Raasepori, Mustion Linnan kesäteatteri

Ohjelmistossa 2021:

KAKSI PUUTA

Esitykset siirtyvät kesälle 2021 - tarkemmat tiedot uusista esitysajoista päivitetään mahdollisimman pian!

Mus­tion lin­nan kesä­teat­te­ri esit­tää kesäl­lä 2021 Otto Kaner­van ja Osku Val­veen käsi­kir­joit­ta­man musiik­ki­ko­me­dian KAK­SI PUU­TA, jota sii­vit­tä­vät useat Juha Tapion hit­ti­kap­pa­leet.

Näy­tel­mään on kiin­ni­tet­ty Aika­ko­nees­ta tun­ne­tuk­si tul­lut Sani, joka vii­me vuo­si­na on teh­nyt kon­sert­te­ja eri kokoon­pa­no­jen kans­sa ja esiin­ty­nyt useis­sa teat­te­ri­pro­duk­tiois­sa Suo­mes­sa. Mila­na Misic tun­ne­taan pait­si Lai­la Kin­nusen tyt­tä­re­nä, myös tai­ta­va­na ja moni­puo­li­se­na esiin­ty­jä­nä niin kon­sert­ti­la­voil­la, kuin myös esit­tä­vän tai­teen pro­duk­tiois­sa. Ree­ta Vest­man on suo­ma­lai­nen näyt­te­li­jä, lau­la­ja ja muusik­ko ja hän on esiin­ty­nyt useis­sa teat­te­reis­sa mm. Samp­pa­lin­nan kesä­teat­te­ris­sa ja teki pää­roo­lin Turun kau­pun­gin­teat­te­rin The Roc­ky Hor­ror näy­tel­mäs­sä. Teat­te­ri on erit­täin tyy­väi­nen uusiin kiin­ni­tyk­siin ja nai­se­ner­gi­aan Kak­si puu­ta musiik­ki­ko­me­di­aan. Yhtä tyy­ty­väi­nen teat­te­ri on sii­tä, että saam­me jat­kaa hie­noa yhteis­työ­tä kesä­teat­te­rin mer­keis­sä Esa Num­me­lan ja Jaak­ko Louk­ko­lan kans­sa, jot­ka ovat osaa­via hen­ki­löi­tä pait­si näyt­te­li­jöi­nä, myös muusik­koi­na.

Esi­tyk­set keäsl­lä 2021!

Esi­tyk­sen kes­to n. 2h 20 min. (sis. välia­jan)

35 € perus­lip­pu (Lip­pu­pis­te 38.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
33 € elä­ke­läi­nen, opis­ke­li­ja, työ­tön, varush­lö (Lip­pu­pis­te
36.50 + pal­ve­lu­mak­sut)
25 € lap­set alle 12v.
31 € ryh­mät väh. 20 hlö
(Ryh­mä­myyn­ti ainoas­taan teat­te­ril­ta)
+ mahd. las­ku­tus- / toi­mi­tus­ku­lut

Lisäksi ohjelmistossa luvassa:

7.8. JARK­KO AHO­LA -KON­SERT­TI | Osta liput

9.8. KAT­RI HELE­NA -KON­SERT­TI | Osta liput

14.8. TUU­RE KIL­PE­LÄI­NEN JA KAI­HON KARA­VAA­NI - PARA­TII­SI 2020 | Osta liput

22.8. TOI­VO KÄR­KI JA REI­NO HELIS­MAA -JUH­LA­KON­SERT­TI | Osta liput

Yhteys­tie­dot:

Hålls­nä­sin­tie 89, 10360 Mus­tio (Raa­se­po­ri)

Lisä­tie­to­ja Sep­po / 050-5667844

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:

+358(0)19 36231 / info@mustionlinna.fi
+440 520 260 / myynti@teatteriprovinssi.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
https://www.mustionlinna.fi