­tök­set ovat K18.

Saapuminen Vallisaareen

Val­li­saa­reen pää­see FRS Fin­lan­din vesibussilla. 

Laut­ta­mat­ka Kaup­pa­to­ril­ta Val­li­saa­reen kes­tää noin 20 minuut­tia. Laut­ta saa­reen kul­kee ker­ran tun­nis­sa. Laut­ta läh­tee kaup­pa­to­rin itä­lai­dal­ta Kei­sa­rin­luo­don­lai­tu­ril­ta, Presidentin­linnan koh­dal­ta. Val­li­saa­res­sa laut­taa saa­puu saa­ren ete­lä­puo­lel­le Luot­si­pi­han lai­tu­ril­le, jos­ta kesä­teat­te­ril­le käve­lee 5-10 minuut­tia. Kesä­teat­te­ri sijait­see Val­li­saa­ren Kuo­le­man­laak­sos­sa, Jää­te­lö­kah­vi­la Pajal­la. Laut­ta man­te­reel­le läh­tee saa­ren itä­puo­lel­ta Tor­pe­do­lah­den laiturilta.

Suo­sit­te­lem­me Kaup­pa­to­ril­le saa­pu­mis­ta jul­ki­sil­la liikenne­välineillä pääs­tö­jen vähen­tä­mi­sek­si. Kaup­pa­to­rin ympä­ris­tös­sä on hyvin rajal­li­ses­ti parkkipaikkoja.

Lipun hin­ta edes­ta­kai­sin on aikui­sil­ta 13,9 €, eri­kois­ryh­mät 8,9 € ja per­he­lip­pu sisäl­täen 2 aikuis­ta ja kol­me las­ta 34,9 € ja kausi­kort­ti 90 €. Voit tar­kas­taa aika­tau­lut ja ostaa liput tääl­tä https://www.frs-finland.fi/vallisaari/

Emme suo­sit­te­le otta­maan vii­meis­tä mah­dol­lis­ta laut­taa tai vesi­bus­sia Val­li­saa­reen, kos­ka lau­tat ja vesi­bus­sit täyt­ty­vät hel­pos­ti ja nii­hin voi olla pit­kät­kin jonot. Teat­te­ri ei ole vas­tuus­sa laut­ta- ja vesi­bus­si­lii­ken­teen aika­tau­lu­muu­tok­sis­ta tai muis­ta mah­dol­li­sis­ta viivästyksistä.

Val­li­saa­reen voit saa­pua myös omal­la veneel­lä, päi­vä­käyn­ti mak­saa 10 €  ja yöpy­mi­nen 25 €.

Jäätelökahvila Paja

Val­li­saa­ren kesä­teat­te­ri sijait­see Jää­te­lö­kah­vi­la Pajal­la joka pal­ve­lee ruu­an ja juo­man kera koko päi­vän. Pajal­la on myös annis­ke­luoi­keu­det ja se on avoin­na ennen esi­tys­tä, välia­jal­la ja esi­tyk­sen jäl­keen. Mah­dol­li­set etu­kä­teis­ti­lauk­set voit teh­dä net­ti­kaup­pam­me kaut­ta. Mak­su­vä­li­nei­nä käy­vät ylei­sim­mät mak­su­kor­tit. Alue on annis­ke­lua­luet­ta, jos­sa ei saa naut­tia omia alkoholijuomia.

Val­li­saa­ri on osin haas­teel­li­nen paik­ka liik­ku­mi­ses­tei­sil­le. Saa­ren tiet on pääl­lys­tet­ty soral­la eikä epä­ta­sai­sia osuuk­sia ei voi vält­tää koko­naan. Maas­to on pää­osin mäkis­tä ja han­ka­la­kul­kuis­ta, joten pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­van hen­ki­lön on hyvä ottaa avus­ta­ja mukaan.