fbpx

Kirkkonummi, Masalan Nuorisoteatteri

Ohjelmisto 2021:

AVIOHAAVEITA ELI NAIMAHOMMIA

Masa­lan Nuo­ri­so­teat­te­ril­la juh­li­taan 40-vuo­tis­ta tai­val­ta! Luvas­sa on Avio­haa­vei­ta eli Nai­ma­hom­mia - Sydän­tä Kar­vas­te­le­via Koh­tauk­sia Mie­hen Kyl­ki­luus­ta ja Nummisuutareista

Masa­lan Nuo­ri­so­teat­te­ri iloit­see 40-vuot­ta jat­ku­nees­ta toi­min­nas­taan ja juh­lan kun­niak­si jär­jes­te­tään kesäi­nen esitys.

Ensi-ilta maa­nan­tai­na 26.7.2021 klo 19.00 Masa­lan Ljus­da­lan pihapiirissä.

Juh­lae­si­tyk­sen ohjaa­vat Tuo­mo Ait­ta ja Han­ne­le Tuo­mi­nen. Esi­tys koos­tuu kah­des­ta klas­sik­ko­ko­me­dias­ta; Alek­sis Kiven Num­mi­suu­ta­rit sekä Maria Jotu­nin Mie­hen kyl­ki­luu. Näis­sä molem­mis­sa näy­tel­mis­sä pyri­tään vim­mal­la avio­sää­tyyn, koho­tel­laan mal­jo­ja vapau­del­le ja ote­taan anka­ras­ti yhteen mie­het nais­ten ja nai­set mies­ten kans­sa. Lop­pu­tu­lok­se­na rie­mu­kas ja kuri­ton kesäil­lan ilo­juh­la, jon­ka pala­vien tun­tei­den­sa rii­vaa­mat san­ka­rit eivät miten­kään mei­naa mah­tua oman aikan­sa vakiin­tu­nei­den tapo­jen raameihin.

Teat­te­rin laval­la näh­dään juh­la­vuo­den kun­niak­si jouk­ko tai­ta­via nykyi­siä Masa­lan Nuo­ri­so­teat­te­ri­lai­sia, sekä muu­ta­ma jo teat­te­ril­ta läh­te­nyt kon­ka­ri. Esi­tyk­sis­sä vie­rai­lee myös legen­daa­ri­sia yllä­ty­se­siin­ty­jiä eli tie­dos­sa vaih­tu­via musiik­ki­nu­me­roi­ta, vauh­tia ja vaa­ral­li­sia tilanteita. 

Esi­tyk­set:

26.7. klo 19.00
28.7. klo 19.00
31.7. klo 19.00
4.8. klo 19.00
5.8. klo 19.00

Liput esi­tyk­seen voi vara­ta osoit­tees­ta masalannuorisoteatteri.fi.
Haluam­me tar­jo­ta liput veloi­tuk­set­ta kii­tok­sek­si kulu­neis­ta vuo­sis­ta!
Esi­tys sovel­tuu kat­so­jil­le 10-vuo­ti­aas­ta ylöspäin.

Sun­nun­tai­na 1.8. vie­te­tään las­ten­päi­vää! Koko per­he on ter­ve­tul­lut pai­kan pääl­le klo 15.00 alkaen. Lisä­tie­dot ohjel­mas­ta ja ilmoit­tau­tu­mi­set osoit­tees­ta masalannuorisoteatteri.fi.

**Koro­na­tur­val­li­suus**
- Kat­so­mos­sa on mas­ki­pak­ko
- Kat­so­mos­sa seu­ruei­den väliin jäte­tään tur­va­vä­lit
- Ethän tule pai­kal­le, mikä­li sinul­la on koro­na­vi­ruk­sen oirei­ta! Lipun­va­rauk­sen voi perua samal­la lomak­keel­la, kuin liput voi vara­ta.
- Kapa­si­teet­ti on rajoitettu!

Yhteys­tie­dot:

Masa­lan Nuo­ri­so­teat­te­ri, Ljus­da­lan­tie 9, 02430 Masa­la
Katet­tu katsomo.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
www.masalannuorisoteatteri.net