fbpx

Raasepori, Mustion Linnan kesäteatteri

Ohjelmisto 2020:

KAKSI PUUTA

Mus­tion lin­nan kesä­teat­te­ri esit­tää kesäl­lä 2020 Otto Kaner­van ja Osku Val­veen käsi­kir­joit­ta­man musiik­ki­ko­me­dian KAK­SI PUU­TA, jota sii­vit­tä­vät useat Juha Tapion hit­ti­kap­pa­leet.

Näy­tel­mään on kiin­ni­tet­ty Aika­ko­nees­ta tun­ne­tuk­si tul­lut Sani, joka vii­me vuo­si­na on teh­nyt kon­sert­te­ja eri kokoon­pa­no­jen kans­sa ja esiin­ty­nyt useis­sa teat­te­ri­pro­duk­tiois­sa Suo­mes­sa. Mila­na Misic tun­ne­taan pait­si Lai­la Kin­nusen tyt­tä­re­nä, myös tai­ta­va­na ja moni­puo­li­se­na esiin­ty­jä­nä niin kon­sert­ti­la­voil­la, kuin myös esit­tä­vän tai­teen pro­duk­tiois­sa. Ree­ta Vest­man on suo­ma­lai­nen näyt­te­li­jä, lau­la­ja ja muusik­ko ja hän on esiin­ty­nyt useis­sa teat­te­reis­sa mm. Samp­pa­lin­nan kesä­teat­te­ris­sa ja teki pää­roo­lin Turun kau­pun­gin­teat­te­rin The Roc­ky Hor­ror näy­tel­mäs­sä. Teat­te­ri on erit­täin tyy­väi­nen uusiin kiin­ni­tyk­siin ja nai­se­ner­gi­aan Kak­si puu­ta musiik­ki­ko­me­di­aan. Yhtä tyy­ty­väi­nen teat­te­ri on sii­tä, että saam­me jat­kaa hie­noa yhteis­työ­tä kesä­teat­te­rin mer­keis­sä Esa Num­me­lan ja Jaak­ko Louk­ko­lan kans­sa, jot­ka ovat osaa­via hen­ki­löi­tä pait­si näyt­te­li­jöi­nä, myös muusik­koi­na.

Näy­tel­män ohjauk­ses­ta vas­taa Joo­nas Suo­mi­nen, koreo­gra­fis­ta Kia Leh­mus­kos­ki, lavas­tuk­ses­ta Nii­na Suvi­tie, puvus­tuk­ses­ta Pirit­ta Kämi.

Ensi-ilta on 1.7.2020 Mus­tion lin­nan kesä­teat­te­ris­sa.

Livebän­din kokoon­pa­no ja yksi mies­näyt­te­li­jä jul­kis­te­taan myö­hem­min.

Näy­tel­mää on esi­tet­ty tänä ennen 2018 Hämeen­lin­nan kesä­teat­te­ris­sa ja 2019 Rau­man kesä­teat­te­ris­sa ja molem­mis­sa pai­kois­sa esi­tys on ollut menes­tys. Yksi iso syy on Juha Tapion musiik­ki ja toi­nen on kesään sopi­va kome­dia­näy­tel­mä, jos­sa liveor­kes­te­ri vie omal­ta osal­taan tari­naa eteen­päin.

Yhteys­tie­dot:

Hålls­nä­sin­tie 89, 10360 Mus­tio (Raa­se­po­ri)

Lisä­tie­to­ja Sep­po / 050-5667844

Varauk­set ja lisä­tie­to­ja:

+358(0)19 36231 / info@mustionlinna.fi
+440 520 260 / myynti@teatteriprovinssi.fi

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:

https://www.mustionlinna.fi