fbpx

Espoo, Teatteri Hyökyvuori

Ohjelmisto 2020:

ASTRID LINDGREN - RONJA RYÖVÄRINTYTÄR

Hyö­ky­vuo­ren kesä­teat­te­ris­sa näh­dään elo­kuus­sa 2020 Astrid Lindgre­nin val­loit­ta­va tari­na Ron­ja Ryövärintyttärestä.

Esi­tys­tä sii­vit­tä­vät suo­si­tus­ta elo­ku­va­ver­sios­ta tun­ne­tut Björn Isfäl­tin sävel­tä­mät lau­lut sekä musiikki.

Ron­jan syn­tyes­sä sala­ma iskey­tyy hänen koti­lin­noi­tuk­seen­sa. Lin­noi­tus repe­ää kah­tia ja väliin syn­tyy uhkaa­va Hel­ve­tin­kui­lu. Ron­jan isän Matiak­sen joh­ta­ma ryö­vä­ri­jouk­ko asut­taa lin­noi­tuk­sen tois­ta puol­ta, toi­sel­le puo­lel­le lin­noit­tau­tuu Matiak­sen pit­kä­ai­kai­sen vihol­li­sen Bor­kan ros­vo­jouk­kio. Erää­nä päi­vä­nä Ron­jan seik­kail­les­sa Hel­ve­tin­kui­lun reu­nal­la, hän koh­taa Birk nimi­sen pojan ja heis­tä tulee sii­tä het­kes­tä läh­tien erot­ta­mat­to­mat. Kukois­ta­vaa ystä­vyyt­tä ja nuor­ta rak­kaut­ta kui­ten­kin var­jos­taa se, että Birk on kil­pai­le­van ryö­vä­ri­hei­mon pää­li­kön poika.

Astrid Lindgre­nin Ron­ja Ryö­vä­rin­ty­tär on koko per­heen satu­mai­nen seik­kai­lu, joka ker­too kai­ken voit­ta­vas­ta ystä­vyy­des­tä, oras­ta­vas­ta ensi­rak­kau­des­ta, ennak­ko­luu­lo­jen mur­ta­mi­ses­ta, itse­näis­ty­mi­ses­tä ja vapaudenkaipuusta.

Esityskausi (la 8.8. - su 30.8.)
La 8.8. klo 18.00 (ensi-ilta)
Su 9.8. klo 18.00
Pe 14.8. klo 18.00
La 15.8. klo 18.00
Su 16.8. klo 18.00
Pe 21.8. klo 18.00
La 22.8. klo 18.00
Su 23.8. klo 18.00
Pe 28.8. klo 19.00 Hämäränäytös
La 29.8. klo 15.00 & 19.00 Hämäränäytös
Su 30.8. klo 15.00 & 19.00 Hämäränäytös
 
Esi­tyk­sen kes­to: noin 2 tun­tia väliaikoineen
Esi­tyk­sen suo­si­tusi­kä on kou­lui­käi­ses­tä ylöspäin.

Lip­pu­jen hin­nas­to ja lipun­myyn­ti pan­de­mian aikana:

Kat­so­mo ava­taan ylei­söl­le puo­li tun­tia ennen esi­tyk­sen alkua. Pyrim­me vält­tä­mään jono­tus­ta ja säi­lyt­tä­mään tur­va­vä­lit kat­so­mos­sa eri seu­ruei­neen kes­ken.
Tule teat­te­riin vain ja ainoas­taan ter­vee­nä. Rank­ka­sa­teen sat­tues­sa ja esi­tyk­sen peruun­tues­sa lip­pu­ja ei lunas­te­ta takai­sin, vaan ne käy­vät mui­hin esi­tyk­siin.
Ilmoi­ta muu­tok­ses­ta teat­te­ril­le. Koro­na­ti­lan­teen vuok­si ylei­sö­paik­ko­ja on vähen­net­ty ja kat­so­moon ote­taan 200 katsojaa/esitys, jot­ta tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mi­nen isos­sa kat­so­mos­sa onnis­tuu hyvin.

Netin kaut­ta lip­pu­ja myy­dään 170 lippua/esitys, ja ovel­ta 30 lippua/esitys. Lipun­myyn­ti Ron­jan kaik­kiin näy­tök­siin ava­taan ylei­söl­le lau­an­tai­na 1.8.

Hin­nas­to:

20€ (perus­lip­pu)
15€ (lap­set, elä­ke­läi­set, opis­ke­li­jat, työt­tö­mät ja varus­mie­het)
60€ (per­he­lip­pu // 2 aikuis­ta, 2 las­ta) SÄÄS­TÄ -10€

Tie­dus­te­lut:
teat­te­rin puhe­lin. 0400 260 710

Teat­te­rin osoi­te ja saa­pu­mis­oh­jeet:
Pak­kas­mäen Kesä­teat­te­ri (Espoon­lah­ti), Espoon­lah­den­tie 12, 02320 Espoo
HUOM! Teat­te­ril­le kul­je­taan Sto­rän­ges sko­la­nin (Espoon­lah­den­tie 10, 02320 Espoo) park­ki­pai­kan kaut­ta. Kou­lun park­ki­pai­kal­la sijait­see myös kesä­teat­te­rin lipunmyyntipiste.

Kesä­teat­te­rin koti­si­vut:
teatterihyokyvuori.net